University Faculty
of Canon Law
www.iuscangreg.itCIC/1983CCEOCurrent lawSources of past lawJurisprudence STSAInternational TreatiesWebsitesLiterature——  Databases ——  Periodicals ——  Book Series ——  Doctoral Theses ——  Other Links ——  Classification PUG Canon Law BibliographySearch enginesLinklistSitemapProfessorsNostri maestri

Articles from the periodical «Roczniki Nauk Prawnych»
which have been inserted into the Bibliografia CanonisticaVolume and Pages Article Field of law
30/1 (2020) 191-207Jakubiak, T., «The Criteria Stipulated in Canon 874 §1, 1º-2º of the Code of Canon Law and the Validity of Taking on the munus of Sponsor»Baptism
30/1 (2020) 173-189Greszata-Telusiewicz, M., «The Principle of salus animarum as the Essence of the Contradictory Character of the Canonical Trial»Processes
30/1 (2020) 153-172Dohnalik, J., «Wiek rozeznania w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 891 i 989) w świetle tradycji kanonicznej. Age of Discretion in the Code of Canon Law (Can. 891, Can. 989) in the Light of Canonical Tradition»Sacraments
29/4 (2019) 173-199Słowikowska, A., «The Contribution of Bishops from the Communist States to the Doctrine of the Second Vatican Council in Respect of Church—State Relations»Canon Law in general / Church and State
29/4 (2019) 155-172Rygula, P., «Autonomia trybunałów kościelnych w Polsce w orzekaniu nieważności małżeństwa kanonicznego: przyczynek do analizy zagadnienia. Autonomy of Ecclesiastical Tribunals Pronouncing the Nullity of Canonical Marriage: a Trigger for an Analysis of the Problem»Processes
29/4 (2019) 141-153Krzywkowska, J., «Zdolność świadków do składania zeznań przed sądami kościelnymi. Capacity of Witnesses to Testify Before Ecclesiastical Courts»Processes
29/3 (2019) 187-199Różański, M., «Archiwum Kapituły Katedralnej i Kolegiackiej. Archives of the Cathedral and Collegiate»Particular Church
29/2 (2019) 139-162Świto, L. — Tomkiewicz, M., «Nieważność matrimonium per procura w prawie Kościoła łacińskiego. Invalidity of Matrimonium per Procura in the Law of the Latin Church»Marriage
29/1 (2019) 151-163Wróbel, M., «Personalny wymiar wybranych duchowych obowiązków zakonników. Personal Aspect of Selected Spiritual Duties of Religious»Consecrated Life
29/1 (2019) 131-150Kovářová Kochová, I., «Zadania obrońcy węzła w procesie o nieważność małżeństwa. The Tasks of Defender of the Bond in the Process of the Nullity of Marriage»Processes
28/4 (2018) 159-177Bider, M., «Kształtowanie się pojęcia pustelnika, czyli anachorety, w świetle kodyfikacji prawa Kościoła łacińskiego po Soborze Watykańskim II»Consecrated Life
28/3 (2018) 209-228Kaleta, P., «Wymagania prawne dotyczące pobożnych rozporządzeń woli według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Legal Requirements Relating to Pious Dispositions According to the 1983 Code of Canon Law»Church Property
28/3 (2018) 193-207Fiejdasz-Buczek, L., «Pojęcie relikwii oraz kanoniczne rozpoznanie, przeniesienie i konserwacja doczesnych szczątek sług Bożych według instrukcji Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z 8 grudnia 2017 roku. The Concept of Relics and Canonical Recognition, Transfer and Preservation of the Mortal Remains of Servants of God According to the Instruction of the Congregation for the Causes of Saints on December 8, 2017»Processes
28/3 (2018) 181-191Dzierżon, G., «Zakresy sprawowania władzy rządzenia w kanonicznym porządku prawnym (kan. 130). The Scope of Authority of the Power of Governance in the Canonical Legal Order (can. 130 1983 Code of Canon Law)»General Norms
28/2 (2018) 109-127Lewandowski, P., «Realizacja prawa duchownych do godziwego utrzymania przy okazji wizyty duszpasterskiej według polskiego ustawodawstwa partykularnego. Implementation of the Clergy's Right to Decent Support on the Occasion of a Pastoral Visit According to Polish Particular Legislation»Church Property
28/1 (2018) 133-149Wnuk, R., «Etapy prowizji kanonicznej na urząd proboszcza w obowiązującym polskim ustawodawstwie synodalnym. Stages of the canonical provision of the office of pastor in the contemporary law of Polish Synods»Particular Church / General Norms
27/4 (2017) 101-117Syczewsk, T., «Stan aktualny i perspektywy rozwoju polskiego prawa spółdzielczego. Patronages of the Saints and the Beatified under the Current Legislation of the Latin Church»Processes
27/3 (2017) 105-120Gosiewski, R., «Zawarcie małżeństwa coram assistente laico (kan. 1112). The Celebration of Marriage Coram Assistente Laico (C. 1112)»Marriage
27/3 (2017) 7-26Bień-Węgłowska, I., «Zaburzenia psychiczne sprawcy czynu zabronionego jako przedmiot rozpoznania w procedurze wykroczeniowej po 1 lipca 2015 roku. Psychological Disorders in the Perpetrator of a Prohibited Acta as the Object of Judicial Consideration in the Procedure for Petty Offences After 1 July 2015»Penal Law / Processes
27/2 (2017) 171-193Wnuk, R., «Wymogi prowizji na urząd proboszcza w obowiązującym polskim ustawodawstwie synodalnym»Particular Church
27/2 (2017) 151-169Lewandowski, P., «Pojęcie godziwego utrzymania duchownych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku»Clergy
27/2 (2017) 97-128Bider, M., «Ewolucja diakonatu kobiet w ustawodawstwie synodów galijskich u schyłku chrześcijańskiej starożytności»Clergy
27/1 (2017) 99-112Michowicz, P., «Categoria giuridica omnicomprensiva del "bene" nell’ordinamento canonico»Canon Law in general
27/1 (2017) 81-98Lech, W., «Określenie i sposoby sprawowania sakramentu pokuty w prawie kanonicznym»Riconciliatioe
27/1 (2017) 63-79Gałkowski, T., «Umiarkowane korzystanie z praw przysługujących wiernym (kan. 223 §2)»The Faithful
26/4 (2016) 163-182Zaleski, R., «Przestępstwo profanacji postaci eucharystycznych w kanonicznym prawie karnym»Penal Law
26/4 (2016) 137-161Bider, M., «Początki instytucji diakonis w Kościele łacińskim w ujęciu historyczno-kanonicznym»Canon Law in general
26/3 (2016) 141-153Szubtarski, G., «Obowiązek życia w domu zakonnym a możliwość tymczasowego przebywania poza wspólnotą w wybranych dokumentach Kościoła i Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku»Consecrated Life
26/3 (2016) 121-140Sztychmiler, R., «Procesy małżeńskie — stan aktualny i perspektywy»Processes
26/3 (2016) 99-120Romanko, A., «Nowe struktury ekonomiczno-administracyjne w Kurii Rzymskiej»Hierarchical Constitution
26/2 (2016) 155-175Sitarz, M., «Zadania mediów w realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w Polsce»Teaching Office
26/2 (2016) 137-153Rozkrut, T., «Od niewygodnego biskupa do niewygodnej decyzji o uznaniu jego męczeństwa»Processes
26/2 (2016) 137-153Rozkrut, T., «Czy drugi wyrok w procesie małżeńskim jest konieczny?»Processes
26/2 (2016) 115-136Pastwa, A., «Peritus peritorum czy iudex peritorum? Uwagi o pozycji sędziego w dialogu z biegłym (kan. 1095)»Processes
26/2 (2016) 101-114Kraiński, W., «Uprawnienia Kościoła katolickiego w odniesieniu do małżeństw niekatolików»Marriage
26/1 (2016) 91-124Góralski, W., «Walor dowodowy confessio simulantis w orzecznictwie Trybunału Roty Rzymskiej»Processes
25/4 (2015) 151-175Malecha, P., «Gwarancja sprawiedliwości oraz reforma procesu małżeńskiego widziana przez pryzmat konieczności jego przyspieszenia i ułatwienia wiernym kontaktu z trybunałem; przygotowanie pracowników i odpowiedzialność biskupa. La garanzia della giustizia e la riforma del processo matrimoniale viste alla luce della necessità dell’accelerazione del processo e della facilitazione del contatto dei fedeli con il tribunale; la preparazione dei ministri e la responsabilità del vescovo»Processes
25/4 (2015) 151-175Kaleta, P., «Gwarancja sprawiedliwości oraz reforma procesu małżeńskiego widziana przez pryzmat konieczności jego przyśpieszenia i ułatwienia wiernym kontaktu z trybunałem; przygotowanie pracowników i odpowiedzialność biskupa. The Guarantee of Justice and Reform of the Process of Marriage as Seen Through the Prism of Necessity of Its Acceleration and Facility of the Faithful in the Contact with a Tribunal. Preparation of Employees and the Responsibility of the Bishop»Processes
25/4 (2015) 133-149Kaleta, P., «Parafialna rada duszpasterska a parafialna rada ds. ekonomicznych. The Parish Pastoral Council and the Parish Finance Council»Particular Church
25/4 (2015) 113-131Dubiel, S., «Akty nadzwyczajnego zarządzania w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Acts of Extraordinary Administration in the 1983 Code»Church Property
25/3 (2015) 139-156Tanasiychuk, A., «Pontificia Praecepta de clero Uxorato Orientali i fakultatywność celibatu w katolickich Kościołach wschodnich. Pontificia praecepta de clero uxorato orientali and the Optionality of Celibacy in the Eastern Catholic Churches»Clergy
25/3 (2015) 129-138Martyniuk, T., «Monaster stauropigialny w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich. The Stauropegial Monastery in the Code of Canons of the Eastern Churches»Consecrated Life
25/3 (2015) 115-128Gałkowski, T., «Uwagi wokół Instrumentum laboris XIV Generalnego Zebrania Zwyczajnego Synodu Biskupów dotyczące procesu małżeńskiego. Comments of XIV Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops on Instrumentum laborisI Concerning Matrimonial Procedures»Processes
25/3 (2015) 87-114Adamowicz, L., «Duchowni celibatariusze i duchowni żonaci — dwa konteksty posługiwania w Kościele katolickim. Unmarried Ministers and Married Ministers - two Contexts of the Ministry in the Catholic Church»Clergy
25/2 (2015) 151-169Romanko, A., «Teologiczne podstawy mediacji w prawie kanonicznym. Theological Foundations of Mediation in Canon Law»Processes
25/2 (2015) 129-150Kasprzak, S., «Prawnokanoniczne implikacje nakazu misyjnego. Legal and Canonical Implication of the Missionary Mandate»Teaching Office
25/1 (2015) 109-122Michowicz, P., «Akty autodeterminujące personalny status prawnokanoniczny osób konsekrowanych. Acts of Self-determination in Relation to the Personal Legal Status of Consecrated Persons»Consecrated Life
25/1 (2015) 95-108Lewandowski, P., «Ofiary mszalne według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i IV Synodu Diecezji Tarnowskiej. The Offerings Made for the Celebration of the Holy Mass According to the 1983 Code of Canon Law and 4th Council of the Diocese of Tarnow»Eucharist
24/4 (2014) 177-187Zamelski, P., «O pedagogice prawa kościelnego. On the Pedagogy of Canon Law»Philosophy of Law
24/4 (2014) 163-176Sitarz, M., «Wymóg zachowania rygorów techniczno-prawnych w pełnieniu władzy ustawodawczej w Kościele partykularnym. Wybrane elementy. Requirement of Preserve the Technical-Juridical Rigour in the Exercise of Legislative Power in the Particular Church. Selected Items»Particular Church
24/4 (2014) 147-161Kaleta, P., «Pojęcie patrimonium stabile. The Concept of patrimonium stabile»Church Property
24/3 (2014) 99-122Słowikowska, A., «Regulacje prawne dotyczące sprawowania Eucharystii przez kapłana uzależnionego od alkoholu. Legal Regulations Concerning the Eucharistic Celebration by the Priest Addicted to Alcohol»Eucharist
24/2 (2014) 137-157Nykiel, K., «Wyłączenie wiernych ze wspólnoty z Kościołem. Aspekty prawne i teologiczne. Exclusion of the Faithful from the Communion with the Church. Legal and Theological Aspects»Penal Law
24/2 (2014) 113-136Mikołajczuk, K., «Obliczanie czasu w prawie kanonicznym. Wybrane zagadnienia. Determination of Time in Canon Law. Selected Issues»Canon Law in general
24/2 (2014) 95-112Michowicz, P., «Facoltà speciali all’indomani della riforma del diritto penale canonico. Linee di sviluppo normativo. Uprawnienia specjalne w świetle reformy karnego prawa kanonicznego. Propozycje możliwego rozwoju normatywnego»Penal Law
24/1 (2014) 123-141Baranowska, A.M., «Wpis faktu zawarcia małżeństwa kanonicznego do rejestru małżeństw akt stanu cywilnego. Recording Canonical Marriage in the Civil Register»Marriage / Church and State
23/4 (2013) 119-142Jakubiak, T., «Naprawienie zaistniałego stanu rzeczy po zawarciu małżeństwa przez stronę łacińską ze stroną akatolicką obrządku wschodniego bez dyspensy od formy kanonicznej przy udziale świętego szafarza. Remedying the Current State of Affairs after Entry in Marriage Between a Latin-rite Person and a Non-catholis Spouse of the Eastern Rite Without a Dispensation from the Canonical Form with the Presence of Sacred Minister»Marriage
23/4 (2013) 91-118Fiejdasz, L., «Udział adwokatów w procesie kanonizacyjnym. Studium historycznoprawne. Participation of Advocates in the Canonization Process. A legal and Historical Study»Processes
23/4 (2013) 79-90Bar, W., «Prowadzenie sprawy beatyfikacyjnej grupy męczenników. The Administration of a Beatification Process of a Group of Martyrs»Processes
23/3 (2013) 145-162Kwiecień, P., «Wpływ błędu na ważność zgody małżeńskiej. Error and its Impact on the Validity of Matrimonial Consent»Marriage
23/3 (2013) 131-144Pokorski, K.O., «Pars absens w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa. Analiza norm kodeksowych i Instrukcji procesowej Dignitas connubii. Pars absens in the Canonical Marriage Process. Analysis of Code of Canon Law and the Instruction Dignitas connubii»Processes
23/3 (2013) 117-130Greszata-Telusiewicz, M., «Kogo sędzia może wezwać w procesie kanonicznym? Who can be Summoned in a Canonical Trial?»Processes
23/2 (2013) 93-120Mikołajczuk, K., «Uznanie za zmarłego a możliwość zawarcia nowego małżeństwa. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i kanonicznego. Declaration of Death and the Possibility to Conclude New Marriage. Selected Areas of Civil and Canon Law»Marriage / Church and State
23/2 (2013) 73-92Gołębiowska, A., «Encefalopatia jako przyczyna nieważności małżeństwa w świetle wyroków trybunałów kościelnych. Encephalopathy as a Cause of Annulment of Marriage in the Light of the Judgments of Ecclesiastical Tribunals»Marriage
23/1 (2013) 93-109Romanko, A., «Kompetencje Papieskiej Rady Tekstów Prawnych. Competences of the Pontifical Council for Legislative Texts»Hierarchical Constitution
23/1 (2013) 81-91Dzierżon, G., «Zasady ustania przywileju ujęte w kan. 82 KPK. Conditions of Privilege Cessation Provided by Can. 82 of CIC/83»General Norms
22/4 (2012) 185-202Kaleta, P., «Zakres kompetencji proboszcza do reprezentowania parafii w stosunkach majątkowych w świetle KPK/1983. The Competence of the Parish Priest to represent the Parish in Matters Regarding Property Relations in the Light of CCL 1983»Particular Church
22/4 (2012) 167-183Miziński, A.G., «Proces o stwierdzenie nieważności święceń w aktualnych przepisach Kościoła łacińskiego. A Case for Nullity of Sacred Ordination in the Current Provisions of the Latin Church»Processes
22/3 (2012) 191-216Delmanowicz, G., «Dyspozycje dotyczące środków społecznego przekazu w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich. Dispositions Concerning the Mass Media in the Code of Canons of the Eastern Churches»Teaching Office
22/3 (2012) 165-189Adamczyk, J., «Archiwa kościelne w aspekcie kanonicznym. The Canonical Aspect of Church Archives»Particular Church
22/2 (2012) 105-126Zonik, A., «Formy zawarcia małżenstwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi. Forms of Concluding Marriage with Civil Effects»Marriage
22/2 (2012) 75-87Zaborowski, M., «Dyspensa w prawodawstwie kościelnym. Dispensation in Church Legislation»General Norms
22/1 (2012) 109-140Ciechanowski, J., «Instytuty świeckie w świetle dokumentów teologiczno-prawnych Kościoła. Secular Institutes in the Light of Theological and legal Documents of the Church»Consecrated Life
22/1 (2012) 93-107Jaroszyński, P., «Choroba psychiczna jako przeszkoda do święceń w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II. Mental Illness as Impediment to Holy Orders in the Code of Canon Law by John Paul II»Holy Orders
22/1 (2012) 67-92Gołębiowska, A., «Wpływ sclerosis multiplex na niezdolność zawarcia małżeństwa. The Impact of sclerosis multiplex on the Inability to Marriage»Marriage
21/2 (2011) 265-277Jaroszyński, P., «Samookaleczenie oraz próba samobójcza jako przejawy autodestrukcyjnych zaburzeń psychicznych będących przeszkodą do święceń w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II. Self-mutilation and Suicide Attempt as a Manifestation of a Self-destructive Mental Disorders as Impediments to Holy Orders in the Code of Canon Law by Joh Paul the Second»Holy Orders
21/2 (2011) 247-263Kołbuc, M., «Zastosowanie zasady kolegialności w kanonicznym procesie spornym i polskiej procedurze cywilnej. Collegiality Principle in a Canon Litigation and Polish Civil Procedure»Processes / Church and State
21/2 (2011) 175-184Dzierżon, G., «Zrzeczenie się przywileju (kan. 80 §§1-3 KPK). Renunciation of a Privilege (can. 80 §§1-3)»General Norms
21/1 (2011) 245-264Zaborowski, M., «Inkardynacja i ekskardynacja duchownych w Kodeksie prawa kanonicznego z 1917 i 1983 roku. Incardination and Excardination of Clerics in the Codes of Canon Law of 1917 and 1983»Clergy
21/1 (2011) 227-243Rozkrut, T., «Znaczenie Synodu Biskupów dla współczesnego Kościoła. The Role of the Synod of Bishops in the Contemporary Church»Hierarchical Constitution
21/1 (2011) 181-206Bider, M. — Erlebach, G., «Kwestia momentu procesowego uznania pozwanego nieobecnym w procesie o nieważność małżeństwa. Procedural Declaration of the Respondent's Absence in a Nullity Case»Processes
21/1 (2011) 171-179Krukowski, J., «Środki pojednawcze zmierzające do zapobieżenia powstaniu sporu administracyjnego. Conciliatory Measures to Prevent Adminitrative Disputes»Processes
20/2 (2010) 191-212Słowikowska, A., «Kompetencje koordynacyjne proboszcza. Wybrane zagadnienia. Coordinating Competence of the Parish Priest. Selected Issues»Particular Church
20/2 (2010) 177-189Stesenko, S., «Conventus eparchialis. Status prawno-instytucjonalny według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Conventus Eparchialis. The Legal-Institutional Status According to the Code of Canons of the Eastern Churches»Particular Church
20/2 (2010) 157-176Kraiński, W., «Querela nullitatis w procesie małżeńskim według przepisów procesowych Kościoła łacińskiego. Querela nullitatis in Matrimonial Cases in the Latin Church»Processes
20/1 (2010) 187-208Adamczyk, J., «Kompetencje legislacyjne biskupa diecezjalnego w zakresie munus sanctificandi. Legislative Competence of the Diocesan Bishop in munus sanctificandi»Sanctifying Office
20/1 (2010) 175-186Wojciechowski, G., «Status prawny Kościoła metropolitalnego sui iuris. The Legal Status of the Metropolitan sui iuris Church»Particular Church
20/1 (2010) 157-173Greszata-Telusiewicz, M., «Zasada apelacyjności w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa. The Principle of Appealbility in a Marriage Nullity Case under Canon Law»Processes
19/2 (2009) 221-236Bilska, M.M., «Prawne założenie domu zakonnego. Wspólnota zakonna; zakonnicy w diecezji. The Legal Establishment of a Monastic House»Consecrated Life
19/2 (2009) 151-163Adamowicz, L., «Wybrane problemy katolickiego prawa małżeńskiego w kontekście emigracji w wielokulturowej Europie. Selected Issues Connected with Catholic Marital Law in the Light of Emigration in Multicultural Europe»Marriage
19/1 (2009) 201-217Jaworski, Z., «Ordynariat wojskowy Kościołem partykularnym. Military Ordinariate as a Particular Church»Particular Church
19/1 (2009) 179-199Zaborowski, M., «Sakrament namaszczenia chorych w ujęciu teologiczno-prawnym. Theological and Legal Dimensions of the Sacrament of Anointing of the Sick»Annointing of the Sick
19/1 (2009) 149-165Melnyk, R., «Pontifical Legation to the United Nations. Legacja papieska w ONZ.»Church and State
18/2 (2008) 291-307Boryc, A., «Kompetencje biskupa diecezjalnego w zakresie posługi słowa Bożego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Competences of the Diocesan Bishop in His Divine Word Ministry According to the Code of Canon Law of 1983»Teaching Office
18/2 (2008) 275-290Zaborowski, M., «Sprawowanie w niebezpieczeństwie śmierci sakramentu pokuty i pojednania. Administration of the Sacrament of Penance and Reconciliation in Danger of Death»Riconciliatioe
18/2 (2008) 251-273Adamczyk, J., «Urząd kanclerza kurii diecezjalnej. The office of Chancellor in Diocesan Curia»Particular Church
18/2 (2008) 175-236Suchecki, Z., «La nostra cura per i morti. Nasza troska o zmarłych»Burial
18/1 (2008) 177-192Mikołajczuk, K., «Katolickie Kościoły wschodnie nie mające własnej hierarchii (wybrane zagadnienia). The Eastern Catholic Churches that do not have Their Own Hierarchy (Selected Issues)»Particular Church
18/1 (2008) 129-159Tunia, A., «Kształtowanie się kanonicznej formy zawarcia małżeństwa. The Creation of the Canon Form of Marriage»Marriage
17/2 (2007) 177-188Paździor, S., «Konkubinat w prawie kanonicznym oraz w polskim prawie cywilnym. Lascivious Cohabitation in Canon Law and Polish Civil Law»Marriage / Church and State
17/2 (2007) 153-176Adamczyk, J., «Pozycja prawna diakona permanentnego w świetle Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych. The Legal Status of a Permanent Deacon as Specified by the Directory for the Ministry and Life of Permanent Deacons»Clergy
17/2 (2007) 111-132Greszata, M., «Przewodniczący zespołu sędziowskiego w świetle Instrukcji Dignitas connubii. Presiding Judge of the Collegial Tribunal as Specified by the Dignitas connubii Instruction»Processes
17/2 (2007) 95-109Mikołajczuk, K., «Sakrament bierzmowania w okresie odnowy posoborowej. Rys historyczno-prawny. Confirmation During the Period of Post-Conciliar Renewal. Historical and Legal Outline»Confirmation
17/2 (2007) 67-76Nitkiewicz, K., «Chrzest dziecka w małżeństwie mieszanym. Il Battesimo di un Bambino Nel Matrimonio Misto»Baptism
17/1 (2007) 187-209Walencik, D., «Prawo duchownych do utrzymania w unormowaniach Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. The Right to a Stipend as Regulated by Code of Canon Law of 1983»Clergy / Church Property
17/1 (2007) 167-185Khortyk, O., «Kościół sui iuris. Kwestie natury prawnej. The Church sui iuris. Legal Issues»Particular Church
17/1 (2007) 141-165Miziński, A.G., «Ochrona praw oskarżonego w Kościele, w szczególności w kanonicznym procesie karnosądowym. Protection of the Defendant's Rights in the Church, espacially in a Penal Judicial Trial»Processes
17/1 (2007) 121-139Adamowicz, L., «Duszpasterstwo emigrantów w prawie kanonicznym. Zarys problematyki po wydaniu Instrukcji Erga migrantes caritas Christi. Emigration Chaplaincy in Canon Law. An Outline of the Issue after the Publication of Erga migrantes caritas Christi Instruction»Particular Church
17/1 (2007) 107-119Krukowski, J., «Relacje między Kościołem powszechnym a Kościołami partykularnymi w nauczaniu i ustawodawstwie Jana Pawła II. Relations Between the Universal Church and Particular Churches in the Teaching and Legislation of John Paul II»Hierarchical Constitution / Particular Church
16/2 (2006) 287-310Fiejdasz, L., «Zjawiska paranaturalne w sprawach beatyfikacyjnych. Supernatural Phenomena in Beatification Causes»Processes
16/2 (2006) 261-285Kacprzyk, W., «Prawo do intymności a sakrament pokuty w KPK z 1983 roku. The Right to Privacy versus the Sacrament of Penance in the Code of Canon Law of 1983»Riconciliatioe
16/2 (2006) 241-260Blicharz, D., «Uzdrowienia z urazów i inne zjawiska orzeczone jako cudowne przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych w latach 1983-2004. Healings of Injury and Other Phenomena Pronounced Miraculous by the Congregation for the Causes of Saints in the Years 1983-2004»Processes
16/2 (2006) 209-227Mikołajczuk, K., «Celebracja sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w katolickich Kościołach wschodnich (Refleksje na tle norm Kościoła łacińskiego). The Celebration of Christian Initiation Sacraments in Eastern Catholic Churches (Reflections in the Light of Latin Church Regulations)»Sacraments
16/2 (2006) 195-207Jaworski, Z., «Pozycja Ordynariatu Wojskowego w Polsce w świetle konstytucji apostolskiej Spirituali Militum Curae i statutu. The Status of the Military Ordinariate in Poland in the Light of the Apostolic Constitution Spirituali Milium Curae and the Statute»Particular Church
16/2 (2006) 181-194Janczewski, Z., «Uprawnienia konferencji biskupów dotyczące sprawowania mszy św. w świetle nowego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego. The Powers of Bishops' Conferences Regarding the Celebration of the Holy Mass in the Light of the Newly Introduced Roman Missal»Sanctifying Office
16/2 (2006) 229-239Greszata, M., «Apelacja w świetle instrukcji Dignitas Connubii. Appellation as Envisaged by the Instruction Dignitas connubii»Processes
16/1 (2006) 351-369Szyrszeń, P., «Przejście profesa ślubów wieczystych z własnego do innego instytutu zakonnego. Procedura kanoniczna. El Tránsito del Profeso de Votos Perpetuos del Proprio Instituto a Otro Instituto Religioso el Procedimiento Canónico»Consecrated Life
16/1 (2006) 335-350Adamczyk, J., «Celibat duchownych w dyspozycjach Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Celibacy of Clergy According to Norms of the Code of Canon Law of 1983»Clergy
16/1 (2006) 301-331Kasprzak, S., «Kanoniczne aspekty sakramentu pokuty i pojednania w świetle Motu Proprio Misericordia Dei”Jana Pawła II. Canonic Aspect of the Sacrament of Penance and Reconciliation in the Light of John Paul II's motu proprio Misericordia Dei»Riconciliatioe
16/1 (2006) 285-300Janczewski, Z., «Binacja i trynacja Mszy Świętej w koncelebrze w świetle prawa kanonicznego i liturgicznego. Bination and Trination of the Holy Mass in Concelebration in the Light of Canon and Liturgy Law»Eucharist
16/1 (2006) 259-283Mikołajczuk, K., «Przygotowanie dzieci i dorosłych do przyjęcia sakramentu chrztu w katolickich Kościołach Wschodnich. Preparing Children and Adults for Accepting the Sacrament of Baptism in Catholic Eastern Churches»Baptism
16/1 (2006) 245-258Greszata, M., «Analiza porównawcza norm dotyczących postępowania o nieważność małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego i Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich. Exkommunikation in den Dekretellen Gregores IX»Processes
16/1 (2006) 195-217Burczak, K., «Ekskomunika w Dekretałach Grzegorza IX. Exkommunikation in den Decreteles Gregores IX»Penal Law
15/2 (2005) 313-349Kasprzak, S., «Teologiczny charakter prawa kanonicznego i jego porządkująca rola w społeczności Kościoła. The Theological Character of Canon Law and its Ordering Role in the Fellowship of the Church»Theology of Law
15/2 (2005) 299-311Guz, T., «O metodzie filozofii prawa. Über die Methode der Rechtsphilosophie»Philosophy of Law
15/2 (2005) 279-297Rakoczy, T., «Kompetencje biskupów w dziedzinie cenzury. Bishop's Competencies in the Sphere of Censorship»Teaching Office
15/2 (2005) 249-262Greszata, M., «Litispendencja i jej skutki w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa. Litispendence and Its Results in the Canonical Trial for the Invaliditiy of Marriage»Processes
15/2 (2005) 233-247Miziński, A.G., «Motyw rekursu sądowego do drugiej Sekcji Sygnatury Apostolskiej. The Motive of a Judicial Petition to the Second Section of Apostolic Signature»Processes
15/2 (2005) 223-232Wróbel, M., «Problem pochodzenia i przysposobienia dziecka w prawie kanonicznym. The Problem of Origin and Adaptaion of the Child in Canon Law»Canon Law in general
15/1 (2005) 437-465Walenciak, D., «Podstawy prawa duchownych do utrzymania w ujęciu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. The Foundations of the Clergymen's Right to Remuneration According to the Code of Canon Law of 1983»Clergy
15/1 (2005) 417-435Miziński, A.G., «Poczytalność elementem subiektywnym przestępstwa. Imputability as the Subiective Element of Crime»Penal Law
15/1 (2005) 393-416Wróbel, M., «Sądowe dowodzenie warunku w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. The Judicial Prove in the Trials Concerning the Declaration of Marital Invalidity»Processes
15/1 (2005) 381-391Greszata, M., «Prawna zdolność osoby chorej na padaczkę do zawarcia małżeństwa. The Legal Ability of an Epileptic to Contract Marriage»Marriage
15/1 (2005) 365-380Syczewski, T., «Przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie według Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. La preparazione al matrimonio e alla vita nella famiglia secondo il Direttorio Pastorale della Famiglia»Marriage
14/3 (2004) 9-37Flaga, J., «Ustrój i struktura wewnętrzna bractw religijnych w XVII i XVIII w. The System of Internal Structure of Religious Fraternities in the Seventeenth and Eighteenth Centuries»Associations / History of Law
14/2 (2004) 227-244Mroziewski, W., «Biegli z zakresu historii i archiwistyki w świetle przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i norm prawa kanonizacyjnego. I periti in re historica et archivistica in luce del CIC e legge per le cause di canonizzazione»Processes
14/2 (2004) 191-225Suchecki, Z., «Promotor sprawiedliwości i jego udział w sprawach karnych. Promoter of Justice and his Participation in Criminal Cases»Processes
14/2 (2004) 161-190Miziński, A.G., «Instytucja obrońcy stałego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. The Institution of Permanent Defender in the Code of Canon Law of 1983»Processes
14/2 (2004) 137-159Greszata, M., «Istota litis contestatio w procesie kanonicznym. The Essence of litis contestatio in the Canon Trial»Processes
14/2 (2004) 121-136Paździor, S., «Osobowość psychoneurotyczna w relacji do poważnego braku rozeznania oceniającego. Psychoneurotic Personality i Relation to a Serious Lack of Discerning Evaluation»Marriage
14/2 (2004) 109-119Wróbel, M.G., «Problem współżycia seksualnego małżonków przy matrimonium sub condicione. The Problem of Sexual Intercourse in the matrimonium sub condicione»Marriage
14/2 (2004) 95-107Góralski, W., «Problem udziału w życiu sakramentalnym osób żyjących w niekanonicznych związkach małżeńskich. Il problema della partecipazione alla vita sacramentale delle persone che rimangono nelle unioni matrimoniali non canoniche»Marriage / Sacraments
13/2 (2003) 241-255Sitarz, M., «Wady kościelnych aktów administracyjnych wynikające z pominięcia przez biskupa diecezjalnego opinii lub zgody organów kościelnych. The Drawbacks of the Church Administrative Acts as a Result of a Diocesan Bishop's Omission of the Opinion or Consent of Church Organs»Particular Church
13/2 (2003) 207-240Kasprzak, S., «Celibat wymogiem do święceń według obowiązującego prawa kościelnego. Celibacy as the Requirement for the Vows According to the Current Church Law»Clergy
13/2 (2003) 185-206Mikołajczuk, K., «Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w świetle Magisterium Kościoła katolickiego do Vaticanum II. The Sacraments of Christian Initiation in the Light of the Magisterium of the Catholic Church Until Vatican Council II»Sacraments
13/2 (2003) 161-183Kasprzyk, P., «Instytucja apelacji w kanonicznym postępowaniu sądowym o nieważność małżeństwa. The Institutions of Appeal in the Cases of the Invalidity of Marriage in the Canonical Trial»Processes
13/2 (2003) 127-159Miziński, A.G., «Elementy kanonicznego procesu karno-administracyjnego. The Elements of the Canonical Penal-administrative Process»Processes
13/2 (2003) 101-125Greszata, M., «Charakterystyka udziału stron w kanonicznym sądowym postępowaniu spornym. A Characterization of the Participation of Parties in the Canonical Legal Litigation»Processes
13/2 (2003) 83-99Paździor, S., «Wpływ padaczki na poważny brak rozeznania oceniającego. The Influence of Epilepsies on a Serious Failure of Evaluative Discernment»Marriage
13/2 (2003) 35-50Flaga, J., «Podstawy prawne wymagane przy organizowaniu i wprowadzaniu instytucji bractw religijnych. The Legal Foundations Required at the Organisation and Introduction of the Institutions of Religious Fraternities»Associations
13/1 (2003) 199-218Krukowski, J., «Unia Europejska a Kościół katolicki. Zarys problematyki. The European Union and the Catholic Church. An Outline of the Problem»Church and State
12/2 (2002) 169-181Skorupa, A., «Aspekty prawne w instrukcji Verbi Sponsa. Legal Aspects in the Instruction Verbi sponsa»Consecrated Life
12/2 (2002) 151-168Paździor, S., «Wpływ narkomanii na poważny brak rozeznania oceniającego. Dipendenza dalla droga come causa del grave difetto di discrezione di giudizio»Marriage
12/2 (2002) 139-150Orzeszyna, K., «Władza wikariusza biskupiego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. The Authority of the Bishop's Curate According to the Code of Canon Law of 1983»Particular Church
12/2 (2002) 103-137Arrieta, J.I., «Prałatury personalne i ich relacje do struktur terytorialnych. Le prelature personali e le loro relazioni con le strutture territoriali»Personal Prelatures
12/2 (2002) 87-102Misztal, H., «Sytuacja prawna archiwum parafialnego. The Legal Position of the Parish Records»Particular Church
11/2 (2001) 105-125Graczyk, K., «Wpływ urazów mózgu na kanoniczną zdolność osoby do zawarcia małżeństwa. Studium prawno-medyczne. The Influence of Cerebral Traumas on a Person's Canonical Ability for Marriage»Marriage
11/2 (2001) 89-103Padzior, S., «Osobowość starcza jako przyczyna poważnego braku rozeznania oceniającego. La personalità senile come causa del grave difetto di discrezione di giudizio»Marriage
11/2 (2001) 19-64Kasprzak, S., «Posługa misyjna Kościoła partykularnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. The Missionary Ministry of the Particular Church According to the Code of Canon Law of 1983»Particular Church
11/2 (2001) 5-17Erdő, P., «Uwagi prawnokanoniczne o Liście apostolskim Apostolos suos Jana Pawła II. Osservazioni legali e canoniche sulla Lettera Apostolica Apostolos suos di Giovanni Paolo II»Particular Church
10/2 (2000) 205-224Krukowski, J., «Procedura uznawania skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego w prawie polskim. The procedure of Recognizing the Civil Consequences of a Canonical Marriage in the Polish Law»Marriage / Church and State
10/2 (2000) 171-203Kasprzak, S., «Misyjność Kościoła powszechnego w aspekcie historycznym i prawnym - definicja misji ad gentes. Missionary Character of the Catholic Church in the Historical and Legal Aspects. The Definition of Mission ad gentes»Teaching Office
10/2 (2000) 95-112Sitarz, M., «Warunki alienacji majątku kościelnego według KPK/1983. The conditions for alienation of Church property according to the CIC/1983»Church Property
10/2 (2000) 71-77Duda, J., «Zespół proboszczów konsultorów (wykład kan. 1752 i kan. 1750 KPK). Il Gruppo dei parroci consultori (iI discorso can. 1752 e can. 1750 CIC)»Particular Church / Processes
10/1 (2000) 17-38Wójcik, M., «Pojęcie i typy fundacji w prawie rzymskim. The Concept and Types of a Foundation in Roman Law»Church Property / History of Law
9/2 (1999) 125-161Kasprzak, S., «Rola Stolicy Apostolskiej w posłannictwie misyjnym Kościoła. The Holy See at the Mission Task of the Catholic Church»Teaching Office
9/2 (1999) 73-95Misztal, H., «Znaczenie społeczne kanonizacji i beatyfikacji. Social Importance of Canonization and Beatification»Processes
9/2 (1999) 61-71Podlecki, Z., «Niektóre aspekty relacji prawnych między klasztorem a parafią przy klasztornym kościele parafialnym. Some Aspects of the Legal Relations Between a Monastery and a Parish at a Monastic Parochial Church»Particular Church / Consecrated Life / Church and State
9/2 (1999) 45-60Sitarz, M., «Zadania kolegium konsultorów w sytuacji sede plena w KPK z 1983 roku. The Tasks of the College of Consultants in the Situation sede plena in the Codex iuris canonici of 1983»Particular Church
9/2 (1999) 37-43Adamowicz, L., «Problem nauczania prawa Katolickich Kościołów Wschodnich w seminariach duchownych obrządku łacińskiego. The Question of Teaching the Law of the Catholic Eastern Churches at the Theological Seminary of the Latin Rite»Clergy
9/1 (1999) 245-265Mezglewski, A., «Przepisy wprowadzające w życie instytucję małżeństwa konkordatowego. Regulations Enforcing the Institution of Concordat Marriage»Marriage / Church and State
9/1 (1999) 221-244Krukowski, J., «Zawarcie małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi (art.10 konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską). Contracting a Canon Marriage with Civil Consequences (art. 10 of the Concordat Between the Holy See and the Polish Republic)»Marriage / Church and State
8 (1998) 343-357Suchocki, C., «Możliwości i skutki zawarcia małżeństwa mimo istnienia przeszkód w prawie kanonicznym i polskim. The Possibilities and Effects of Establishing Marriage Despite Obstacles in the Canonical and Polish Law»Marriage / Church and State
8 (1998) 225-237Zarosa, E., «Prawny charakter funkcji postulatom w postępowaniu kanonizacyjnym. The Legal Characther of the Function of Postulator in the Canonization Proceeding»Processes
8 (1998) 205-223Szczot, E., «Dopuszczanie do Komunii świętej wiernego katolika podlegającego normie kan. 915 KPK. Ammissione alla Santa Comunione di un fedele cattolico soggetto alla norma del can. 915 CIC»Eucharist
8 (1998) 187-204Podlecki, Z., «Zmiana rozumienia egzempcji zakonników na Soborze Watykańskim II. El cambio dcl concepto de la exención de los religiosos en et Concilio Vaticano II»Consecrated Life
8 (1998) 175-186Misztal, H., «Powszechne powołanie do świętości a Eucharystia. Universal Calling to Holiness and the Eucharist»Eucharist
8 (1998) 161-173Gricewicz, P., «Zadania sędziego kościelnego w sprawach o nieważność małżeństwa. Compiti di un giudice ecclesiastico in caso di annullamento del matrimonio»Processes
8 (1998) 147-160Dziobek-Romański, J., «Podstawy prawne obowiązku głoszenia zapowiedzi przedślubnych w Kościele. Der Rechtsgrundsatz der Pflichtverkündigung der voreheliehen Aufgebote in der Kirche»Marriage / History of Law
8 (1998) 129-146Adamowicz, L., «Przynależność do Kościoła sui iuris według obowiązującego prawa kościelnego. Membership to the Church sui iuris According to he Current Church Law»Particular Church / The Faithful
7 (1997) 213-223Bogacki, P., «Zagadnienie podmiotowości prawnej w stosunkach międzynarodowych. Zur Frage der Rechtspersönlichkeit in den internationalen Beziehungen»Church and State
7 (1997) 121-138Sztychmiler, R., «Istotne obowiązki małżeńskie w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Essential Marital Duties in the Code of Canon Law of 1983»Marriage
7 (1997) 85-98Dzięga, A., «Alkoholizm jako podstawa orzeczenia nieważności małżeństwa. Alkoholismus als Grund für die Erklärung der Ehenichtigkeit»Marriage
7 (1997) 57-68Lipski, T., «Prawnokarne wątki w nauczaniu Piusa XII. Strafrechtliche Themen in der Lehre von Pius XII»Penal Law
6 (1996) 87-108Misztal, H., «Prawnokanoniczne pojęcie świętości w Kościele Zachodnim. Legal and Canonical Concept of Canonization in the Western Church»Processes
6 (1996) 77-86Góralski, W., «Pojęcie bonum coniugum (kan. 1055 § 1 KPK) w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej. Il bene dei coniugi (can. 1055 §1 CIC) alla luce della giurisprudenza della Rota Romana»Marriage
5 (1995) 95-114Sztychmiler, R., «Ochrona trwałości małżeństwa w prawie kanonicznym i polskim oraz w Konkordacie z 28 lipca 1993 roku. Die perpetuitas der Ehe im kanonischen und polnischen Recht und im Konkordat vom 28.07.1993»Marriage
5 (1995) 49-58Góralski, W., «Małżeństwo i rodzina w świetle Listu do rodzin papieża Jana Pawła II. Il matrimonio e la famiglia alla luce della lettera alle famiglie del papa Giovanni PaoloII»Marriage
5 (1995) 17-48Zubert, B.W., «Sakrament namaszczenia chorych. Próba wykładni obowiązujących przepisów kodeksowych. Il sacramento dell'unzione degli infermi»Annointing of the Sick
4 (1994) 129-148Krukowski, J., «Podmiotowość rodziców w zakresie religijnego i moralnego wychowania dzieci w ramach edukacji szkolnej. Parents' Rights to Religious and Moral Upbringing Within the Frameworks of School Education»Teaching Office
4 (1994) 119-127Sztychmiler, R., «Zakres i znaczenie pomocy wzajemnej małżonków według współczesnej nauki Kościoła. Umfang und Bedeutung der gegenseitige Hilfe in der Ehe Gemäß der gegenwärtigen Lehre der Kirche»Marriage
4 (1994) 103-117Lempa, F., «Doktrynalno-prawne przesłanie konstytucji apostolskiej Jana Pawła II o uniwersytetach katolickich Ex corde Ecclesiae. The Doctrinal and Legal Contents of the John Paul II Apostolic Constitution Ex corde Ecclesiae of the Catholic Universities»Teaching Office
4 (1994) 51-66Sztychmiler, R., «Małżeństwo wspólnotą skierowaną do świętości. Ehe als eine Heiligende Gemeinschaft»Marriage
4 (1994) 5-30Grocholewski, Z., «Elementy filozofii prawa w nauczaniu Jana Pawła II. Elements of Philosophy of Law in the Teacihng of John Paul II»Philosophy of Law
3 (1993) 87-110Dębiński, A., «Sacrilegium w prawie rzymskim jako kradzież (furtum) rzeczy świętych(res sacrae). Sacrilegium in the Roman Law as the Theft of Holy Things from a Holy Place»Penal Law
3 (1993) 17-41Sztychmiler, R., «Koncepcje celów małżeństwa rozpatrywane podczas SoboruWatykańskiego II. The Conceptions of fines matrimonii Discussed During Vatican Council II»Marriage
3 (1993) 5-16Góralski, W., «Sakrament małżeństwa w kodeksie kanonów Kościołów Wschodnich oraz w kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku. Studium porównawcze. Sacramentum matrimonii in codice canonum ecclesiarum orientalium et in codice iuris canonici. Studium comparativum»Marriage
1-2 (1991) 77-97Sztafrowski, E., «Kościół a prawa człowieka. The Church and Human Rights»Church and State
1-2 (1991) 67-76Sztychmiler, R., «Kompetencje konferencji episkopatu dotyczące przygotowania do małżeństwa. Die Kompetenzen der Bischofskonferenz Bezüglich der Ehevorbereitung»Marriage
1-2 (1991) 29-52Sztychmiler, R., «Pojęcie małżeństwa chrześcijańskiego. The Conception of Christian Marriage»Marriage
1-2 (1991) 17-28Góralski, W., «Wymiar ekumeniczny Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II. La dimensione ecumenica del Codice di Diritto Canonico del Giovanni Paolo II»Canon Law in general