Universidade Faculdade de Direito Canónico www.iuscangreg.itCIC1983CCEODireito para a Igreja LatinaDireito OrientalDireito particularDireito proprio / estatutosFontes históricasJurisprudência STSAAcordos internacionaisPáginas internetLiteratura——  Bases de dados ——  Revistas ——  Colecções ——  Teses de doutoramento ——  Outras ligações ——  Classificação PUG Periodica de re canonicaBibliografia canónicaMotores de pesquisaLinklistMapa do siteProfessoresProfessores bem conhecidos do século XX

Artigos da revista «Prawo Kanoniczne» inseridos na Bibliografia CanonisticaVolume e páginas Artigo Campo do direito
64/1 (2021) 141-164Rozkrut, T., «Właścive zastosowanie "procesu biskupiego" w orzeczeniu nieważności małżeństwa. Correct use of the "Bishop's process" in adjudicating nullity of marriage»Processos
64/1 (2021) 115-139Mroź, A., «Biskupi tytularni w prawie Kościoła łacińskiego. Titular Bishops in the Law of the Latin Church»Bens temporais
64/1 (2021) 83-114Wroceński, J., «Alienacja dokonana bez dochowania kanonicznych wymogów. Alienation carried out without respecting the canonical terms»Igrejas particulares
64/1 (2021) 65-81Leszczyński, G., «Koncepcja należytej wolności koniecznej do przyjęcia święceń. Concept of due freedom necessary for the reception of ordination»Ordem
64/1 (2021) 27-64Kiwior, W., «Orzeczenie nieważności święceń w procesie administracyjnym. Declaration of nullity of sacred ordination in administrative proceedings»Ordem
64/1 (2021) 3-26Interguglielmi, A., «Il rapporto tra presbiterio e le associazioni clericali»Ministros sagrados / Associações
63/4 (2020) 139-150Sacher, A., «Systematyka Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku. The systematization of the Canon Law of 1917»História do direito
63/4 (2020) 71-88Michowicz, P., «Odpowiedzialność odszkodowawcza w kanonicznym porządku prawnym. Próba teoretycznego uzasadnienia. Compensation liability in canon law. A draft for a theoretical justification»Processos
63/4 (2020) 45-70Rakoczy, T., «Porządek publiczny Republiki Włoskiej jako przeszkoda w uznawaniu cywilnych skutków nieważności małżeństwa kanonicznego z tytułu symulacji. Public order of Republic of Italy as impediment in application civil effects of marriage nullity sentences in basis of simulation»Matrimônio
63/4 (2020) 29-43Leszczyński, G., «Kryteria oceny opinii bieglego sądowego. The criteria for assessing the opinion of a court expert»Processos
63/4 (2020) 15-27Czuba, R.P., «Podmioty zobligowane i uprawnione do wychowania dziecka na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Entities obligated and authorized to raise a child under the 1983 Code of Canon Law»Múnus de ensinar
63/4 (2020) 3-13Kaniecki, R., «L'influsso del luogo e del rito della Santa Messa sull'adempimento del precetto festivo»Tempos sagrados
63/2 (2020) 177-198Sztychmiler, R., «Praca dla absolwentów prawa kanonicznego. The labour market for graduates of canon law»Estudos gerais
63/2 (2020) 153-175Saj, M., «Działania Kościoła w Polsce na rzecz ochrony małoletnich. Church Proceedings in Poland to Protect Minors»Delitos e penas
63/2 (2020) 121-152Domaszk, A., «Transparentność, programowalność i sprawozdawczość ekonomiczna instytutów zakonnych. Transparency, the programmability and the economic reporting religious institutes»Vida consagrada
63/2 (2020) 107-119Góralski, W., «Małżonkowie chrześcijańscy na wzór Akwili i Pryscylli darem Bożym i potrzebą Kościoła. Przemówienie Franciszka do Roty Rzymskiej z 25 stycznia 2020 roku. Christian spouses modeled on Aquila and Priscilla, God's gift and the need of the Church Francis' speech to the Roman Rota of January 25, 2020»Matrimônio
63/2 (2020) 91-106Greszata-Telusiewicz, M., «Zasada apelacyjności w świetle Mitis Iudex Dominus Iesus. The principle of appeal in light of Mitis Iudex Domius Iesus»Processos
63/2 (2020) 49-89Kamiński, R., «Forma zwyczajna zawarcia małżeństwa kanonicznego. The ordinary form of canonical marriage»Matrimônio
63/2 (2020) 31-48Jakubiak, T., «Criteria set out in CIC c. 874 § 1, 4°-5° and the validity of admission to the munus of sponsor»Batismo
63/2 (2020) 3-29Adamczyk, J., «Stan dziewic konsekrowanych. Prawo dziewic do zrzeszania się. Aspekt prawno-kanoniczny. The order of consecrated virgins. The right of virgins to associate. Legal and canonical aspect»Vida consagrada
63/1 (2020) 165-198Le Tourneau, D., «La dimension canonique de la figure de Docteur de l'Église. À propos d'un éventuel doctorat pour saint Césaire d'Arles»Estudos gerais
63/1 (2020) 113-147Pudumai Doss, J., «Incontro tra diritto ecclesiale e cultura indiana. Cenni storici e sfide attuali»Estudos gerais
63/1 (2020) 93-111Dullak, K., «Przygotowanie do małżeństwa mieszanego w świetle dekretu ogólnego Episkopatu Polski z 8.10.2019 roku. Mixed marriage preparation in the light of a General Decree issued by Polish Episcopate on October 8th 2019»Matrimônio
63/1 (2020) 73-91Janczewski, Z., «Powoływanie i obowiązki chrzestnych według prawa kanonicznego. Appointing and role of sponsors according to Canon Law»Batismo
63/1 (2020) 57-72Menke, M., «Spolupráce při správě majetku řeholního institutu na území místní církve. Cooperation in the administration of the property of the religious institute in the territory of the Local Church»Vida consagrada / Igrejas particulares / Bens temporais
63/1 (2020) 35-56Dohnalik, J., «Ordynariat polowy a ordynariat personalny dla byłych anglikanów - podobieństwa i różnice. The Military Ordinariate and the personal ordinariate for former Anglicans - similarities and differences»Igrejas particulares
63/1 (2020) 3-33Wroceński, J., «Utrata urzędu proboszcza. Loss of parish-priest's office»Processos
62/4 (2019) 131-150Kaleta, P., «Akty alienacji i transakcji w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego. Acts of alienations and transactions in the institutes of consecrated life and associations of apostolic life»Vida consagrada
62/4 (2019) 91-111Majer, P., «Czy adhortacja Amoris laetitia zmieniła kan. 915 KPK?. Did exhortation Amoris laetitia change can. 915 CIC?»Eucaristia
62/4 (2019) 55-90Domaszk, A., «Misje ad gentes a nowe wyzwania. Ad gentes missions and new challenges»Múnus de ensinar
62/4 (2019) 27-53Szewczul, B., «Znaczenie nadzwyczajnych kapituł generalnych w instytutach zakonnych. Meaning of extraordinary general chapters in religious institutes»Vida consagrada
62/4 (2019) 3-26Adamczyk, J., «Zebrania kapitulne (kan. 506 §1). Meetings of the chapter (can. 506 §1)»Igrejas particulares
62/3 (2019) 149-161Pokorski, K.O., «Wotum sędziowskie elementem konstytuującym iudicium. Wotum jako akt władzy sędziowskiej i jego uwarunkowania psychologiczne. Vote of judges as an element constituting iudicium. Vote as an act of judges' power and its psychological conditioning»Processos
62/3 (2019) 127-148Krajczyński, J., «Amicus Plato, sed magis amica veritas. Duszpasterstwo małżeństw mieszanych. Amicus Plato, sed magis amica veritas. The care of souls of mixed marriages.»Matrimônio
62/3 (2019) 105-125Bartczak, A., «Proces dokumentalny a proces skrócony przed biskupem. Procesy specjalne w sprawach de nullitate. The documentary process and the briefer matrimonial process before the bishop. Special processes in a case of nullity of the matrimonial»Processos
62/3 (2019) 89-104Leszczyński, G., «Denegatio iuris w świetle wykluczenia dobra wierności małżeńskiej. Denegatio iuris in the context of esclusion of marriage fidelity»Matrimônio
62/3 (2019) 55-88Borek, D., «Przedawnienie skarg i dzałań z tytułu naruszeń będących przestępstwami kanonicznymi. The prescription of penal actions and operations resulting from canon delicts violations»Delitos e penas
62/3 (2019) 25-53Saj, M., «Sposoby przeciwdziałania powstaniu zgorszenia w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Ways of Preventing Depravity in the Light of the Code of Canon Law 1983»Delitos e penas
62/3 (2019) 3-23Bach-Golecka, D., «Unormowania dotyczące laikatu (KPK 1917 kan. 682-725). W kierunku interpretacji eklezjalnej. Norms on laity (Code of Canon Law 1917 can. 682-725). In search of an ecclesiastical interpretation»Fiéis leigos
62/2 (2019) 173-185Poniatowski, M., «Kościelne osoby prawne jako organizacje pozarządowe uczestniczące w umownym współdziałaniu w ramach ustawy o przeciwdziałaniu marnowania żywności. Church legal entities as NGOs involved in contractual cooperation under the Food Waste Act»Igreja e estado
62/2 (2019) 157-171Pokorski, K.O., «Wotum sędziowskie elementem konstytuującym iudicium. Pojęcie wotum oraz relacja do prawdy obiektywnej i pewności moralnej. Vote of judges as an element constituting iudicium. The concept of vote and the relation to objective truth and moral certainty»Processos
62/2 (2019) 133-156Dullak, K., «Śmierć elementem sprawczym rozwiązania węzła małżeńskiego. Death as a cause element of dissolution of the marriage bond»Matrimônio
62/2 (2019) 99-132Stawniak, H., «Forma zawarcia małżeństwa mieszanego. Form of a mixed marriage»Matrimônio
62/2 (2019) 55-73Bider, M., «Formy kanonicznej zależności indywidualnego eremity od hierarchii kościelnej w potrydenckich źródłach prawa Kościoła Łacińskiego. The forms of canonical dependence of an individual hermit from the church hierarchy in the post-Tridentine sources of the law of the Latin Church»Vida consagrada
62/2 (2019) 31-54Michowicz, P., «Oblazione religiosa quale modalità riproposta di sequela Christi. Bozze normative in merito»Vida consagrada
62/2 (2019) 5-29Wroceński, J., «Ochrona kobiety ciężarnej i dziecka poczętego w prawie kanonicznym i normach innych religii. Protection of a pregnant woman and a child conceived in Canon Law and norms of other religions»Estudos gerais
62/1 (2019) 183-198Siennicki, M., «De concordia inter Codices - Zgoda między kodeksami. De concordia inter Codices - modifying some norms of the Code of Canon Law»Estudos gerais
62/1 (2019) 157-181Kamiński, R., «Stosowanie procedury rozwiązywania małżeństw na korzyść wiary w Kongregacji Nauki Wiary w latach 2001-2006. Applying the marriage bond dissolution procedure in favor of faith in the Congregation for the Docrtrine of the Faith in 2001-2006»Matrimônio
62/1 (2019) 119-156Krajczyński, J., «Kompetencje sędziego instruktora w procesie skróconym. Competence of Judge-Instructor in processus brevior»Processos
62/1 (2019) 105-118Leszczyński, G., «Skarga powodowa w procesie biskupim. Introductory petition in the short process»Processos
62/1 (2019) 53-82Szewczul, B., «Zasadnicze zmiany w kanonicznym życiu kontemplacyjnym mniszek według konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere i instrukcji Cor orans. Fundamental changes in canonical contemplative life of nuns in accordance to apostolic constitution Vultum Dei quaerere and instruction Cor orans»Vida consagrada
62/1 (2019) 25-51Walencik, D., «Kuria diecezjalna uczestnikiem powszechnego obrotu prawnego? The diocesan curia as a participant of general legal transactions?»Igrejas particulares
62/1 (2019) 3-23Gałkowski, T., «Prawo kanoniczne czy kościelne? Canon law or Church law?»Estudos gerais
61/4 (2018) 131-147Mędrzycki, R., «Wewnętrzna regulacja ochrony danych osobowych w Kościele katolickim w Polsce na tle art. 91 RODO. The internal regulation of personal data protection in the Catholic Church in Poland under Article 91 GDPR (General Data Protection Regulation)»Estudos gerais
61/4 (2018) 107-130Pietras, D., «Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego. An extraordinary form of the roman rite»Múnus de santificar
61/4 (2018) 93-106Góralski, W., «Posługa pokoju sumień zadaniem sędziego. Przemówienie Franciszka do Roty Rzymskiej z 29.01.2018 roku. The ministry of a judge as a ministry of conscience. The speech of Pope Francis to the Roman Rota of 29 January 2018»Processos
61/4 (2018) 79-91Smolińska, N., «Moment animacji płodu jako element dyskusji o dopuszczalności aborcji v Kościele katolickim. The moment of fetal animation as part of the discussion on the permissibility of abortion in the Catholic Church»Delitos e penas
61/4 (2018) 63-78Biały, S., «Przemiany wielokulturowe a zakres pojęciowy przestępstwa aborcji. Refleksje w świetle kanonu 1398. Multicultural transformations and the significance of terms concerning abortion. Reflections in the light of canon 1398»Delitos e penas
61/4 (2018) 41-61Chojara-Sobiecka, M. — Kroczek, P., «O możliwości wprowadzenia do polskiego systemu prawnego ochrony (kanonicznej) tajemnicy duszpasterskiej. Several remarks on the protection of (canonical) pastoral secrecy in Polish law»Estudos gerais / Igreja e estado
61/4 (2018) 3-39Adamczyk, J., «Statuty kapituł kanonickich. Statutes of canonical chapters»Igrejas particulares
61/3 (2018) 169-183Nacci, M., «The Pio-Benedectine codification between "structural peculiarities" and "legal culture"»História do direito
61/3 (2018) 149-168Świto, L. — Tomkiewicz, M., «Karnoprawny obowiązek denuncjacji (art. 240 k.k.) a tajemnica posługi religijnej. Denouncement Obligation Under Criminal Law (art. 240 of the Criminal Code) vs. the Privilege of Religious Service»Estudos gerais / Igreja e estado
61/3 (2018) 125-147Rygula, P., «Wykluczenie potomstwa jako tytuł nieważności małżeństwa kanonicznego. The exclusion of offspring as a cause of nullity of marriage in canon law»Matrimônio
61/3 (2018) 107-123Wenz, W. — Skwierczyński, M., «Ochrona praw autorskich profesa zakonnego post mortem auctoris. Copyrights protection of the monastic profes post mortem auctoris»Vida consagrada / Bens temporais
61/3 (2018) 29-71Wroceński, J., «Pozycja legatów papieskich w prawie kanonicznym i międzynarodowym..The position of papal Legates in canon and international law»Constituição hierárquica / Igreja e estado
61/3 (2018) 3-28Stawniak, H., «Kleryckie Stowarzyszenie Wspólnoty Emmanuel z uprawnieniem inkardynacji. The Clerical Association of the Emmanuel Community with Incardination authorization»Associações / Igrejas particulares
61/2 (2018) 157-168Subačius, P.V., «Concordat versus agreements: experience of integration Church activity into the lithuanian legal system»Igreja e estado
61/2 (2018) 139-156Jałbrzykowski, Z., «La conciliazione nelle controversie amministrative. Analisi dei lavori legislativi sul can. 1733»Processos
61/2 (2018) 125-138Dappa, R., «Badanie przedprocesowe w aktualnym porządku prawnym. The pre-judicial inquiry in accordance with the applicable legal norms»Processos
61/2 (2018) 93-123Czaja, A.M., «Znaczenie miłości małżeńskiej w aspekcie kanoniczno-pastoralnym. Significance of marital love in the canonical and pastoral aspect»Matrimônio
61/2 (2018) 63-91Saj, M., «Biskup szafarzem błagosławieństw. Analiza prawno-liturgiczna. Bishop as a Minister of Blessings. Juridical and Liturgical Analysis»Igrejas particulares
61/2 (2018) 31-62Janczewski, Z., «Problem recepcji Adhortacji apostolskiej Amoris laetitia w kwestii przystępowania do sakramentów pokuty i Eucharystii osób rozwidzionych. Reception problem of Apostolic exhortation Amoris laetitia in terms of admission to sacraments of penance and holy communion of divorced persons»Matrimônio / Sacramentos
61/2 (2018) 3-29Szewczul, B., «Znaczenie pracy w życiu pierwszych mnichów chrześcijańskich. Meaning of work in life of the first Christian monks»Vida consagrada
61/1 (2018) 169-183Korporowicz, Ł.J., «Bona fide praescriptio. Kanon 41 (Quoniam omne) IV Soboru Laterańskiego (1215) a prawo rzymskie. Bona fide praescriptio. Canon 41 Quoniam omne of the Fourth Lateran Council (1215) and Roman Law»História do direito / Normas gerais
61/1 (2018) 105-120Leszczyński, G., «Wykluczenie jedności małżeńskiej jako tytuł nieważności małżeństwa w procesie biskupim. The exclusion of marriage unity as a case of marriage nullity in the bishop process»Matrimônio
61/1 (2018) 77-103Szadok-Bratuń, A., «Zmiany w instytucji zawarcia małżeństwa cywilnego w formie kanonicznej. Changes in the civil marriage institution in a canonic form»Matrimônio
61/1 (2018) 53-75Domaszk, A., «Katolicka telewizja internetowa w myśli prawno-kanonicznej Kościoła. The Catholic internet television in thought legal-canonical of the Church»Múnus de ensinar
61/1 (2018) 33-51Adamczyk, J., «Dekanat i urzędy dekanalne. The vicariate forane and its offices»Igrejas particulares
61/1 (2018) 15-32Necel, W., «Watykańska Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka w służbie migrantów. Vatican Dicastery for Integral Human Development in service of migrants»Constituição hierárquica
61/1 (2018) 3-14Dzierżon, G., «Wpływ błędu i ignorancji co do istoty aktu prawnego na jego nieważność (kan. 126 KPK). The impact of error and ignorance about the substance of a legal act on its invalidity (can. 126 CIC)»Normas gerais
60/4 (2017) 101-116Michowicz, P., «Accezione giuridico-canonica del significato di "titolo"»Estudos gerais
60/4 (2017) 87-99Dyduch, J.M., «Pogrzeb kościelny wyrazem wiary chrześcijańskiej. Aktualny stan prawny. Church Funeral as the Expression of Christian Faith. Actually Binding Norms»Exéquias
60/4 (2017) 67-85Świto, L., «Prawo kanoniczne w formacji do kapłaństwa. Między "tradycją formacyjną" a wyzwaniami współczesności w świetle Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis z 6 grudnia 2016 roku. Canon Law in Priestly Formation. "Formative tradition" and modern challenges in the light of Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis of 6 december 2016»Ministros sagrados
60/4 (2017) 41-66Interguglielmi, A., «La privacy nel diritto canonico e i rapporti con le legislazioni nazionali»Igreja e estado
60/4 (2017) 15-40Dohnalik, J., «Znaczenie zasady "supplet Ecclesia". Od kan. 209 KPK z 1917 roku do kan. 144 obecnego KPK. Interpretacja i aplikacja. The Significance of the Principle "supplet Ecclesia". From the can. 209 of the 1917 Code of Canon Law to the can. 144 of the current Code. Interpretation and application»Normas gerais
60/4 (2017) 3-13Dzierżon, G., «Nieważność aktu prawnego dokonanego pod wpłiwem przymusu (kan. 125 §1 KPK). Invalidity of a Juridic Act Placed out of Force (can. 125 §1 CIC)»Normas gerais
60/3 (2017) 169-185Nacci, M., «Il modello "Ente ecclesiastico". La prospettiva storica»Igreja e estado
60/3 (2017) 151-167Gałkowski, T., «Sprawiedliwość społeczna a sprawiedliwość w encyklikach społecznych. Social justice versus justice in social encyclicals»Filosofia do direito
60/3 (2017) 135-149Necel, W., «Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przesiedlonych. Wytyczne pastoralno-kanoniczne. Adoption of Christ in refugees. Pastoral-canonical guidelines»Estudos gerais
60/3 (2017) 107-134Domaszk, A., «Katolicka telewizja internetowa w myśli teologicznej Kościoła. The Catholic internet television in theological thought of the Church»Múnus de ensinar
60/3 (2017) 73-105Adamczyk, J., «Wizytacja dziekańska w aspekcie kanoniczno-duszpasterskim. Vicar forane's visit in canonic-pastoral terms»Igrejas particulares
60/3 (2017) 57-71Canosa, J., «El buen uso de formularios en las curias diocesanas como expresión de la formalidad adecuada de la administración eclesiástica»Igrejas particulares
60/3 (2017) 31-55Janczewski, Z., «Sakramenty w uchwałach II Synodu Archidiecezji Katowickiej. The sacraments in the declarations and decrees of II Archidiocesan Synod in Katowice»Sacramentos
60/3 (2017) 3-29Góralski, W., «Recepcja Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku w Polsce w okresie międzywojennym. The reception of the Code of Canon Law of 1917 in Poland in the inter-war period»Estudos gerais
60/2 (2017) 139-172Stawniak, H. — Jarząbek-Bielecka, G. — Bielecka-Gąszcz, A., «Przemoc seksualna wobec maloletnich i ich ochrona prawno-etyczna i kanoniczna. The sexual violence against minors and their legal-ethical and canonical protection»Delitos e penas
60/2 (2017) 109-138Skonieczny, P., «Przestępstwo cięższe pornografii dziecięcej. Komentarz do art. 6 §1 n. 2 Sacramentorum sanctitatis tutela z 2010 r. The more grave delict of child pornography. A commentary on art. 6 §1 n. 2 of the 2010 Sacramentorum sanctitatis tutela»Delitos e penas
60/2 (2017) 71-107Gręźlikowski, J., «Komunia święta chorych i w niebezpieczeństwie śmierci w ustawodawstwie synodalnym Polski przedrozbiorowej. Patients and Holy Communion in danger of death legislation of synodal Polish pre-partition»Eucaristia
60/2 (2017) 53-69Jakubiak, T., «Zdatność do przycęcia urzędu chrzestnego w Kościele łacińskim. Ability to adopt office of godfather in the Latin Church»Batismo
60/2 (2017) 35-52Kamiński, R., «Reforma papieskich instytucji do spraw komunikacji społecznej. The reform of papal's institutions for social communication»Constituição hierárquica
60/2 (2017) 21-34Necel, W., «Duszpasterstwo lotnictwa cywilnego. Wskazania pastoralno-kanoniczne. Pastoral care of Civil Aviation. Pastoral recommendations»Igrejas particulares
60/2 (2017) 3-19Interguglielmi, A., «Il vescovo come testimone della carità. Profili canonici»Igrejas particulares
60/1 (2017) 135-175Skonieczny, P., «Przestępstwo cięższe przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z małoletnim - uwagi de lege lata i de lege ferenda. The more grave delict against the Sixth Commandment of the Decalogue with a minor. Some observations de lege lata and de lege ferenda»Delitos e penas
60/1 (2017) 117-134Nykiel, K., «Significado y finalidad de las censuras e irregularidades en el derecho canónico»Delitos e penas
60/1 (2017) 97-116Moneta, P., «L'appello nel nuovo processo matrimoniale»Processos
60/1 (2017) 77-95Janczewski, Z., «Przystępowanie do sakramentu pokukty a przyjęcie Eucharystii według prawa kanonicznego. Receiving the sacrament of penitence and admitting to the Holy Eucharist according to Canon Law»Penitência / Eucaristia
60/1 (2017) 63-76Kaleta, P., «Wytyczne Stolicy Apostolskiej dotyczące zarządzania dobrami w instytutach życia konsekrowanego i w stowarzyszeniach życia apostolskiego. Guidelines of the Apostolic See for the administration of the goods in the Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life»Vida consagrada / Bens temporais
60/1 (2017) 35-61Szewczul, B., «Od reguł monastycznych do konstytucji zakonnych. From monastic rules to religious constitution»Vida consagrada
60/1 (2017) 23-33Dzierżon, G., «Wpływ podstępu na ważność aktu prawnego (kan. 125 §2 KPK). The influence of deceit on the validity of a legal act (can. 125 §2 CIC)»Normas gerais
60/1 (2017) 3-22Gałkowski, T., «Użyteczność określania metody w kanonistyce. Usefulness of determining a method in the science of Canon Law»Estudos gerais
59/4 (2016) 97-124Miñambres, J., «Autonomia e responsabilità nella amministrazione delle risorse della Chiesa»Bens temporais
59/4 (2016) 97-124Tanasiychuk, A., «Le lettere dimissorie nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali»Ordem
59/4 (2016) 49-82Domaszk, A., «Warunki przyjęcia do instytutu zakonnego. Conditions for religious institute admissions»Vida consagrada
59/4 (2016) 31-48Szewczul, B., «Zasadność rewizji konstytucji instytutów zakonnych oraz ich zawartość i forma według dokumentów kościelnych. Validity of the revision of the religious institute's constitutions, as well as their contents and form in light of church documents»Vida consagrada
59/4 (2016) 3-30Wroceński, J., «Wakat Stolicy Apostolskiej. Vacancy of the Apostolic See»Constituição hierárquica
59/3 (2016) 123-142Romanko, A., «Reforma Urzędu Informacji Finansowej i Instytutu Dzieł Religijnych. The Reform of the Financial Information Authority and the Institute for the Works of Religion»Igreja e estado
59/3 (2016) 97-121Dullak, K., «Praesumptio w kodeksie Jana Pawła II z 1983 roku. Praesumptio at John Paul II Code of Canon Law 1983»Normas gerais
59/3 (2016) 73-95Leszczyński, G., «Schizofrenia jako przyczyna nieważności małżeństwa. Schizophrenia as a cause for declaring a marriage null»Matrimônio
59/3 (2016) 57-72Nykiel, K., «Las indulgencias. Significado y actualidad para la vida de la Iglesia»Penitência
59/3 (2016) 31-55Stokłosa, M., «Le competenze del superiore provinciale di un istituto religioso riguardo ai beni temporali e della loro amministrazione»Vida consagrada / Bens temporais
59/3 (2016) 19-30Dzierżon, G., «Nieskuteczność aktu administracyjnego (kan. 38 KPK). Ineffectiveness of an administrative act (can. 38 CIC)»Normas gerais
59/2 (2016) 89-108Nacci, M., «Considerazioni storico-giuridiche sulle "relazioni Chiesa-Mondo" nel Concilio di Trento e nel Concilio Vaticano II»Igreja e estado
59/2 (2016) 73-87Kroczek, P., «Czy system prawa kanonicznego może bić wzorcem dla systemu prawnego federacji państw? Can the system of canon law be a pattern for a legal system of federation of states?»Igreja e estado
59/2 (2016) 41-58Janczewski, Z., «Udzielanie Komunii św. osobom rowiedzionym? Analiza adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka. Communication of the blessed Eucharist to divorced persons? Analysis popes Francis' Exhortation Amoris laetitia»Eucaristia / Matrimônio
59/2 (2016) 23-39Michowicz, P., «L'individuazione del Superiore competente in ordine all'attuazione del can. 698 CIC '83»Vida consagrada
59/1 (2016) 133-160Marczyk, S., «Uprawnienia fakultatywne sędziego w procedurze wymiaru kar kościelnych. Optional permissions of the judge in the judicial procedure ecclesiastical penalties»Processos
59/1 (2016) 119-131Jakubiak, T., «Czy zawsze po uzyskaniu informacji o możliwości popełnenia przestępstwa należy wszczynać karne postępowanie sądowe lub administracyjne dla realizacji sankcji karnej? Does one always have to initiate a judicial or administrative proceedings after obtaining information of possilibity of committing crime to execute a penalty sanction?»Processos
59/1 (2016) 105-118Interguglielmi, A., «La preparazione degli sposi al matrimonio. Una panoramica pastorale-giuridica»Matrimônio
59/1 (2016) 75-104Miziński, A.G., «Adwokat - cooperator veritatis w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa. Advocate cooperator veritatis in the process of the nullity of marriage»Processos
59/1 (2016) 43-74Gerosa, L., «Diritto universale e particolare alla luce dell'ermeneutica canonistica di san Giovanni Paolo II»Teologia do direito
59/1 (2016) 19-42Szewczul, B., «Definicja prawno-teologiczna życia konsekrowanego przez profesję rad ewangelicznych»Vida consagrada
59/1 (2016) 3-17Dyduch, J., «Rola stałych lektorów, akolitów i diakonów w służbie wspólnocie Kościoła. The role of permanent lectors, acolytes, and deacons in the service of the Church community»Fiéis
58/4 (2015) 155-173Tanasiychuk, A., «"Pontificia praecepta de clero uxorato orientali" e la questione del celibato presso le Chiese orientali cattoliche»Ministros sagrados
58/4 (2015) 139-154Gorini, A., «Il diritto canonico nel contesto teologico ed ecclesiale dei secoli V-VIII»História do direito
58/4 (2015) 121-137Leszczyński, G., «Wartość dowodowa confessio iudicialis w świetle Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka. The value of confessio iudicialis in Mitis Iudex Dominus Iesus»Processos
58/4 (2015) 103-119Janczewski, Z., «Konieczność odłożenia chrztu dziecka wyzwaniem dla ewangelizacji jego rodziców. Necessity accordance of baptism like a challenge for evangelization of his parents»Batismo
58/4 (2015) 43-65Gałkowski, T., «Dylematy wokół ustawy kanonicznej. II. Bonum commune czy communionis. Dilemmas concerning the canon law. II. Bonum commune or communionis»Estudos gerais
58/3 (2015) 137-152Sarais, A., «Brevi cenni sul rapporto tra diritto vaticano e diritto canonico orientale»Estudos gerais
58/3 (2015) 117-135Kaleta, P., «Kanoniczne sankcje karne za przestępstwa majątkowe. Canonical penal sanctions for financial malfeasance»Delitos e penas
58/3 (2015) 105-116Świto, L., «Akty zarządu dobrami kościelnymi. Acts of administration of ecclesiastical goods»Bens temporais
58/3 (2015) 65-85Szewczul, B., «Problematyka odzwierciedlenia charyzmatu instytutu zakonnego w jego prawie własnim. Problems of expressing the religious institute charism in its own law»Vida consagrada
58/3 (2015) 29-64Fabris, C.-M., «Il foro interno nell'ordinamento giuridico-ecclesiale»Estudos gerais
58/3 (2015) 3-28Gałkowski, T., «Dylematy wokół ustawy kanonicznej. I. Ordinatio rationis czy fidei w świetle Encykliki Fides et ratio. Dilemmas concerning the Canon Law. I. Ordinatio rationis or fidei in the light of Encyclical Fides et ratio»Estudos gerais
58/2 (2015) 97-113Nacci, M., «I rapporti "Stato Italiano - Chiesa cattolica" nei Patti Lateranensi del 1929. Riflessioni storico-giuridiche»Igreja e estado
58/2 (2015) 57-96Salinas Araneda, C., «El concordato entre la Santa Sede y el gobierno de Polonia de 1925 como fuente de los proyectos de concordato entre Chile y la Santa Sede de 1928»Igreja e estado
58/2 (2015) 47-56Dùllek, B., «Zapowiedzi małżeństw osób o różnej przynależności kościelnej. The marital announcements of persons of different church affiliation»Matrimônio
58/2 (2015) 31-45Leszczyński, G., «Zaburzenia depresyjne jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa. Depressive disorders as a cause of incapacity to consent marriage»Matrimônio
58/2 (2015) 15-29Dyduch, J., «Posłannictwo kobiet w Kościele i świecie w prawodawstwie powszechnym i polskim. The mission of women in the Church and in the world according to universal Church legislation and the legislation of the church in Poland»Fiéis
58/2 (2015) 3-14Dzierżon, G., «Forma dekretu poszczególnego w kanonicznym porządku prawnym (kan. 51) KPK. The form of a singular decree in the canonical legal order (can. 51 CIC)»Normas gerais
58/1 (2015) 123-150Morán García, G.M., «La canonística medieval y su contribución al desarrollo del pensamiento constitucional contemporáneo»História do direito
58/1 (2015) 111-122Nacci, M., «Diritto canonico e diritti delle religioni»Estudos gerais
58/1 (2015) 93-109Kroczek, P., «Ocena instrukcji Dignitas connubii z perspektywy sztuki legislacji. Evaluation of the Instruction Dignitas connubii in the Perspective of the Art of Legislation»Normas gerais
58/1 (2015) 69-92Janczewski, Z., «Konieczność (necessitas) jako kategoria kanoniczna w prawie o sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego i uzdrowienia w Kodeksie z 1983 r. Canonical category "necessity" on the sacramental law in the Code of 1983 year»Sacramentos
58/1 (2015) 47-67Michowicz, P., «Czynności prawno-administracyjne poprzedzające erygowanie nowego domu zakonnego. Administrative and legal actions preceding the canonical erection of new religious house»Vida consagrada
58/1 (2015) 23-45Adamczyk, J., «Niższe diecezjalne seminaria duchowne w Polsce w świetle aktualnych przepisów prawnych. Lower diocesan theological seminaries in Poland in the light of the current legislation»Múnus de ensinar
58/1 (2015) 3-21Góralski, W., «Problem wystąpienia z Kościoła katolickiego w Republice Federalnej Niemiec. The problem of defection from the Catholic Church in the German Federal Republic»Fiéis
57/4 (2014) 127-158Borek, D., «The canonical delicts liable to penal sanctions reserved to the Apostolic See»Delitos e penas
57/4 (2014) 111-125Bartczak, A., «"Officium et ius" w kan. 1136 KPK. "Officium et ius" in the can. 1136 Code of Canon Law»Matrimônio
57/4 (2014) 89-110Jakubiak, T., «Późne powołania kapłańskie. Delayed priesthood vocations»Ministros sagrados
57/4 (2014) 65-88Mierzejewski, K., «Obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. The obligation to be present at Mass on Sundays and on Holy Days of Obligations»Tempos sagrados
57/4 (2014) 37-64Stokłosa, M., «Eksklaustracja zakonnika w świetle KPK/83 i jej aktualna problematyka w praktyce instytutów zakonnych. Exclaustation of a religious in the light of the Canon Law 1983 and its present view in the practice of the religious Institutes»Vida consagrada
57/4 (2014) 13-35Le Tourneau, D., «Le droit-devoir à l'apostolat (remarques sur le canon 211)»Fiéis
57/4 (2014) 3-12Dzierżon, G., «Funkcjonowanie prawnej instytucji łaski w systemie kanonicznym. The functioning of a legal institution of grace in canonical legal system»Estudos gerais
57/3 (2014) 105-126Borek, D., «Przestępstwa przeciwko wierze w Normach "De delictis reservatis" z 2010 roku. Crimes against faith in "De delictis reservatis" Norms of 2010»Delitos e penas
57/3 (2014) 83-104Miñambres, J., «Corresponsabilità, amministrazione e sostegno economico alla Chiesa. Verso una "stewardship" europea?»Bens temporais
57/3 (2014) 65-82Adamczyk, J., «Wokół prawnej definicji sanktuarium. Around the legal definition of a shrine»Lugares sagrados
57/3 (2014) 41-63Krajczyński, J., «Oświadczenia stron i zeznania świadków w sprawach o nieważność małżeństwa "ob exclusionem indissolubilitatis". The declaration of the parties and the testimonies of the witnesses in cases of marriage annulment "ob exclusionem indissolubilitatis"»Processos
57/3 (2014) 19-39Szewczul, B., «Obowiązek przeprowadzania wizytacji kanonicznej w instytutach zakonnych. Obligation of carrying out the canonical visitation in religious Institutes»Vida consagrada
57/3 (2014) 3-17Dzierżon, G., «Proces uznania autonomii prawa własnego wspólnot kościelnych w kanonicznym porządku prawnym. The process of acknowledging the autonomy of the laws of Ecclesial Communities in the canonical legal order»Igreja e estado
57/2 (2014) 91-128Skonieczny, P., «Przesłanki przedawnienia kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kanonizowanej ustawy cyvilnej polskiej. The elements of canonical prescription with particular consideration of Polish canonized civil law»Estudos gerais
57/2 (2014) 71-90Leszczyński, G., «Procedura rekursu do II sekcji Sygnatury Apostolskiej. The procedure of recourse to the II section of Sygnature Apostolic»Processos
57/2 (2014) 53-69Borek, D., «"Delicta graviora contra mores" w normach "De delictis reservatis" z 2010 roku. "Delicta graviora contra mores" in "De delictis reservatis" Norms from 2010»Delitos e penas
57/2 (2014) 3-36Fabris, C.-M., «I diritti dei fedeli come espressione di valori»Fiéis
57/1 (2014) 127-156Sarais, A., «La disciplina giuridica della residenza e dell'accesso nella Città del Vaticano»Igreja e estado
57/1 (2014) 103-126Tanasiychuk, A., «Alcune questioni di diritto consacrato nella legislazione canonica orientale»Vida consagrada
57/1 (2014) 79-102Hołubowicz, R., «Eucharystia sakramentem jedności. Prawne konsekwencje Magisterium Kościoła w świetle przepisów Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. The Eucharist as a sacrament of unity. The legal consequences of Church Magisterium in accordance to regulations included in "Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium"»Eucaristia
57/1 (2014) 53-78Domaszk, A., «Ślub ubóstwa zakonnika w relacji do zagadnienia dóbr kościelnych. The religious vow of poverty in relation to an issue of ecclesiastical goods»Vida consagrada / Bens temporais
57/1 (2014) 39-52Szewczul, B., «Obowiązki instytutu życia konsekrowanego względem jego członków. Obligations of Consecrated Life Institute towards its members»Vida consagrada
57/1 (2014) 23-37Dyduch, J., «Rola Kodeksu Prawa Kanonicznego 1983 w realizowaniu misji Kościoła. The role of the Code of Canon Law in fulfilling the mission of the Church»Estudos gerais
57/1 (2014) 7-22Dzierżon, G., «Ewolucja znaczenia terminu "osoba moralna" w kanonicznym porządku prawnym. The evolution of the term "moral person" in the canonical legal order»Normas gerais
56/4 (2013) 155-172Majchrzak, K., «Rozbój w świetle prawa karnego kanonicznego. Banditry as seen in criminal canonical law»Delitos e penas
56/4 (2013) 139-154Stokłosa, M., «Przedawnienie skargi kryminalnej w prawie kanonicznym. The prescription of the criminal action in Canon Law»Delitos e penas
56/4 (2013) 117-137Interguglielmi, A., «Il ruolo degli organi di partecipazione previsti nel Codice di Diritto Canonico. Gli atti di amministrazione. The role of organizations in the administration in the Code of Canon Law. The acts of extraordinary administration and alienation of ecclesiastic»Bens temporais
56/4 (2013) 101-115Sokołowski, J., «Sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa z udziałem biegłych. The Court cases of the statement on the invalidation an arranged marriage with the calling assessors»Sacramentos
56/4 (2013) 77-99Domaszk, A., «Ubóstwo instytutu zakonnego w relacji do zagadnienia dóbr kościelnych. Poverty of religious institute in relation to the issue of Church goods»Vida consagrada / Bens temporais
56/4 (2013) 37-64Gherri, P., «Metodo e modelli nel diritto amministrativo canonico. Method and models in Administrative Canon Law»Estudos gerais
56/4 (2013) 15-35Barra, R.C., «Órgano, oficio, competencia y potestad en el ordenamiento canónico. The authorigy, office and competence in the canonical legal system»Estudos gerais
56/4 (2013) 3-13Dzierżon, G., «Zasady funkcjonowania aktu przełożonego wymagającego współodziału konsultacyjnego pojedynczych osób (kan. 127 §2 KPK). The principles of functioning of acts by a superior requiring the consultative cooperation of certain persons (can. 127 §2 CIC)»Normas gerais
56/3 (2013) 55-81Góralski, W., «Wolność wewnętrzna a ważność małżeństwa kanonicznego. Internal liberty and validity of canonical marriage»Matrimônio
56/3 (2013) 35-53Szewczul, B., «Znaczenie erygowania domu zakonnego. The meaning of the erection of the religious house»Vida consagrada
56/3 (2013) 3-34Jakubiak, T., «Procedury do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. Procedures for reception of priest and deacon ordination»Ordem
56/2 (2013) 145-164Pietrzak, H., «Prawo do życia, jego nienaruszalność i nierozporządzalność. Aspekty prawno-karne. The right to life, its inviolability and indispensability. Penal law aspects»Delitos e penas
56/2 (2013) 105-125Gałkowski, T., «Teologia prawa. Theology of law»Teologia do direito
56/2 (2013) 63-89Adamczyk, J., «Urząd rektora sanktuarium. The Position of the Shrine's Rector»Lugares sagrados
56/2 (2013) 41-61Janczewski, Z., «Wiara jako zasadniczy warunek przyjęcia sakramentu chrztu. The faith as fundamental condition to take the baptism»Batismo
56/2 (2013) 17-39Szewczul, B., «Pojęcie domu zakonnego i jego znaczenie y życiu zakonnym. The Concept of a religious house and its importance to the religious life»Vida consagrada
56/1 (2013) 137-152Mierzejewski, K., «Poszukiwanie prawdy obiektyvnej a pewność moralna sędziego w kanonicznym procesie małżeńskim. The Search for the Objective Truth and Moral Certainty of the Judge in the Canonical Process of Marriage»Processos
56/1 (2013) 117-135Bartczak, A., «Ochrona praw ubogich w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa. Protecting the right of the poor in the process of nullity of a marriage»Processos
56/1 (2013) 93-115Nowicka, U., «Specyfika ustroju hierarchicznego katolickich Kościołów wschodnich. Specificity of the hierarchical system of the Eastern Catholic Churches»Constituição hierárquica / Igrejas particulares
56/1 (2013) 73-91Szewczyk, R., «Pozycja prawna legatów Biskupa Rzymu. Legal position of the Legates of the Bishop of Rome»Igreja e estado
56/1 (2013) 47-71Necel, W., «Kuria Rzymska wobec dobra duchowego migrujących. The Roman Curia and spiritual welfare of migrants»Constituição hierárquica
56/1 (2013) 31-45Zaborowski, M., «Dyspensa w prawodawstwie kościelnym. Church dispensation legislation»Normas gerais
56/1 (2013) 3-30Skonieczny, P., «Koncepcja przedawnienia kanonicznego. Uwagi prawnoporównawcze i teoretycznoprawne do kan. 197 KPK (kan. 1540 KKK'), ze szczególnym uwzględnieniem kanonizowanej ustawy polskiej. The Concept of the Canonical Prescription. Legal Comparison and Theoretical»Normas gerais
55/4 (2012) 175-190St, epień, M., «Prawa i obowiązki alumnów w Statucie i Regulaminie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie z 1960 r. Rights and responsibilities of alumni in the bylaws and Statutes of the Polish Pontifical College in Rome in 1960»Ministros sagrados
55/4 (2012) 159-174Leszczyński, G., «Prawo wiernego do sprawiedliwego procesu. A right of Christian faithful to the just process»Processos / Fiéis
55/4 (2012) 111-158Borek, D., «Przestępstwa przeciwko Sakramentom w Normach De delictis reservatis z 2010 roku. The crimes against the sacraments in the Norms of De delictis reservatis from 2010»Delitos e penas
55/4 (2012) 87-110Tomkiewicz, M., «Skutki cywilne małżeństwa wyznaniowego zawartego przez obywateli polskich przed dychownym Kościoła rzymskokatolickiego za granicą. Civil effects of canonical marriage contracted by Polish citizens before a clergyman of Roman Catholic Church abroad»Igreja e estado / Matrimônio
55/4 (2012) 57-86Gołebiowska, A., «Osobowość niedojrzała jako podstawa orzeczenia nieważności małżeństwa w świetle wyroków Roty Rzymskiej i Trybunałów kościelnych. Immature personality as basis for annulment in the light of Roman Rota judgments and ecclesiastical Tribunals dec»Matrimônio
55/4 (2012) 39-56Janczewski, Z., «Przyjmujący sakrament namaszczenia chorych. Receiving sacrament anointing of the Sick»Unção dos enfermos
55/4 (2012) 21-38Krajczyński, J., «Władza dyspensowania proboszcza i innego prezbitera lub diakona. Power of dispensing the parish-priest and another presbyter or a deacon»Igrejas particulares
55/4 (2012) 3-20Miziński, A.G., «Polubowne rozstrzyganie sporów administracyjnych według przepisów Kościoła łacińskiego. Conciliation in settling administrative recourses according to the regulations of the Latin Church»Processos
55/2 (2012) 167-185Nowicka, U., «Wzajemne powiązania KPK i KKKW na płaszczyżnie ich autonomicznego funkcjonowania. The mutual correlation of CIC and CCEO in light of their autonomous operation»Estudos gerais
55/2 (2012) 145-166Świto, L., «Rekwizycja cywilno-kanoniczna? Pomoc sądowa pomiędzy trybunałami kościelnymi a sądownictwem powszechnym w Polsce. Civil-canonical requisition? Legal assistance between the courts of the Church and the public judiciary in Poland»Igreja e estado
55/2 (2012) 121-143Góralski, W., «Dowodzenie w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułu błędu co do przymiotu osoby (kan. 1097 §2 KPK). Evidence in cases regarding invalidity of marriage due to misjudgment of the spouse's attribution (can. 1097 §2 of the Canon Law) pursuant to»Matrimônio
55/2 (2012) 105-119Kowalczyk, E., «Zakaz alienacji dóbr kościelnych instytucji dobroczynnych w Cesarstwie Rzymskim. The prohibition of alienation of ecclesiastical charitable institutions property in Roman Empire»Bens temporais
55/2 (2012) 89-104Saj, M., «Poświęcanie i błogosławienie miejsc świętych. Dedication and blessing of holy places»Lugares sagrados
55/2 (2012) 55-87Gołebiowska, A., «Małżeństwo warunkowe w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Marriage conditionally in the light of the Code of Canon Law of 1983 and the Code of Canons of the Eastern Churches of 1990»Matrimônio
55/2 (2012) 29-55Zaborowski, M., «Sakramenty święte w aspekcie prawno-historycznym. Holy Sacraments from a legal and historical point of view»Sacramentos
55/2 (2012) 13-27Szewczul, B., «Życie braterskie oraz życie braterskie we wspólnocie w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego. Fraternal Life and Brotherhood in the community life in the Institutes of Consecrated Life and in Associations of Apostoli»Vida consagrada
55/2 (2012) 3-12Dzierżon, G., «Wymogi obiektywne oraz subiektywne dotyczące wspólnoty wprowadzającej zwyczaj prawny, ujęte w kan. 25 KPK. Objective and subjective requirements concerning the introduction of legal custom by a community included in can. 25 CIC»Normas gerais
55/1 (2012) 99-159Gr, eżlikowski, J., «Przechowywanie i kult Eucharystii w ustawodawstwie synodalnym Polski przedrozbiorowej. Keeping and cult of the Eucharist in synodal legislation of Poland before the partitions»Eucaristia
55/1 (2012) 45-79Pastwa, A., «Walor współczesnych prawno-instytucjonalnych narzędzi poszukiwania prawdy w procesie o nieważność małżeństwa. W nurcie 'hermeneutyki odnowy zachowującej ciągłość'. The Value of Contemprary Legal and Institutional Tools of Inquiry of Truth in»Processos
54/1-2 (2011) 247-271Nowicka, U., «Przeszkoda pokrewieństwa duchowego. L'impedimento della parentela spirituale»Matrimônio
54/1-2 (2011) 217-246Pastwa, A., «Favor matrimonii i certitudo moralis (kan. 1608 §4) - strukturalne filary teleologii procesu o nieważnść małżeństwa. Favor matrimonii und certitudo moralis (kan. 1608 §4) - strukturelle Stützpunkte der Teleologie vom Eheprozess»Processos
54/1-2 (2011) 191-216Krajczyński, J., «Wpływ uzależnień na ważność małżeństwa kanonicznego. L'influence des dépendances sur la validité de mariage canonique»Matrimônio
54/1-2 (2011) 175-190Dzierżon, G., «Recepcja osiągnięć psychologii i psychiatrii w prawie małżeńskim. The adoption of psychological and psychiatric achievements in the canonical system»Matrimônio
54/1-2 (2011) 161-174Rozkrut, T., «Dialog sędziego z biegłym w kanonicznym procesie małżeńskim. Il dialogo tra il giudice e il perito nel processo matrimoniale»Processos
54/1-2 (2011) 145-160Stawniak, H., «Niezdolność absolutna czy również niezdolność relatywna? The inability of the absolute or also the relative incapability?»Matrimônio
54/1-2 (2011) 127-143Góralski, W., «Małżeństwo w prawie kanonicznym. Il matrimonio nel diritto canonico»Matrimônio
54/1-2 (2011) 101-125Necel, W., «Sprawowanie władzy w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego w świetle instrukcji 'Posługa władzy i posłuszeństwo. Faciem tuam, Domine, requiram' z 2008 roku. Die Ausübung der Macht in Instituten des konsekrierten»Vida consagrada
54/1-2 (2011) 77-99Szewczul, B., «Ewangeliczna rada ubośtwa według kan. 600 KPK/1983. Il consiglio di povertà secondo il canone 600 CIC/1983»Vida consagrada
54/1-2 (2011) 43-75Stokłosa, M., «Utrata przynależności do stanu duchownego na podstawie specjalnych uprawnień przyznanych Kongregacji ds. Duchowieństwa. La perdita dello stato clericale sulla base delle facoltà speciali concesse alla Congregazione del Clero»Ministros sagrados
54/1-2 (2011) 17-41Domaszk, A., «Realizacja misji nauczycielskiej Kościoła w publicznych stowarzyszeniach wiernych związanych z Towarzystwem Św. Franciszka Salezego. The realization of the teaching function of the Church in public associations of the Christian Faithful connected with»Múnus de ensinar
53/3-4 (2010) 289-305Wroceński, J., «Gwarancje dostępu Kościoła katolickiego do środków społecznego przekazu. Le garanzie dell'accesso della Chiesa cattolica ai mezzi di comunicazione sociale»Múnus de ensinar
53/3-4 (2010) 273-288Sobczyk, P., «'Każdy przecinek w tym konkordacie jest zrobiony za moją osobistą zgodą' - kilka uwag na temat wpływu papieża Piusa XI na treść Konkordatu Polskiego z 1925 roku. 'Every comma in this concordat is put with my personal consent' - a few comments on t»Igreja e estado
53/3-4 (2010) 223-243Nowicka, U., «Animadversiones obrońcy węzła małżeńskiego w trybunale apelacyjnym. Le animadversiones del difensore del vincolo al tribunale di appello»Processos
53/3-4 (2010) 197-222Gr, eźlikowski, J., «Racje i sens 'prawa do obrony' w procesie o nieważność małżeństwa. Arguments and sense of the 'right to defence' in process for nullity of marriage»Processos
53/3-4 (2010) 185-195Leszczyński, G., «Merytoryczne i formalne problemy związane z uchyleniem klauzuli zabraniającej zawarcia nowego małżeństwa. I problemi essenziali e formali legati alla rimozione di divieto di contrarre un nuovo matrimonio»Processos
53/3-4 (2010) 171-183Rozkrut, T., «Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa: proces sporny czy proces specjalny? Il processo matrimoniale: il processo contenzioso o il processo speciale?»Processos
53/3-4 (2010) 161-169Sobański, R., «Między rygoryzmem a laksyzmem. Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa na tle kondycji małżeństw sakramentalnych w Polsce. Inter rigorismum et laxismum. Processus canonicus de nullitate matrimonii in contexto conditionis matrimoniorum sacramen»Processos
53/3-4 (2010) 143-159Gołebiowska, A., «Geneza kan. 1095 Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II. The genesis of the can. 1095 of the Code of Canon Law (John Paul II)»Matrimônio
53/3-4 (2010) 113-141Góralski, W., «Incapacitas assumendi (kan. 1095, n.3 KPK) - absolutna czy również relatywna? L'incapacitas assumendi (can. 1095, n. 3 CIC) - assoluta o anche relativa?»Matrimônio
53/3-4 (2010) 83-111Stokłosa, M., «Prawo do katolickiego pogrzebu w niektórych wyjątkowych okolicznościach. Il diritto alle esequie cattoliche in alcune situazioni particolari»Exéquias
53/3-4 (2010) 69-82Nowakowski, B., «Czy zawsze 'wyrzeczenie się zła'? Problemy prawne, teologiczne i liturgiczne przy udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom. Sempre rinuncia al male? I problemi giuridici, teologici e liturgici durante l'amministrazione del sacramento del battesi»Batismo
53/3-4 (2010) 43-67Domaszk, A., «Ochrona danych osobowych - obowiązek duszpasterski. The protection of personal data - ministerial duty»Fiéis
53/3-4 (2010) 29-41Saj, M., «Prawna strona ślubu posłuszeństwa. L'aspetto giuridico dell 'obbedienza»Vida consagrada
53/1-2 (2010) 269-298Nowicka, U., «Przynależność wiernych do Kościoła według KKKW i KPK. L'appartenenza giuridica di fedeli alla Chiesa secondo il CCEO e CIC»Fiéis / Normas gerais
53/1-2 (2010) 245-268Świto, L., «Moc dowodowa dokumentów kościelnych w procedurze cywilnej. Die Beweiskraft von kirchlichen Dokumenten in Zivilprozessen»Igreja e estado
53/1-2 (2010) 233-244Białobrzeski, T., «Ustanowienie trybunałów administracyjnych według schematu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1982 r. La constitución de los tribunales administrativos en el Schema del Código de Derecho Canónico del año 1982»Processos
53/1-2 (2010) 203-231Rudzińska, K., «Kara wydalenia ze stanu duchownego. La dimissione dallo stato clericale»Ministros sagrados
53/1-2 (2010) 181-201Rakoczy, T., «Relacja podmiotu do obowiązku w orzekaniu nieważności małżeństwa z kan. 1095 n. 3 KPK. Die Relation des Subjekts zur Verpflichtung im Ehenichtigkeitsverfahren von can. 1095, 3° CIC»Matrimônio
53/1-2 (2010) 159-179Góralski, W., «Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa w opublikowanych wyrokach Roty Rzymskiej z 2001 roku. L'esclusione dell'indissolubilità del matrimonio nelle sentenze pubblicate della Rota Romana del 2001»Matrimônio
53/1-2 (2010) 147-157Nowakowski, B., «Czy proboszcz może przyjąć każdego dnia jedno stypendium mszalne? Il parroco può ricevere ogni giorno un 'offerta messale?»Eucaristia
53/1-2 (2010) 129-145Saj, M., «Prawna strona ślubu ubóstwa. L'aspetto giuridico del voto della povertà»Vida consagrada
53/1-2 (2010) 105-128Stokłosa, M., «Legalne przebywanie zakonnika poza wspólnotą zakonną. L'assenza legittima del religioso dalla casa religiosa»Vida consagrada
53/1-2 (2010) 79-104Jakubiak, T., «Procedury związane z wprowadzeniem stałego diakonatu w diecezjach polskich. Procedures connected with introduction of permanent deaconship in Polish Dioceses»Ordem
53/1-2 (2010) 61-77Adamczyk, J., «Podmiot błogosławieństw. Próba wykładni obowiązujących przepisów. Das Subjekt der Segen. Der Versuch der Auslegung verpflichtender Vorschriften»Sacramentais
53/1-2 (2010) 41-59Gałkowski, T., «Wiedza psychologiczna w formacji kandydatów do kapłaństwa. La scienza psicologica nella formazione dei candidati al sacerdozio»Ministros sagrados
53/1-2 (2010) 21-40Domaszk, A., «Nowe horyzonty misji 'Ad gentes' - normy prawa kanonicznego. New horizons of the mission 'Ad gentes' - norms of the canon law»Múnus de ensinar
53/1-2 (2010) 9-19Dzierżon, G., «Miejsce pochodzenia dziecka w kanonicznym porządku prawnym. Child's place of origin in the canonical order»Normas gerais
52/3-4 (2009) 355-367Świto, L., «Skarga o nieważność wyroku per modum actionis czy per modum exceptionis? Querela nullitatis contra sententiam per modum actionis vel per modum exceptionis?»Processos
52/3-4 (2009) 337-354Leszczyński, G., «Postępowanie w sprawie usunięcia proboszcza w świetle KPK z 1983 r. La procedura di rimozione del parroco secondo il CIC del 1983»Processos
52/3-4 (2009) 317-335Gałkowski, T., «Pobożny zapis i pobożna fundacja. Pie volontà e pie fondazioni»Bens temporais
52/3-4 (2009) 303-316Ptak, R., «Sakrament namaszczenia chorych. Teologiczno-prawne aspekty kanonów 998-1007 KPK/1983. Il sacramento dell'unzione degil infermi. Gli aspetti teologico-giuridici dei canoni 998-1007 del CIC 1983»Unção dos enfermos
52/3-4 (2009) 285-302Janczewski, Z., «Sprawowanie Eucharystii poza miejscem świętym. The Eucharistic celebration beyond a sacred place»Eucaristia
52/3-4 (2009) 263-283Holewińska-Łapińska, E., «Separacja: nadzieja i rzeczywistość. Separazione: speranza e realtà»Matrimônio
52/3-4 (2009) 247-262Nowicka, U., «Kanoniczna forma zawarcia małżeństwa z prawosławnym wg KPK i KKKW. La forma canonica di celebrazione del matrimonio con la parte ortodossa secondo CIC e CCEO»Matrimônio
52/3-4 (2009) 229-246Stawniak, H., «Niezdolność do zawarcia małżeństwa (kan. 1095 KPK) w świetle przemówień papieskich do Roty Rzymskiej i nauki Kościoła. L'incapacità a contrarre il matrimonio (can. 1095 CIC) alla luce dei discorsi papali alla Rota Romana e della dottrina della»Matrimônio
52/3-4 (2009) 215-228Góralski, W., «Istotne obowiązki małżeńskie w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej. Zarys problematyki. Obblighi essenziali del matrimonio alla luce della giurisprudenza della Rota Romana. Abbozzo della problematica»Matrimônio
52/3-4 (2009) 195-214Erlebach, G., «Ochrona wolności nupturientów w kanonicznym porządku prawnym. Zarys problematyki. Protezione della libertà dei nubendi nell 'ordinamento canonico. Abbozzo della problematica»Matrimônio
52/3-4 (2009) 173-194Franceschi, H., «Il fondamento antropologico del diritto al Matrimonio e la sua protezione nell 'ordinamento canonico»Matrimônio
52/3-4 (2009) 155-171Soba/nski, R., «Ochrona małżeństwa w kanonicznym prawie procesowym. De matrimonio in iure processuali canonico tuendo»Processos / Matrimônio
52/3-4 (2009) 137-153Szewczul, B., «Niektóre priorytety przełożonych zakonnych według instrukcji Posługa władzy i posłuszeństwa z 2008 roku oraz kann. 618-619, KPK/1983. Alcune priorità dei superiori religiosi secondo istruzione Il servizio dell'autorità e l 'obbedienza del 2008 e»Vida consagrada
52/3-4 (2009) 117-135Saj, M., «Prawna strona ślubu czystości. L'aspetto giuridico del voto di castità»Vida consagrada
52/3-4 (2009) 91-115Stokłosa, M., «Przejście zakonnika z własnego do innego instytutu. Il passaggio di un religioso dal proprio a un altro istituto»Vida consagrada
52/3-4 (2009) 69-90Domaszk, A., «Prawny i katechetyczny wymiar Drogi Neokatechumenalnej. The legal and catechistic meaning of the Neocatechumenal Way»Associações / Múnus de ensinar
52/3-4 (2009) 51-68Necel, W., «Prawno-duszpasterskie dyspozycje instrukcji Erga migrantes caritas Christi. Rechtlich-pastorale Dispositionen der Instruktion Erga migrantes caritas Christi»Igrejas particulares
52/1-2 (2009) 255-319Gręźlikowski, J., «Dziekani w ustawodawstwie synodalnym diecezji włocławskiej. The deans in synodal legislation of the diocese of Włocławek»Igrejas particulares
52/1-2 (2009) 229-253Wytrwał, T., «Kościelny modus procedendi w przypadkach pedofilii. Church's modus procedendi in cases of paedophilia»Delitos e penas
52/1-2 (2009) 201-228Nowakowski, B., «Funkcjonowanie kan. 1107 KPK z 1983 r. w kanonicznym systemie małżeńskim. Il funzionamento del can. 1107 del CIC 1983 nel sistema matrimoniale canonico»Matrimônio
52/1-2 (2009) 175-200Krajczyński, J., «Małżeństwo z muzułmaninem. Le mariage avec un musulman»Matrimônio
52/1-2 (2009) 155-174Góralski, W., «Błąd spowodowany podstępem (kan. 1098 KPK) w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej. Deceptio dolosa (can. 1098 CIC) nella giurisprudenza del Tribunale Apostolico della Rota Romana»Matrimônio
52/1-2 (2009) 139-153Janczewski, Z., «Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom z 2007 r. jako forma realizacji postanowień Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. Episcopate of Poland Instruction about to give a lay man the ministry of»Múnus de santificar
52/1-2 (2009) 115-137Rozkrut, T., «Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych: interpretacja autentyczna kanonów Kodeksu z 1983 roku. Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi: l'interpretazione autentica dei canoni del Codice di 1983»Constituição hierárquica / Normas gerais
52/1-2 (2009) 59-84Skonieczny, P., «Pojęcie dobrego imienia (bona fama) w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jana Pawła II na podstawie kan. 220. Der Begriff des guten Rufes (bona fama) im Codex des kanonischen Rechtes aus dem Jahre 1983 von Johannes Paul II. auf Grund von Can. 220»Fiéis
52/1-2 (2009) 39-57Dzierżon, G., «Usunięcie z urzędu kościelnego na mocy samego prawa. Rimozione dall'ufficio per il diritto stesso»Normas gerais
51/3-4 (2008) 385-397Brzemia-Bonarek, A., «Prawda w świetle znowelizowanego kodeksu postępowania cywilnego. The truth in the light of novelized Polish Civil Law»Matrimônio
51/3-4 (2008) 371-383Sobczyk, P., «Wolność sumienia i religii w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - postulaty Kościoła katolickiego. The freedom of conscience and religion in the Constitution of the Republic of Poland - Catholic Church's official positions»Igreja e estado
51/3-4 (2008) 275-297Nowicka, U., «Przyczyny nieusuwalnej i usuwalnej nieważności wyroku w kanonicznym procesie małżeńskim. Le cause di nullità insanabile e sanabile della sentenza nel processo matrimoniale canonico»Processos
51/3-4 (2008) 261-274Leszczyński, G., «Charakterystyka rekursu do II sekcji Sygnatury Apostolskiej. La caratteristica del ricorso alla seconda sezione della Segnatura Apostolica»Processos
51/3-4 (2008) 251-259Sobański, R., «Bezkarne powodowanie nieważności małżeństwa? Impunitas causatae nullitatis matrimonii?»Matrimônio / Processos
51/3-4 (2008) 227-250Krajczyński, J., «Kapłańska cześć dla Eucharystii. Prêtre et son honneur à la très sainte Eucharistie»Eucaristia / Ministros sagrados
51/3-4 (2008) 209-225Janczewski, Z., «Bierzmowanie - sakrament chrześcijańskiej dojrzałości, czy pożegnania z Kościołem? The confirmation - sacrament of Christian maturity or sacrament of leave the Church?»Confirmação
51/3-4 (2008) 191-208Necel, W., «W kierunku antropologii prawa własnego instytutu życia konsekrowanego. In Richtung der Anthropologie des Eigenrechtes von Instituten des geweihten Lebens»Vida consagrada
51/3-4 (2008) 167-190Szewczul, B., «Ewangeliczna rada czystości a obowiązek doskonałej wstrzemięźliwości w celibacie (kan. 599 KPK/1983). Il consiglio evangelico di castità comporta l'obbligo della perfetta continenza nel celibato (can. 599 CIC/1983)»Vida consagrada
51/3-4 (2008) 147-166Saj, M., «Konstytutywne elementy domu zakonnego. Gli elementi costitutivi di una casa religiosa»Vida consagrada
51/3-4 (2008) 119-145Wroceński, J., «Obowiązki pasterskie biskupa diecezjalnego. Pastoral Duty of a Diocesan Bishop»Igrejas particulares
51/3-4 (2008) 107-118Dyduch, J., «Synod Biskupów wyrazem troski o Kościoł powszechny. Il sinodo dei vescovi come espressione dell'impegno per la Chiesa universale»Constituição hierárquica
51/3-4 (2008) 91-106Domaszk, A., «Formacja alumnów wyższych seminariów duchownych do korzystania ze środków społecznego przekazu w misji Kościoła. The formation of students of higher theological seminaries for the using mass-media in the mission of the Church»Ministros sagrados / Múnus de ensinar
51/3-4 (2008) 79-90Dzierżon, G., «Obowiązek troski władzy kościelnej o zabezpieczenia utrzymania osobom, które zostały usunięte z urzędu (kan. 195 KPK). Dovere dell'autorità ecclesiastica di assicurare il sostentamento alle persone rimosse dall'ufficio (can. 195 CIC)»Bens temporais / Normas gerais
51/3-4 (2008) 29-77Gałkowski, T., «Eklezjologia i prawo a działalność ekumeniczna Kościoła katolickiego. Ecclesiologia e diritto nell'azione ecumenica della Chiesa cattolica»Teologia do direito
51/3-4 (2008) 15-28Góralski, W., «Formalny akt odstąpienia od Kościoła katolickiego w świetle Listu okólnego Papieskiej Rady do Spraw tekstów Prawnych z dnia 13 marca 2006 roku. L'atto formale della recessione dalla chiesa cattolica alla luce della Lettera circolare del Pontificio C»Fiéis / Normas gerais
51/1-2 (2008) 211-227Sobczyk, P., «Wolność religijna a nauczanie w szkole. Religious Freedom and School Education»Igreja e estado / Múnus de ensinar
51/1-2 (2008) 183-209Pietrzak, H., «Postępowanie i egzekucja podatkowa wobec kościelnych osób fizycznych i prawnych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Steuerverfahren und -zwangsvollstreckung gegenüber kirchlichen natürlichen und juristischen Personen in der Zeit der Volksrep»Igreja e estado
51/1-2 (2008) 163-182Szewczul, B., «Ewangeliczna rada czystości jako znak przyszłego świata i źródlo obfitej płodności w niepodzielnym sercu (kan. 599 KPK/1983). Il consiglio evangelico di castità come un segno del mondo futuro e fonte di una più ricca fecondità nel cuore indiviso»Vida consagrada
51/1-2 (2008) 139-161Adamczyk, J., «Uwagi na temat 'Norm Konferencji Episkopatu Polski dotyczących występowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych'. Osservazioni sulle 'Norme della Conferenza Episcopale Polacca ci»Igreja e estado / Múnus de ensinar
51/1-2 (2008) 121-138Szewczul, B., «Ewangeliczna rada czystości podejmowana ze względu na królestwo niebieskie (kan. 599 KPK/1983). Il consiglio evangelico di castità assunto per il regno dei cieli (can. 599 CIC/1983)»Vida consagrada
51/1-2 (2008) 113-120Krukowski, J., «Relacje między państwem a Kościołem w publikacjach zamieszczonych w 'Prawie Kanonicznym'. Les relations l'Eglise-l'Etat dans les articles publiée dans le périodique 'Prawo Kanoniczne'»Igreja e estado
51/1-2 (2008) 75-112Syryjczyk, J., «Zagadnienia kościelnego prawa karnego w świetle publikacji zawartych w kwartalniku 'Prawo Kanoniczne'. Questioni di diritto penale canonico alla luce delle pubblicazioni nel periodico 'Prawo Kanoniczne'»Delitos e penas
51/1-2 (2008) 57-74Kiwior, W., «Problematyka administracyjna, procesowa i kanonizacyjna w publikacjach zawartych w czasopiśmie 'Prawo Kanoniczne'. La problematica amministrativa, processuale e di canonizzazione nelle pubblicazioni della rivista 'Prawo Kanoniczne'»Processos
51/1-2 (2008) 13-29Góralski, W., «Problematyka małżeństwa i rodziny w kwartalniku 'Prawo Kanoniczne'. La problematica del matrimonio e della famiglia nel periodico 'Prawo Kanoniczne'»Matrimônio
51/1-2 (2008) 13-29Kałowski, J., «Problemy dotyczące instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego zawarte w kwartalniku 'Prawo Kanoniczne' w latach 1958-2007. La problematica degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica contenuta nel per»Vida consagrada
50/3-4 (2007) 291-308Ptak, R., «Eucharystia - tajemnica wiary powierzona Kościołowi. Adhortacja apostolska Benedykta XVI Sacramentum caritatis w świetle kanonu 897. L'Eucaristia - il ministero della fede affidato alla Chiesa»Eucaristia
50/3-4 (2007) 255-290Borek, D., «Uprawnienia i obowiązki ordynariusza w początkowej fazie wymiaru kar (kann. 1341 i 1342). Le competenze e gli obblighi dell 'ordinario nella fase iniziale dell'applicazione delle pene (cann. 1341 e 1342)»Delitos e penas
50/3-4 (2007) 229-253Krajczyński, J., «Troska Kościoła lokalnego o zachowanie świątecznego charakteru niedzieli. L'Eglise locale et sa sollicitude de la conservation du caractère de fête du dimanche»Tempos sagrados / Igrejas particulares
50/3-4 (2007) 117-227Pastuszko, M., «Nieprawidłowości i przeszkody do święceń (kanony 1040-1049). De irregularitatibus aliisque impedimentis (canones 1040-1049)»Ordem
50/3-4 (2007) 109-116Góralski, W., «Rola i zadania adwokata w procesach kanonicznych w alokucjach papieży do Roty Rzymskiej (1939-2007). Il ruolo e i compiti dell'avvocato nei processi canonici alla luce delle allocuzioni dei Papi alla Rota Romana (1939-2007)»Processos
50/3-4 (2007) 89-107Durand, J.-P., «A propos du mariage homosexuel? Droit, éthique, théologie»Matrimônio
50/3-4 (2007) 69-88Szewczul, B., «Problemy zakonników w korzystaniu z należnej wolności w zakresie sakramentu pokuty i kierownictwa duchownego. I problemi dei religiosi inerenti alla dovuta libertà per quanto riguarda il sacramento della penitenza e la direzione della coscienza»Vida consagrada
50/3-4 (2007) 51-67Domaszk, A., «Uprawnienie duchownych do przepowiadania słowa Bożego w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Minister of Preaching in Code of Canon Law»Múnus de ensinar
50/3-4 (2007) 31-49Stawniak, H., «Prawa i obowiązki rodziców w kontekście zadań szkoły. Parent's Rights and Obligations in the Context of School Tasks»Múnus de ensinar
50/3-4 (2007) 17-23Stankiewicz, A., «Podstawy eklezjalne kanonicznego procesu sądowego. Le basi ecclesiali del processo canonico contenzioso»Processos
49 /3-4 (2006) 67-84Gałkowski, T., «Od obowiązku do prawa w myśleniu o prawie. Dal dovere al diritto nel modo di pensare sul diritto. 2»Filosofia do direito
49 /1-2 (2006) 171-194Janczewski, Z., «Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania w świetle prawa kanonicznego i liturgicznego z uwzględnieniem specyfiki warunk 'ow polskich. The celebration of the sacrament of penance and reconciliation in canon and liturgic law in Poland»Penitência
49 /1-2 (2006) 139-170G 'oralski, W., «Ewolucja ustawodawstwa Kościoła łacińskiego w przedmiocie małżeństwa katolika z nieochrzczonym. L'evoluzione della legislazione della Chiesa Latina in materia del matrimonio fra cattolico e non battezzato»Matrimônio
49 /1-2 (2006) 119-137Pastuszko, M., «Świadkowie bierzmowania (kanony 892-893 §§1-2). De patrinis (cann. 892-893 §§1-2)»Confirmação
49 /1-2 (2006) 99-117Krajczyński, J., «Ewangelizacyjna obecność chrześcijańskich rodzic 'ow w szkole. La présence évangélisatrice des parents chrétiens à l'école»Múnus de ensinar
49 /1-2 (2006) 85-97Dzierżon, G., «Znaczenie dekret 'ow generalnych w kanonicznym systemie prawnym. Rilevanza dei decreti generali nell 'ordinamento canonico»Normas gerais
48/1-2 (2005) 121-134Dzierżon, G., «La dispensa dall'obbligo di osservare i giorni festivi e giorni di penitenza stabiliti nei precetti della Chiesa. Dyspensowanie od obowiązków zachowania dnia świątecznego oraz dnia pokuty wynikających z przykazań kościelnych»Tempos sagrados
48/1-2 (2005) 101-120Szewczul, B., «Le nuove sfide di fronte alla vita consacrata contenute nell'istruzione Ripartire da Cristo. Nowe wyzwania wobec życia konsekrowanego ukazane w instrukcji Rozpocząć na nowo od Chrystusa»Vida consagrada
48/1-2 (2005) 85-100Pastwa, A., «Institutionelle Zwecke der Ehe in der Optik der biblischen Hermeneutik von Papst Johannes Paul II. Instytucjonalne cele małżeństwa w optyce biblijnej hermeneutyki papieża Jana Pawła II»Matrimônio
48/1-2 (2005) 73-83Leszczyński, G., «L'errore che determina la volontà (can. 1099 CIC). Błąd determinujący wolę (kan. 1099 KPK)»Matrimônio
48/1-2 (2005) 49-55Sobański, R., «Dilemmata cum applicatione can. 1095 connexa. Dylematy przy stosowaniu kanonu 1095»Matrimônio
48/1-2 (2005) 35-47Stawniak, H., «Incapacitè de assumer fondamentales obligations conjugales de raisons de nature psychique (numéro 3 can. 1095). Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej (n. 3 kan. 1095 KPK)»Matrimônio
48/1-2 (2005) 25-33Góralski, W., «Gli elementi soggettivi della discretio iudicii (can. 1095, n. 2 CIC). Elementi podmiotowe rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małźeńskich (kan. 1095, n. 2 KPK)»Matrimônio
48 /3-4 (2005) 175-200Borek, D., «Wykonywanie władzy karania w instytutach zakonnych w świetle aktualnego Kodeksu Prawa Kanonicznego. L'esercizio della potestà penale negli Istituti Religiosi alla luce dell'attuale Codice di Diritto Canonico»Delitos e penas
48 /3-4 (2005) 151-174Syryjczyk, J., «Powr 'ot do przestępstwa w ujęciu prawa kanonicznego. La recidiva alla luce diritto canonico»Delitos e penas
48 /3-4 (2005) 135-150Wenz, W., «Prawna zdolność osoby transseksualnej w polskim systemie prawnym i porządku kanonicznym. Quaestio disputanda. Die Rechtsfähigkeit einer transsexuellen Person zur Eheschliessung nach dem polnischen Rechtssystem und dem kanonischen Recht»Matrimônio
48 /3-4 (2005) 111-133Adamczyk, J., «Rezydencja duchownych w dyspozycjach Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. The Residency of Clergy According to Norms of Code of Canon Law from 1983»Ministros sagrados
48 /3-4 (2005) 87-110Szewczul, B., «Obowiązek odpowiedniego przygotowania kandydat 'ow przed przyjęciem do nowicjatu. Il dovere di adeguata preparazione dei candidati prima dell'ammissione al noviziato»Vida consagrada
48 /3-4 (2005) 67-85Orczykowski, A., «Rola os 'ob konsekrowanych w duszpasterstwie migrant 'ow. Ruolo delle persone consacrate nella mobilità umana»Igrejas particulares / Vida consagrada
48 /3-4 (2005) 53-65Górecki, E., «Eucharystia w życiu wsp 'olnoty parafialnej. Eucharistia nella vita della comunità parrocchiale»Igrejas particulares / Eucaristia
48 /3-4 (2005) 35-51Janczewski, Z., «Materia i forma sakramentu Eucharystii. The matter and the form of the sacrament Eucharist»Eucaristia
48 /3-4 (2005) 17-34Pastuszko, M., «Pojęcie Najświętszej Eucharystii (kan. 897). De sanctissima Eucharistia»Eucaristia
47/3-4 (2004) 147-191Jemielity, W., «Catechetic points in Łomża diocese in the period of Polish People's Republic. Punkty katechetyczne w diecezji łomżyńskiej po 1945 r.»Igreja e estado / Múnus de ensinar
47/3-4 (2004) 97-146Borek, D., «L'Ordinario e Delicta graviora riservate alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Ordynariusz a delicta graviora zarezerwowane Kongregacji Doktryny Wiary»Delitos e penas
47/3-4 (2004) 67-96Szewczul, B., «Gli elementi essenziali della vita consacrata secondo l'istruzione Ripartire da Cristo. Istotne elementy życia konsekrowanego według instrukcji Rozpocząć na nowo od Chrystusa»Vida consagrada
47/3-4 (2004) 39-65Gałkowski, T., «Dal dovere al diritto nel modo di pensare sul diritto. Od obowiązku do prawa w myśleniu o prawie»Filosofia do direito
47/3-4 (2004) 25-38Dyduch, J., «La missione dei fedeli laici nella Chiesa alla luce del II Sinodo Plenario della Polonia. Posłannictwo świeckich w Kościele w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego»Fiéis leigos
47/1-2 (2004) 241-267Byś, J., «Normalization of legislative status of religious associations in the Russian Federation on the basis of the law of the RSFSR On freedom of religion of October 25, 1990. Normalizacja sytuacji prawnej związków wyznaniowych w Federacji Rosyjskiej w oparciu»Igreja e estado
47/1-2 (2004) 181-200Wenz, W., «Iura cleri in Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium. Prawa duchownych w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich»Ministros sagrados
47/1-2 (2004) 151-180Gr, eżlikowski, J., «Communion under two forms in synodal legislation before the division of Poland. Komunia pod dwiema postaciami w ustawodawstwie synodalnym Polski przedrozbiorowej»Eucaristia / História do direito
47/1-2 (2004) 129-150Jemielity, W., «Property of the parish when the parish-priest is changed or indisposed in Augustów or Sejny diocese. Majątek parafialny przy zmianie i niedyspozycji proboszcza w diecezji augustowkiej czyli sejneńskiej»História do direito
47/1-2 (2004) 93-110Leszczyński, G., «Il concetto d'imputabilità nel diritto penale della chiesa. Poj'ecie poczytalności w prawie karnym Kościoła»Delitos e penas
47/1-2 (2004) 77-92Pastwa, A., «Das theologisch-anthropologische Fundament der Einheit und Unauflöslichkeit - der wesentlichen Eigenschaften der kanonischen Ehe. Teologiczno-antropologiczny fundament jedności i nierozerwalności - istotnych przymiotów małśeństwa kanonicznego»Matrimônio
47/1-2 (2004) 61-76Dullak, K., «Preparation for the Sacrament of Matrimony in the postcodicial synodal legislation in Poland until 2001. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w ujęciu pokodeksowego ustawodawstwa synodalnego w Polsce do 2001 roku»Matrimônio
47/1-2 (2004) 25-59Świaczny, S. — Pustelnik, A., «Derechos y obligaciones en el campo de la educación a base del CIC 1983. Las formas de colaboración entre los padres y la escuela. Prawa i obowiązki w zakresie wychowania w ujęciu Kodeksu Prawa Kanonicznego. Współpraca rodziców i szkoły oraz jej f»Múnus de ensinar
47/1-2 (2004) 3-23Dziuba, A.F., «Priest in the service of the particular and universal Church. Kapłan w służbie partykularnego i powszechnego Kościoła»Ministros sagrados
46/3-4 (2003) 247-262Ornatek, A., «L'importanza del canone 72 del Concilio di Costantinopoli (692) nello sviluppo storico della giurisprudenza delle Chiese Orientali e la sua influenza sulla realizzazione della mente ecumenica del Concilio Vaticano II nel Codice di Canoni delle Chiese Orie»Matrimônio / História do direito
46/3-4 (2003) 171-226Gr, eżlikowski, J., «What did Trident Council mean for the Church (1545-1563)? Reflection in 440th anniversary from ending of the conference. Czym był dla Kościoła Sobór Trydencki (1545-1563)? Refleksje w 440-tą rocznicę od zakończenia obrad»História do direito
46/3-4 (2003) 87-109Płoski, T., «Der Anspruch auf Gewissens- und Religionsfreiheit in Polen. Prawo do wolności sumienia i religii w Polsce»Igreja e estado
46/3-4 (2003) 65-85Pastwa, A., «Theologisches Fundament von der Sakramentalität der Ehe: in fieri und in facto esse. Teologiczny fundament sakramentalności małżeństwa: in fieri oraz in facto esse»Matrimônio
46/3-4 (2003) 39-64Szewczul, B., «I compiti dei consacrati secondo le delibere del II Sinodo Plenario della Polonia (1991-1999). Zadania osób konsekrowanych według uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999)»Vida consagrada
46/3-4 (2003) 15-38Góralski, W., «La realizzazione della potestà dei vescovi in sinodi diocesani in Polonia dopo il 1983. Sprawowanie władzy ustawodawczej przez biskupów na synodach diecezjalnych w Polsce pod rządami KPK z 1983 r.»Igrejas particulares
46/3-4 (2003) 3-14Sobański, R., «De receptione iuris in Ecclesia. Recepcja prawa w Kościele»Estudos gerais
46/1-2 (2003) 139-166Gałkowski, T., «Relazione ius-lex come fondamento dei diritti e doveri dell'uomo. Relacja ius-lex jako podstawa praw i obowiązków człowieka»Igreja e estado / Filosofia do direito
46/1-2 (2003) 111-138Krajczyński, J., «Des limites de la liberté de la parole. Granice wolności słowa»Igreja e estado
46/1-2 (2003) 91-110Góralski, W., «Forma della celebrazione del matrimonio secondo art. 1 §2 del Codice familiare e tutelare polacco. Forma zawarcia małżeństwa według art. 1 §2 KRO»Igreja e estado / Matrimônio
46/1-2 (2003) 39-56Wroceński, J., «L'amministratore diocesano come ufficio transitorio durante la sede vacante. Administrator diecezjalny jako tymczasowy rządca diecezją wakującą»Igrejas particulares
46/1-2 (2003) 31-37Sobański, R., «Iterum de parocho militari et eius potestate facultatem ad matrimonium assistendum delegandi. Ponownie o proboszczach wojskowych i delegacji upoważnienia do asystencji małżeńskiej»Igrejas particulares / Matrimônio
45/3-4 (2002) 155-179Wenz, W., «De obligationibus clericorum in Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium. Obowiązki duchownych w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich»Ministros sagrados
45/3-4 (2002) 121-153Świaczny, S., «Fundamentos ontológicos y antropológico-teológicos de la institución del matrimonio en la enseñanza de Juan Pablo II y la propiedad de la indisolubilidad del matrimonio. Ontologiczne i antropologiczno-teologiczne podstawy instytucji małżeństwa w n»Matrimônio
45/3-4 (2002) 107-120Mayer, P., «En defensa de la autencidad de la vocación misionera. Consideraciones en torno a la Instrucción de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos (25 VI 2001) sobre envoi y permanencia en el extranjero de los sacerdotes del clero diocesano de l»Igrejas particulares / Múnus de ensinar
45/3-4 (2002) 53-105Świto, L., «L'essenza bonum prolis. Istota bonum prolis»Matrimônio
45/3-4 (2002) 23-52G 'oralski, W., «Qualitas personae come oggetto dell'errore nei cann. 1097 §2 e 1098 CIC. Qualitas personae jako podmiot błędu w kann. 1097 §2 oraz 1098 KPK»Matrimônio
45/3-4 (2002) 3-22Sobański, R., «De identitate iudicis ecclesialis animadversiones. Uwagi o tożsamości sędziego kościelnego»Processos
45/1-2 (2002) 95-192Pastuszko, M., «De praerequisitis ad ordinationem (canones 1033-1039). Wstępne warunki święceń (kanony: 1033-1039)»Ordem
45/1-2 (2002) 81-94Dyduch, J., «La missione di scuola nella luce del II Sinodo Plenario della Polonia. Posłannictwo szkoły w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego»Múnus de ensinar
45/1-2 (2002) 33-79Kałowski, J., «La collaborazione tra gli istituti religiosi nell'ambito formativo. Współpraca między instytutami zakonnymi w dziedzinie formacji»Vida consagrada
45/1-2 (2002) 7-20Góralski, W., «La teoria di diritto canonico come una disciplina scientifica secondo il prof. Remigiusz Sobański. Teoria prawa kościelnego jako dyscyplina naukowa w ujęciu Ks. Prof. Remigiusza Sobańskiego»Teologia do direito
44/3-4 (2001) 125-162Stawniak, H., «Niektóre wyzwania współczesności w kanonicznym prawie małżeńskim. Certains défis contemporains dans le droit canonique conjugal»Matrimônio
44/3-4 (2001) 59-93Gałkowski, T., «Zależności ekonomiczne pomiędzy Kościołem partykularnym a Instytutami Życia Konsekrowanego. Interdipendenze economiche tra Chiesa particolare e Istituti di Vita Consacrata»Vida consagrada / Igrejas particulares
44/3-4 (2001) 3-42Kałowski, J., «Wiek wymagany przy przyjęciu do zakonu-nowicjatu. L'età richiesta per l'ammissione al noviziato. Studio storico-giuridico»Vida consagrada
44/1-2 (2001) 1253-139Sztychmiler, R., «Wezwanie sądowe. Die gerichtliche Ladung»Processos
44/1-2 (2001) 213-223Mossakowski, W., «Ius naturale w świetle źródeł prawa rzymskiego. Ius naturale angesichts der Quellen des römischen Rechts»História do direito / Filosofia do direito
44/1-2 (2001) 111-124Syryjczyk, J., «Ochrona tajemnicy spowiedzi w świetle kanonicznego prawa karnego. Schutz des Beichtgeheimnisses im Sinne des kanonischen Strafrechtes»Penitência
44/1-2 (2001) 71-110Pastuszko, M., «Przyjmujący święcenia. De ordinando (canones 1024-1025)»Ordem
44/1-2 (2001) 47-69Wrocenski, J., «Kościół partykularny a Instytuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego. L'Eglise particulière envers Les Instituts de Vie Consacrée et Les Sociétès de Vie Apostolique»Igrejas particulares / Vida consagrada
44/1-2 (2001) 21-30Dyduch, J., «Duszpasterski i kanoniczny wymiar wizytacji parafii. The pastoral and canonical meaning of the parish visitations»Igrejas particulares
44/1-2 (2001) 13-20Sobański, R., «Czy proboszcz parafii wojskowej może delegować upoważnienie do asystowania przy zawieraniu małżeństwa. An parochus militaris facultatem matrimonio assistendi delegare posit?»Matrimônio / Igrejas particulares
43/3-4 (2000) 291-321Dammacco, G., «I beni temporali nel diritto canonico»Bens temporais
43/3-4 (2000) 273-289Morrisey, F.G., «The canons of Book V and their relation to civil law in North America»Bens temporais
43/3-4 (2000) 117-251Pastuszko, M., «Szfarz święceń. De ordinationis ministro (canones 1012-1023)»Ordem
43/3-4 (2000) 85-115Arrieta, J.I., «Prałatury personalne i ich relacje do struktur terytorialnych. Le prelature personali e le loro relazioni verso le strutture territoriali»Prelaturas pessoais
43/3-4 (2000) 47-66Fürst, C.G., «Kann ein an sich ordnungsgemäss delegierter lateinischer Diakon oder Laie unter bestimmten Umständen auch Ehen von oder mit Orientalen segnen»Matrimônio
43/3-4 (2000) 35-46Errázuriz Mackenna, C.J., «La configurazione divino-umana di ciò che è giusto nella Chiesa: diritto divino e diritto umano»Estudos gerais
43/1-2 (2000) 217-239Gałkowski, T., «Rozumienie historii prawa i jej wpływ na studia prawnicze. La comprensione della storia del diritto e il suo influsso sullo studio del diritto»História do direito / Estudos gerais
43/1-2 (2000) 123-140Janczewski, Z., «Ewolucja przepisów dotyczących pogrzebu kościelnego od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku. Evolution of the regulations about the Church funeral from the Code of Canon Law 1917»Exéquias
43/1-2 (2000) 107-121Leszczyński, G., «Oświadczenia stron jako środek dowodowy w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Le dichiarazioni delle parti come il mezzo probatorio nella cause matrimoniali»Processos
43/1-2 (2000) 95-106Dzierżon, G., «Polemika wokól kontraktualistycznej natury małżeństwa. La discussione circa la natura contrattualistica del matrimonio»Matrimônio
43/1-2 (2000) 79-93Majer, P., «Normy prawno-liturgiczne o przyjmowaniu Komunii św. na rękę. Normas jurídico-litúrgicas sobre la recepcion de la sagrada comunion en la mano»Eucaristia
43 (2000) 253-272Świaczny, S., «Wykonywanie władzy przez Kościół nad węzłem małżeńskim nieochrzczonych : zawiązki aktualnej normatywy w doktrynie na przestrzeni pierwszego tysiąclecia. Ejercicio de la potestad de la Iglesia sobre el vínculo de los no bautizados. Los gérmenes de la normativa actual en la doctrina del primer milenio»Matrimônio
42/3-4 (1999) 233-244Dzierżon, G., «Wykluczenie sakramentalnej godności małżeństwa w orzecznictwie rotalnym. L'esclusione della dignità sacramentale del matrimonio nella giurisprudenza rotale»Matrimônio
42/3-4 (1999) 63-197Pastuszko, M., «Odpusty (kanony: 992-997). De indulgentiis (canones: 992-997)»Penitência
42/3-4 (1999) 27-38Erdő, P., «Osservazioni giuridico-canoniche sulla Lettera Apostolica 'Apostolos suos'»Igrejas particulares
42/3-4 (1999) 11-26Sobański, R., «Prawo jako wartość. De iure ut valore»Estudos gerais
42/1-2 (1999) 191-207Dzierżon, G., «Troska Roty Rzymskiej o jedność jurysprudencji w Kościele. La promozione dell'unità della giurisprudenza nella Chiesa da parte della Rota Romana»Processos
42/1-2 (1999) 179-190Sztychmiler, R., «Dowodzenie nieważności małżeństwa w świetle dyskusji kanonistów w latach 1997-1998. Prova della nullità del matrimonio nella luce delle discussioni dei canonisti d'anni 19997-1998»Matrimônio / Processos
42/1-2 (1999) 157-178Majer, P., «'Non licet sacerdoti plus semel in die celebrare'- Znaczenie normy kan. 905 §1 KPK o jednokrotnym sprawowaniu Euchariystii w ciągu dnia. La significación de la norma del can. 905 §1 sobre la celebración de la Eucharistia una vez al dia»Eucaristia
42/1-2 (1999) 145-156Rozkrut, T., «Nowa Instrukcja o synodach diecezjalnych. La nuova Istruzione sui sinodi diocesani»Igrejas particulares
42/1-2 (1999) 57-73Dyduch, J., «Diakonat satły w świetle dokumentów Stolicy Apostolskiej. Il diaconato permanente nella luce dei documenti della Santa Sede»Ministros sagrados
42/1-2 (1999) 3-56Pastuszko, M., «Pojednanie penitenta z Bogiem i Kościołem (kan. 960). De reconciliatione paenitentis cum Deo et Ecclesia (can. 960)»Penitência
41/3-4 (1998) 199-247Warchałowski, K., «Szkoły katolickie w obowiązującuch konkordatach z państwami europejskimi. Scuole cattoliche nei attuali concordati con i paesi europei»Múnus de ensinar
41/3-4 (1998) 133-186Suchecki, Z., «Wolnomularstwo w dokumentach Stolicy Apostolskiej i Kodeksie Prawa kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dekretów Kongregacji Doktryny Wiary (1949-1983). La massoneria nei documenti della Santa Sede e nelle disposizioni del Codice di diritto cano»Associações / Delitos e penas
41/3-4 (1998) 75-105Pastuszko, M., «Miejsce sprawowania sakramentu pokuty i pojednania (kan. 964 §§1-3). De loco celebrationis sacramenti paenitentiae et reconciliationis (can. 964 §§1-3)»Penitência
41/3-4 (1998) 59-74Dyduch, J., «Konferencja Biskupów w swietle motu proprio 'Apostolos suos'. Bishops Conference in the Light of the Motu Proprio 'Apostolos suos'»Igrejas particulares
41/1-2 (1998) 201-221Gałkowski, T., «Diritto canonico, ambiente naturale e ambiente umano»Teologia do direito / Estudos gerais
41/1-2 (1998) 115-147Majer, P., «El dolo (can. 1098 del CIC) como defecto del consentimiento matrimonial»Matrimônio
41/1-2 (1998) 93-113Góralski, W. — Wisniewski, P., «Unzione degli infermi nei decreti dei sinodi polacchi dopo il Concilio Vaticano II»Unção dos enfermos
41/1-2 (1998) 33-41Sliwa, J., «Communio - The religious community - Mutual interrelation of institutions»Teologia do direito / Vida consagrada
40/3-4 (1997) 203-238Warchałowski, K., «L'insegnamento della religione nella formula obbligatoria nei concordati con i paesi europei»Igreja e estado
40/3-4 (1997) 37-124Pastuszko, M., «Celebracja święcen (kanony 1008-1011 §§1-2). De sacrae ordinationis celebratione»Ordem
40/3-4 (1997) 23-36Dyduch, J., «Synod diecezjalny - nareędziem odnowy Kościoła partykularnego. Diocesan Synod - an Instrument of Renewal for the Particular Church»Igrejas particulares
40/3-4 (1997) 23-36Dyduch, J., «Dioecesan Synod - an Instrument of Renewal for the Particular Church»Igrejas particulares
40/3-4 (1997) 15-22Krukowski, J., «La dignità umana come la base dei diritti fondamentali dell'uomo negli accordi internazionali»Igreja e estado
40/3-4 (1997) 3-13Sobanski, R., «Rilevanza del concetto 'persona' nel ordinamento canonico»Normas gerais / Estudos gerais
40/3-4 (1997) 3-13Sobański, R., «Znaczenie osoby w kanonicznym porządku prawnym. Rilevanza del concetto 'persona' nel ordinamento canonico»Normas gerais
40/1-2 (1997) 233-248Swito, L., «Juristische Personlichkeit des nasciturus im kanonischen und polnischen Recht»Fiéis
40/1-2 (1997) 219-231Jemielity, W., «Habit de clerge en Pologne du Congres»Ministros sagrados
40/1-2 (1997) 201-217Sztychmiler, R., «Significato della personalità dello aspirante al matrimonio nella luce del diritto canonico vigente»Matrimônio
40/1-2 (1997) 175-200Grocholewski, Z., «Il sacramento del matrimonio: fondamento teologico della legislazione ecclesiastica»Matrimônio
40/1-2 (1997) 147-173Stasinski, P., «Le cause di espulsione dall'istituto religioso»Vida consagrada
40/1-2 (1997) 115-146Kowal, J., «L'indulto d'esclaustrazione nelle norme del Codice di Diritto Canonico del 1983 e nella prassi della Curia Romana»Vida consagrada
40/1-2 (1997) 103-114Janczewski, Z., «The competences of the Bishops Conference on the sacramental law»Igrejas particulares
40/1-2 (1997) 71-101Wrocenski, J., «Les nominations des évêques selon le droit canonique et la pratique diplomatique»Igrejas particulares
40/1-2 (1997) 45-55Góralski, W., «Il rispetto della dignità della persona umana nel diritto matrimoniale canonico»Matrimônio
40/1-2 (1997) 23-44Sobanski, R., «Immutabilità e storicità del diritto della Chiesa: diritto divino e diritto umano»História do direito
39/1-2 (1996) 187-198Płoski, T., «Der Schutz und Beschränkungen von Rechten und Freiheiten des Menschen in den Dedingungen eines Waffenkonfliktes und in ausserordentlichen Zuständen des Staates. Ochrona i ograniczenia praw i wolności człowieka w warunkach konfliktów zbrojnych i stana»Igreja e estado
39/1-2 (1996) 157-172Orczykowski, A., «I problemi della migrazione nel Codice di Giovanni Paolo II. Problemy migracji w Kodeksie Jana Pawła II»Igrejas particulares
39/1-2 (1996) 17-67Pastuszko, M., «De obligationibus ministri sacramenti paenitentiae et reconciliationis. Obowiązki szafarza sakramentu pokuty i pojenania (kan. 983-986)»Penitência
38/1-2 (1995) 79-90Dyduch, J., «Posłannictwo uniwersytetów w swietle dokumentów koscielnych. Universities' Mission in Light of the Church's Documents»Múnus de ensinar
38/ 1-2 (1995) 13-26Kiwior, W., «Wymogi stawiane formacji w instytutach zycia konsekrowanego przez nową ewangelizację. I compiti formativi negli istituti di vita consacrata richiesta dalla nuova evangelizzazione»Vida consagrada
38/ 1-2 (1995) 3-11Góralski, W., «Podstępne wprowadzeni w bład (kan. 1098 kpk, na podstawie wyroku roty Rzymskiej c. Burke z 25 X 1990 r.). Il dolo (can. 1098 CIC, sulla base della sentenza rotale c. Burke del 25 X 1990)»Matrimônio
38, 1/2 (1995) 103-137Pelc, P., «Kwestia zwrotu mienia koscielnych osób prawnych w swyietle ustawy o stosunku Koscioła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. The question of property od Church legal persons return according to Law on State RElation to Catholic Church in Republic of»Bens temporais
38, 1/2 (1995) 91-101Płoski, T., «Godnosc człowieka i jego prawa w nauczaniu Jana Pawła II i zobowiązaniach międzynarodowych. Die Würde des Menschen und seine Rechte in der Lehre Johannes Paulus der II, und in dern Internationalen Verphlichtungen»Fiéis
38, 1/2 (1995) 71-77Sobanski, R., «Trybunal metropolity (uwagi o stosowaniu k. 1438 n. 1 oraz 1441). Tribunal metropolitanum (de applicatione c. 1438 n. 1 et 1441 animadversiones quaedam)»Processos
38, 1/2 (1995) 27-70Pastuszko, M., «Psługa spowiadania w szczególnych okolicznosciach (kanony: 976, 977 i 982). De munere confessarii in extraordinariis circumstantiis»Penitência
37/3-4 (1994) 247-257Góralski, W., «Czy 'incapacitas assumendi' (kan. 1095, n.3 KPK) powinna być trwala? Il requisito della perpetuità della 'incapacitas assumendi' (can. 1095, n.3) è necessario?»Matrimônio
37/3-4 (1994) 191-245Pastuszko, M., «Uprawnienie do spowiadania (kan. 966-975 i kan. 144, §§ 1-2). De facultate sacramentum paenitentiae seu reconciliationis ministrandi»Penitência
37/1-2 (1994) 3-17Dyduch, J., «Obowiazki i prawa rodziny w swietle posoborowych dokumentów koscielnych. Obligations and Rights of the Family in View of the Postconciliar Documents of the Church»Fiéis leigos
37, 1/2 (1994) 163-180Stawniak, H., «Udzial malzonkow-rodzicow w koscielnej posludze nauczania. La partecipazione dei coniugi-genitori alla funzione ecclesiale di insegnamento»Múnus de ensinar
37, 1/2 (1994) 73-161Pastuszko, M., «Szafarstwo Najswietszej Euchariystii (kanony 897-911). De Sanctissimae Eucharistiae Ministro»Eucaristia
37, 1/2 (1994) 47-72Kowal, J., «Geneza i rozwój instytucji eksklaustracji. L 'origine e sviluppo dell'istituzione d'esclaustrazione»Vida consagrada
37, 1/2 (1994) 19-46Kucala, B., «Prawo wizytacji wiernych i obowiazek posluszenstwa w swietle kan. 199, 7º. Derecho de la visitación de los fieles y obligación de la obediencia segun can. 199, 7º»Igrejas particulares
36/3-4 (1993) 109-120Góralski, W., «Blad co do przymiotu osoby (kan. 1097 § 2 KPK) w swietle orzecznictwa Roty Rzymskiej. L'errore sulla qualità della persona (can. 1097, § 2 CIC) nella giurisprudenza della Rota Romana»Matrimônio
36/3-4 (1993) 21-37Dyduch, J., «Zadania wiernych swieckich w dokumentach roboczuch II Polskiego Synodu Plenarnego. I compiti dei fedeli laici nei documenti di lavoro del II Sinodo Plenario della Polonia»Fiéis leigos
36/1-2 (1993) 55-68?Dyduch, J., «Koscielna aprobata publikacji - aspekt prawny. L'approvazione ecclesiastica delle pubblicazioni- l'aspetto giuridico»Múnus de ensinar
36/ 3-4 (1993) 5-19Kalowski, J., «Konstytucje jako zabezpieczenie celu i zadan instytutów zycia konsekrowanego. Costituzioni come garanzia del fine e dello scopo proprio negli istituti di vita consacrata»Vida consagrada
36/ 1-2 (1993) 131-144Góralski, W., «Blad co do przymiotu osoby (kan. 1097 § 2) w swietle wyroku Roty Rzymskiej z 22.V.1991 r.c. Palestro. L'errore sulla qualità della persona nella sentenza della Rota Romana del 22.V.1991 c. Palestro»Matrimônio
36, 3/4 (1993) 121-136Stawniak, H., «Udzial malzonkow - rodzicow w koscielnej posludze uswiecania. La partecipazione dei coniugi-genitori alla funzione ecclesiale di santificazione»Múnus de santificar
36, 3/4 (1993) 39-107Pastuszko, M., «Uczestnictwo w Najswietszej Eucharystii. De augustissima Eucharistia participanda (kanony 912-923)»Eucaristia
36, 1/2 (1993) 145-160Suchecki, Z., «Zagadnienie kremacji w rozwoju historycznym. La cremazione dei cadaveri - lo sviluppo storico»Exéquias
36, 1/2 (1993) 69-130Pastuszko, M., «Obrzedy i ceremonie sprawowania Eucharystii (kanony 923-930). De ritibus et caeremoniis Eucharisticae (canones 923-930)»Eucaristia
36, 1/2 (1993) 41-54Sliwa, J., «Apostolat instytutow zycia konsekrowanego w kontekscie nowej ewangelizacji. L'apostolato degli istituti di vita consacrata e la nuova evangelizzazione»Vida consagrada
36, 1/2 (1993) 19-40Wrocenski, J., «Rada Kaplanska wedlug Kodeksu Prawa Kanonicznego. Le Conseil Presbyteral selon le Code de Droit Canonique»Igrejas particulares
36, 1/2 (1993) 9-18Sobanski, R., «Prawo w prawie koscielnym. Ius in iure ecclesiali»Estudos gerais
35/3-4 (1992) 177-196Dyduch, J., «Wierni Swieccy w nowym prawodawstwie Kosciolów Wschodnich. Cristiani laici nel nuovo diritto delle Chiese Orientali»Fiéis leigos
35/ 3-4 (1992) 161-175Kiwior, W., «Dyspensa od celibatu kaplanskiego; kompetencja, tituly prawne, procedura. La dispensa dal celibato sacerdotale: la competenza, i titoli giuridici, la procedura»Ministros sagrados
35/ 3-4 (1992) 147-159Góralski, W., «Powazny brak rozeznania oceniajacego oraz niezdolnosc do podjecia istotnych obowiazków malzenskich (kan. 1095, nn. 2-3) w swietle wyroku Roty Rzymskiej z 23 lutego 1990 roku, c. Bruno). Il grave difetto di discrezione di giudizio e l'incapacità ad assum»Processos
35/ 3-4 (1992) 57-83Kalowski, J., «Znaczenie i zadania osób odpowiedzialnych za formacje zakona. Ruolo e l'incarichi delle persone responsabili della formazione religiosa»Vida consagrada
35/ 1-2 (1992) 201-211Góralski, W., «Systematyka tytulów niewaznosci malzenstwa w zakresie zgody malzenskiej w KPK z 1983 r. La sistemazione dei capi di nullità del matrimonio nell'ambito del consenso matrimoniale nel codice di diritto canonico del 1983»Matrimônio
35/ 1-2 (1992) 101-117Kiwior, W., «Etapy formacji ze szczególnym uwzglednieniem nowicjatu. Le tappe della formazione religiosa e particolarmente il noviziato»Vida consagrada
35/ 1-2 (1992) 71-88Kalowski, J., «Troska Kosciola o formacje osób zakonnych - rys historyczny, geneza i charakter dokumentu 'Wskazania dotyczace formacji w instytutach zakonnych'. La sollecitudine della Chiesa per la formazione dei religiosi. L'iter del testo, la genesi e il carattere de»Vida consagrada
35, 3/4 (1992) 85-145Pastuszko, M., «Wprowadzenie do kanoniczno-liturgicznego prawa o sakramentach swietych (kanony 834-839). Introductio in ius canonico-liturgicum de sacramentis (canones 834-839)»Sacramentos
35, 3/4 (1992) 25-56Sztafrowski, E., «Ponadparafialni wspólpracownicy biskupa diecezjalnego. De supraparoecialibus cooperatoribus Episcopi dioecesani»Igrejas particulares
35, 3/4 (1992) 9-23Sobanski, R., «Problem stosunku Kosciól. Panstwo w teorii i w praktyce»Teologia do direito
35, 1/2 (1992) 213-224Krzywda, J., «Sakramentalnosc Kosciola a jego struktura spoleczno-prawna. Les éléments qui décident de la Sacramentalité de l'Eglise et de ses structures sociaux-juridiques»Teologia do direito
35, 1/2 (1992) 189-200Stawniak, H., «Ewangelizacja kultury malzenstwa (Rozwazania w swietle papieskiego przemówienia do Roty). Evangelizzazione della cultura di matrimonio»Matrimônio
35, 1/2 (1992) 129-188Pastuszko, M., «Czas i miejsce sprawowania Eucharystii. De tempore et loco celebrationis et distributionis Sanctissimae Eucharistiae»Eucaristia
35, 1/2 (1992) 119-128Sliwa, J., «Autorzy i środowisko formacji ze szczególnym uwzględnieniem Koscioła i wspólnoty. Gli autori e l'ambiente della formazione religiosa in particolare il ruolo della Chiesa e della comunità»Vida consagrada
35, 1/2 (1992) 89-100Stasinski, P., «Formacja do zycia wedlug rad ewangelicznych. Formazione alla vita secondo i consigli evangelici»Vida consagrada
35, 1/2 (1992) 35-69Sztafrowski, E., «Pozycja proboszcza w prawie kodeksowym. De statu iuridico parochi in lege utriusque Codicis»Constituição hierárquica
34, 1/2 (1992) 247-255Lapinski, J., «Kodeks Kanonów Kosciolów Wschodnich»Estudos gerais
34, 1/2 (1992) 15-33Sobanski, R., «Prawo kanoniczne a kultura prawna. Diritto canonico e cultura di diritto»Estudos gerais
28/3-4 (1985) 17-31Stankiewicz, A., «Błąd co do istotnych przymiotów i sakramentalności małżeństwa. De errore in materia proprietatum et sacramentalitatis matrimonii»Matrimônio
24/1-2 (1981) 163-174Stankiewicz, A., «Dowód z dokumentów przy symulacji zgody małżeńskiej. Probatio ex documentis in casu simulationis matrimonii»Processos
22/3-4 (1979) 179-198Stankiewicz, A., «Homoseksualizm jako przyczyna nieważności małżeństwa według najnowszej jurysprudencji rotalnej (1956-1979). Homosexualitas tamquam causa nullitatis matrimonii iuxta recentissimam jurisprudentiam rotalem»Matrimônio
21 (1978) 97-104Navarrete, U., «De iure quo regatur oportet matrimonium acatholicorum baptizatorum post futurum Codicem promulgatum»Matrimônio / Ex-profesores da PUG
20/3-4 (1977) 293-207Stankiewicz, A., «Usiłowanie zabójstwa w prawie karnym rzymskim. De homicidii in iure poenali romano»História do direito / Delitos e penas
20/1-2 (1977) 247-258Stankiewicz, A., «Stosowanie postępowania skróconego przy zbiegu apelacji strony pozwanego według jurisprudencji Roty Rzymskiej. L'applicazione del 'processus brevior' nel caso dell'appello della parte convenuta secondo la giurisprudenza rotale»Processos
17/1-2 (1974) 125-142Stankiewicz, A., «Niektóre zagadnienia dotyczące skróconego postępowania apelacyjnego w świetle najnowszych decyzji Roty Rzymskiej. Certains problèmes concernant la procédure de l'appel abrégée à la lumière des décisions les plus récentes de la Rote Romaine»Processos
15 (1972) 3-17Navarrete, U., «Mutationes et praevisae innovationes in iure matrimoniali»Matrimônio / Ex-profesores da PUG
11/1-2 (1968) 327-338Stankiewicz, A., «Seminarium naukowe kanonistów. Le seminaire scientifique des canonistes»Estudos gerais
10/3-4 (1967) 275-299Stankiewicz, A., «Ważność umowy małżeńskiej zawartej w stanie odurzenia alkoholowego. La validité du mariage contrahé et état d'ébrieté»Matrimônio
9/3-4 (1966) 225-254Stankiewicz, A., «Uprawnienia biskupów przy kanonizacji świętych przed XIII w. Episcopal privileges at canonisation of saints»Processos