Universität Kanonistische Fakultät www.iuscangreg.itCIC/1983CCEOGeltende NormenFrühere RechtsquellenRechtsprechung SSATInternationale VerträgeWebsitesLiteratur——  Datenbanken ——  Zeitschriften ——  Buchreihen ——  Doktorarbeiten ——  Andere Links ——  Classificazione PUG Kanonistische BibliographieSuchfunktionenLinklistSitemapLehrendeNostri maestri

Aufsätze aus der Zeitschrift «Kościół i Prawo»,
die in die Bibliografia Canonistica aufgenommen wurdenBand und Seiten Aufsatz Rechtsgebiet
7/2 (2018) 191-207Romanko, A., «Geneza i przedmiot Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 1993 roku. The Origin and Subject of the 1993 Concordat Between the Holy See and the Republic of Poland»Kirche und Staat
7/2 (2018) 173-190Grochowska, N., «Pojęcie świadka w kanonicznym i polskim postępowaniu karnym. The Definition of Witness in Canonical Criminal Procedure and Polish Criminal Procedure»Prozesse
7/2 (2018) 153-171Świto, L. — Tomkiewicz, M., «Matrimonium per procura w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 i 1983 roku — zarys prawno­porównawczy. Matrimonium per procura in the 1917 and 1983 Codes of Canon Law — a Comparative Outline»Ehe
7/2 (2018) 141-152Rutecki, K., «Wpływ schizofrenii na zdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa. Implications of Schizophrenia on the Consensual Capability to Enter into Marriage»Ehe
7/2 (2018) 125-139Przygoda, D., «Problematyka dopuszczenia do Komunii św. osób żyjacych w tzw. sytuacjach nieregularnych. Availability of the Holy Communion to People Living in the So-Called Irregular Situations»Ehe / Eucharistie
7/2 (2018) 113-124Kędracka, M., «Ewolucja kodeksowych uregulowań dotyczących duszpasterskiej opieki nad małżeństwami mieszanymi. Evolution of the Codex Regulations Concerning Pastoral Care of Mixed Marriages»Ehe
7/2 (2018) 99-111Dąbrowski, A., «Zawieranie małżeństw mieszanych pomiędzy wier­ymi Kościoła rzymskokatolickiego i Kościoła polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Conclusion of Mixed Marriages Between the Faithful of the Roman Catholic Church and the Polish Catholic Church of the Republic of Poland»Ehe
7/2 (2018) 79-97Bider, M., «Vir baptizatus podmiotem święceń diakonatu w Kodeksie Prawa Kanonicznego w ujęciu historyczno-prawnym. Vir baptizatus as the Subject of Ordination of the Diaconate in the Code of Canon Law Seen from a Historical-Legal Perspective»Weihe
7/2 (2018) 63-77Przybysławska, J., «Metropolitalne organy władzy w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Metropolitan’s Authority in the 1983 Code of Canon Law»Teilkirche
7/2 (2018) 45-62Bakalarz, M., «Wpływ ustroju prawnego Kościoła łacińskiego na kształtowanie się aktualnego porządku prawnego katolickich Kościo­łów wschodnich na przykładzie urzędów protosyncela i syncela. Influence of the Legal System of the Latin Church on Formation of the Current Legal Order of the Eastern Catholic Churches as Illustrated by the Offices of protosyncellus and syn­cellus»Kirchenrecht allgemein
7/1 (2018) 221-235Rybaczek, A., «Specyfika wyrokowania w kanonicznym procesie skróconym o nieważność małżeństwa. Specificity of Sentence Processing in the Canonical Briefer Process of the Nullity of Marriage»Ehe
7/1 (2018) 181-200Bałdyga, M., «Wykluczenie bonum prolis w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich. Exclusion of bonum prolis in the 1983 Code of Canon Law and in the Code of Canons of the Eastern Churches»Ehe
7/1 (2018) 163-180Trojanowski, B., «Trudności interpretacyjne kanonu 868 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Kwestie prawne i teologiczne. Difficulties in Interpretation of Canon 868 §2 of the 1983 Code of Canon Law. Legal and Theological Questions»Taufe
7/1 (2018) 139-148Kaniecki, R., «Come si deve partecipare alla Santa Messa per adempiere il precetto festivo?»Heilige Zeiten
7/1 (2018) 127-137Dappa, R., «Egzorcysta i jego posługa w prawie kodeksowym i pozakodeksowym. Exorcist and His Service in the Code and in the Non-Code Law»Sakramentalien
7/1 (2018) 109-125Wróbel, P., «Obowiązki zakonników wobec instytutu. Duties of Religious to the Institute»Geweihtes Leben
7/1 (2018) 93-107Brinda, Š, «Posłuszeństwo ordynariuszowi według kanonu 273 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. The Obedience to the Ordinary According to Canon 273 of the 1983 Code of Canon Law»Kleriker
6/2 (2017) 207-227Witkowski, W., «Dawne i obecne umocowania prawne procesu dokumentalnego. Old and Current Legal Powers of the Documentary Process»Prozesse
6/2 (2017) 191-205Rybaczek, A., «Proces skrócony o nieważność małżeństwa przed biskupem. The Briefer Process of the Nullity of Marriage Before the Bishop»Prozesse
6/2 (2017) 163-175Niedziałkowski, K., «Udzielanie sakramentu namaszczenia chorych bez zgody przyjmującego — aspekty cywilno-kanoniczne. The Sacrament of the Anointing of the Sick wi­thout the Consent of the Recipient — Civil and Canonical Aspects»Krankensalbung
6/2 (2017) 143-161Lipiński, D., «Udział wiernych świeckich w misjach ad gentes według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. The Participation of the Lay Faithful in ad gentes Missions According to the 1983 Code of Canon Law»Laien / Verkündigungsdienst
6/2 (2017) 123-141Słowikowska, A., «Podstawy prawne odpowiedzialności wiernych za materialne potrzeby Kościoła. The Legal Basis of Responsibility of the Christian Faithful for the Material Needs of the Church»Die Gläubigen / Vermögensrecht
6/2 (2017) 107-122Sitarz, M., «Kształtowanie się Kongregacji Edukacji Katolickiej. The Formation of the Congregation for Catholic Education»Hierarchische Verfassung
6/2 (2017) 83-91Przybysławska, J., «Władza biskupa diecezjalnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. The Power of the Diocesan Bishop in the 1983 Code of Canon Law»Teilkirche
6/2 (2017) 67-82Margiewicz, S., «Synod diecezjalny odnową Kościoła partykularnego na przykładzie I Synodu Diecezji Ełckiej. The Diocesan Synod as the Renewal of the Particular Church on the Example of the First Synod of the Diocese of Ełk»Teilkirche
6/2 (2017) 53-66Fabiańczyk, A., «Wystąpienie z Kościoła formalnym aktem według prawa kościelnego. The Formal Act of Apostasy According to the Church Law»Verkündigungsdienst
6/2 (2017) 33-51Dryja, D., «Kompetencje kreacyjne biskupa diecezjalnego w wykonywaniu władzy sądowniczej. Creative Competences of the Diocesan Bishop in the Exercise of Judicial Power»Prozesse
6/2 (2017) 9-21Awoa, A.C., «Audientia episcopalis comme forme d’exercice du gouvernement dans l’Eglise antique. Une relecture de l’expérience d’Augustin. Audientia episcopalis as a Form of Exercising Authority in the Ancient Church. Reconsideration of Augustine’s Experiences»Rechtsgeschichte
6/1 (2017) 249-266Szustak, S., «Pełnomocnictwo do zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym i w polskim prawie cywilnym. The Mandate to Contract Marriage in Canon and Polish Civil Law»Prozesse
6/1 (2017) 227-247Komoniewska, K., «Rola pełnomocnika w procesie unieważnienia małżeństwa w prawie polskim i w procesie stwierdzenia nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym. The Role of the Attorney in the Process of the Annulment of Marriage in Polish Law and in the Process of Nullity of Marriage in Canon Law»Prozesse
6/1 (2017) 195-208Freliszka, A., «Proces skrócony według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. The Shorten Process in Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus»Prozesse
6/1 (2017) 177-193Budniaczyńska, Ż., «Dowody w postępowaniu o stwierdzenie nieważności małżeństwa i w postępowaniu o rozwód. Evidence in the Proceedings for Declaration the Invalidity of the Marriage and in Divorce Proceedings»Prozesse
6/1 (2017) 115-131Grochowska, N., «Tajemnica spowiedzi w prawie kanonicznym. The Seal of Confession in Canon Law»Buße
6/1 (2017) 91-114Menke, M., «Klauzura mniszek po konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere. Cloister of Nuns after the Apostolic Constitution Vultum Dei quaerere»Geweihtes Leben
6/1 (2017) 75-89Marszałek, M., «Rola biskupa diecezjalnego w rozeznawaniu nowego charyzmatu instytutu życia zakonnego. The Role of the Diocese Bishop in the Process of the Discernment of a New Charism of Religious Life»Geweihtes Leben
6/1 (2017) 55-73Turek, M., «Prałatura personalna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Personal Prelature in the 1983 Code of Canon Law»Personalprälaturen
6/1 (2017) 43-54Skwierczyński, M., «Kościelna osoba prawna jako licencjobiorca autorskich praw majątkowych. Ecclesial Legal Entity as a Licensee of Royalties»Allgemeine Normen
6/1 (2017) 23-42Rogalski, A., «Urzeczywistnianie się Kościoła w małżeństwie i rodzinie według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. The Realization of the Church in Marriage and Family According to the 1983 Code of Canon Law»Kirchenrecht allgemein
6/1 (2017) 9-21Olejnik, B., «Budowanie Ludu Bożego jako szczególny obowiązek małżonków chrześcijańskich. Analiza kan. 226 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Building up the People of God as a Special Obligation of Christian Spouses. Analysis of can. 226 §1 of the 1983 Code of Ca­non Law»Die Gläubigen
5/2 (2016) 107-126Pankiewicz, R., «Votum separatum w prawie kanonicznym i prawie polskim. Votum separatum in Canon Law and Polish Law»Prozesse
5/2 (2016) 91-106Kilanowski, I., «Właściwość sądu w sprawach o nieważność małżeństwa. The Competent Tribunal in Cases to Declare the Nullity of Marriage»Prozesse
5/2 (2016) 79-89Kukulski, A., «Przyczyny rezygnacji z urzędu biskupa diecezjalnego. Reasons for Resignation from the Office of the Diocesan Bishop»Teilkirche
5/2 (2016) 67-77Kukulska, P., «Cel wizyty ad limina Apostolorum. Purpose of the Visit ad limina Apostolorum»Teilkirche
5/1 (2016) 265-291Nafalska, E., «Przestępstwo profanacji rzeczy świętej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. The Crime of Desecration of Holy Things in the 1983 Code of Canon Law»Strafrecht
5/1 (2016) 247-263Aniszewski, M., «Kara wydalenia ze stanu duchownego. The Penalty of Dismissal from the Clerical State»Strafrecht
5/1 (2016) 229-245Witkowski, W., «Prawno-procesowe ograniczenia w gromadzeniu dowodów w sprawach o nieważność małżeństwa. The Legal and the Procedural Limitations in Collecting Proofs in Nullity of Marriage Cases»Prozesse
5/1 (2016) 215-228Szablińska, P., «Przywilej piotrowy w kanonicznym porządku prawnym. Petrine Privilege in Canonical Legal Order»Ehe
5/1 (2016) 199-213Milej, E., «Przywilej pawłowy według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. The Pauline Privilege According to the 1983 Code of Canon Law»Ehe
5/1 (2016) 181-197Olkowicz, M., «Aspekty ekumeniczne w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. The Ecumenical Aspects in the 1983 Code of Canon Law»Heiligungsdienst
5/1 (2016) 161-179Kumor, A., «Podmiot sakramentu namaszczenia chorych. The Subject of the Sacrament of Anointing of the Sick»Krankensalbung
5/1 (2016) 95-117Wnuk, R., «Prowizja kanoniczna na urząd proboszcza. The Canonical Provision of the Office of the Pastor»Allgemeine Normen / Teilkirche
5/1 (2016) 77-94Poterała, T., «Konkordat między Stolicą Apostolską i Republiką Słowacką. Concordat Between the Holy See and Slovak Republic»Kirche und Staat
5/1 (2016) 53-76Lewandowski, P., «Troska biskupa diecezjalnego o godziwe utrzymanie duchownych. The Solicitude of the Diocesan Bishop for the Adequate Means of Livelihood of Clergy»Teilkirche / Vermögensrecht
5/1 (2016) 33-51Marszałek, M., «Stowarzyszenie publiczne wiernych dążące do uzyskania statusu instytutu zakonnego według obowiązującego prawa kanonicznego. The Public Association of the Faithful Intending to Become a Religious Institute According to Actual Canon Law»Geweihtes Leben
5/1 (2016) 9-31Kołodziej, M., «Urząd wikariusza parafialnego. Współpraca i auto­nomia w posługiwaniu duszpasterskim. Parochial Vicar. Co-operation and Autonomy in the Pastoral Work»Teilkirche
4/2 (2015) 171-193Šangalová, K., «Stosowanie zróżnicowanych wartości w procesie kanonicznym i cywilnym. Application of Different Values in Canon and Civil Process»Prozesse
4/2 (2015) 131-149Głuchowski, P., «Kanoniczna odpowiedzialność za dokonanie przestępstwa aborcji (kan. 1398) w kontekście przesłanek dopuszczalności przerywania ciąży w prawie polskim. The Canonical Responsibility for a Crime of Abortion (can. 1398) in the Context of Permissibility of Abortion in Polish Law»Strafrecht
4/2 (2015) 119-129Darnowska, A., «Wymiar kary przy zbiegu przestępstw w prawie karnym kanonicznym i kara łączna w polskim prawie karnym. The Penalty in the Coincidence of Crime in Criminal Canonical Law and the Total Penalty in Polish Criminal Law»Strafrecht
4/2 (2015) 101-117Wierzbicki, P., «Znaczenie okresu propedeutycznego w formacji kandydatów do kapłaństwa. The Meaning of Propedeutic Period in the Formation of Candidates for Priesthood»Kleriker
4/2 (2015) 87-99Aniszewski, M., «Wpływ epilepsji na ważność małżeństwa kanonicznego. Effects of Epilepsy in the Context of the Validity of the Marriage»Ehe
4/2 (2015) 69-86Zaleski, R., «Prawne aspekty przejścia zakonnika z jednego instytutu zakonnego do innego. Legal Aspects of Transferring of a Religious from one Institute to Another»Geweihtes Leben
4/2 (2015) 55-68Kaszak, R., «Kompetencje kanclerza kurii diecezjalnej dotyczące archiwum według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. The Duties of the Chancellor of the Diocesan Curia Re­garding the Archive According to the 1983 Code of the Canon Law»Teilkirche
4/2 (2015) 39-53Krzywkowska, J., «Wybrane aspekty posłannictwa wiernych świeckich według Kodeksu Prawa Kanonicznego. Selected Aspects of the Mission of Lay People According to the Code of Canon Law»Laien
4/2 (2015) 25-38Kaleta, P., «Władza nadzorowania zarządzaniem dobrami kościelnymi (kan. 1276 §§1-2). Supervisory Authority of the Ordinary Concerning Ad­ministration of Ecclesiastical Goods (can. 1276 §§1-2)»Vermögensrecht
4/2 (2015) 9-23Dziewicka, M., «Zwyczaj w prawie kanonicznym i w prawie polskim. Custom in the Canon Law and in the Polish Law»Allgemeine Normen
4/1 (2015) 53-72Romanko, A., «Kompetencje administratora diecezji w sytuacji sede vacante dotyczące organów mediacyjnych (kan. 1733 §2). Competences of the Diocesan Administrator in the Situation of sede vacante Concerning Mediation Organs (can. 1733 §2)»Teilkirche
4/1 (2015) 37-51Margiewicz, S., «Obowiązek biskupa diecezjalnego wizyty ad limina Apostolorum. Obligation of Diocesan Bishop of a Visit ad limina Apostolorum»Hierarchische Verfassung
4/1 (2015) 21-36Zamelski, P., «Świadomość prawna w Kościele czy świadomość Kościoła? Legal Awareness in the Church, or the Awareness of the Church?»Kirchenrecht allgemein
4/1 (2015) 9-20Dzierżon, G., «Reguły kolizyjne znajdujące zastosowanie w przypadku wystąpienia sprzecznych dekretów poszczególnych (kan. 53). Conflict-of-law Rules in Use in Case of a Conflict of Singular Decrees (can. 53)»Allgemeine Normen
3/2 (2014) 159-175Krzywkowska, J., «Skarga powodowa o nieważność małżeństwa. Wymogi materialne i formalne. The Libellus about Nullity of Marriage. The Substantive and Procedural Requirements»Prozesse
3/2 (2014) 149-157Bartoszek, M., «Nova causae propositio w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i Instrukcji procesowej Dignitas connubii. Nova causae propositio in the 1983 Code of Canon Law and in the Process Instruction Dignitas connubii»Prozesse
3/2 (2014) 129-147Nafalska, E., «Ogólne zasady wymiaru kar kanonicznych. General Principles of Canonical Penalties Dimension»Strafrecht
3/2 (2014) 117-128Stasiuk, P., «Uważnienie w zawiązku według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku (kan. 1161-1165). Retroactive Validation of Marriage according to 1983 Code of Canon Law (can. 1161-1165)»Ehe
3/2 (2014) 105-116Piątkowska, A., «Osobowość starcza przyczyną niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa. Senile Personality as the Cause of the Incapacity of Person to Contracting Marriage»Ehe
3/2 (2014) 83-104Mucha, M., «Małżeństwo muzułmanina z chrześcijanką. Perspektywa prawa islamu. The Marriage of a Muslim with a Christian. The Perspective of Islamic Law»Ehe
3/2 (2014) 67-82Kukulska, P., «Moderator kurii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i partykularnym prawie polskim. Moderator of the Curia in the 1983 Code of Canon Law and the Particular Polish Law»Teilkirche
3/2 (2014) 53-66Kaszak, R., «Powierzenie urzędu kanclerza kurii diecezjalnej. Provision the Office of Chancellor of the Diocesan Curia»Allgemeine Normen / Teilkirche
3/2 (2014) 35-51Białowąs, K., «Kompetencje Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Competences of the Congregation for the Causes of Saints»Hierarchische Verfassung
3/2 (2014) 9-19Dzierżon, G., «Zasady generalne dotyczące połączenia osób prawnych w kanonicznym porządku prawnym. General Principles Concerning Aggregates of Juridic Persons in the Canonical Legal Order»kanonische Vereine
3/1 (2014) 227-245Szafranko, A., «Regulacje dotyczące szkół katolickich w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz w prawie polskim. Regulations Concerning Catholic Schools in the Code of Canon Law of 1983 and in Polish Law»Verkündigungsdienst
3/1 (2014) 191-207Terpin, A., «Natura i skutki ekskomuniki według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. The Nature and Effects of Excommunication in the 1983 Code of Canon Law»Strafrecht
3/1 (2014) 179-189Saternus, A., «Zasada legalności w kontekście normy ogólnej z kan. 1399 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. The Principle of Legality in the Context of the General Norm in can. 1399 of the Code of Canon Law of 1983»Strafrecht
3/1 (2014) 123-139Zając, P., «Wierny świecki jako nadzwyczajny szafarz Komunii świętej (kan. 230 §3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku). Lay Persons as the Extraordinary Minister of Holy Communion (can. 230 §3 of the Code of Canon Law)»Laien
3/1 (2014) 109-121Wojnarowicz, P., «Sakramenty święceń i małżeństwa według motu proprio Omnium in mentem Benedykta XVI. Sacraments of Holy Orders and Matrimony by the motu proprio Omnium in mentem written by Benedict XVI»Weihe / Ehe
3/1 (2014) 87-107Witkowski, W., «Kryteria oceny dowodów w procesach o nieważność małżeństwa. Measures of Proofs’ Consideration in the Canonical Trial of Nullity of Marriage»Prozesse
3/1 (2014) 57-86Siedlecki, J., «Bezstronność w postępowaniu karnym wobec zakonnika, który popełnił przestępstwo przeciw szóstemu przykazaniu (kan. 695 § 1; 1395 § 2). Impartiality in the Criminal Proceedings against Monk who Committed an Offence against the Sixth Commandment (can. 695 § 1; 1395 § 2)»Geweihtes Leben / Strafrecht
3/1 (2014) 49-56Van Scott, M., «The Status of the Consecrated Person in the Teaching of John Paul II»Geweihtes Leben
3/1 (2014) 29-47Zalewska, A., «Pojęcie wiernych chrześcijan w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. The Concept of the Christian Faithful in the Code of Canon Law of 1983»Die Gläubigen
3/1 (2014) 9-27Pawlak, T., «Formacja ludzka kandydatów do kapłaństwa według "Zasad formacji kapłańskiej w Polsce" z 1999 roku i uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego. Formation Human Candidates for the Priesthood in the “Principles of Priestly Formation in Poland” of 1999 and the Resolutions of the Second Polish Plenary Synod»Kleriker
2/2 (2013) 185-196Chojnowska, E., «Problematyka ochrony małżeństwa i rodziny w konkordatach z państwami Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1990-2012. The Issue of Protection of Marriage and Family in Concordats with the East-Central Europe in 1990-2012»Kirche und Staat
2/2 (2013) 165-183Romanko, A., «Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Structure and Competences of the Pontifical Council for Promoting the New Evangelization»Hierarchische Verfassung
2/2 (2013) 133-163Kaczor, A., «Papieska Rada Tekstów Prawnych i interpretacje autentyczne. Pontifical Council for Legislative Texts and Authentic Interpretations»Hierarchische Verfassung
2/2 (2013) 115-132Ossowski, K., «Procedura zmierzająca do uzyskania dyspensy od celibatu w Kościele łacińskim na prośbę prezbitera. The Procedure of Obtaining a Dispensation from Celibacy in the Latin Church at the Request of the Presbyter»Kleriker / Prozesse
2/2 (2013) 101-113Menke, M., «Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła katolickiego. The Participation of the Lay Christian Faithful in the Potestas Regiminis of the Catholic Church»Allgemeine Normen
2/2 (2013) 77-99Grochowina, M., «Dochodzenie wstępne w przypadku dimissio de statu clericali. The Preliminary Investigation in the Case of Dimissio de Statu Clericali»Prozesse
2/2 (2013) 41-61Pankiewicz, R., «Relikt prawa patronatu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Relict of Patronage’s Right in the Code of Canon Law of 1983»Allgemeine Normen
2/1 (2013) 145-155Zając, P., «Struktura i kompetencje Rady zarządzającej w ordynariatach personalnych dla anglikanów powracających do pełnej jedności z Kościołem katolickim. Structure and competences of the Governing Council in Personal Ordinariates for Anglicans entering into full communion with the Catholic Church»Teilkirche
2/1 (2013) 129-143Kaleta, P., «Legal determinants for running a parish based economic activity»Vermögensrecht
2/1 (2013) 11-21Góralski, W., «Wiara a małżeństwo. Z przemówienia Benedykta XVI do Trybunału Roty Rzymskiej z 26 stycznia 2013 roku. Faith and marriage. From the speech of Benedict XVI to the Tribunal of the Roman Rota 26 January 2013»Ehe
1 (2012) 219-235Wasilewicz, U., «Geneza kanonu 1370 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Genesis of can. 1370 of the Code of Canon Law of 1983»Strafrecht
1 (2012) 209-218Tacikowska, M., «Przestępstwo eutanazji w prawodawstwie Kościoła katolickiego. Crime of euthanasia in the catholic Church legislation»Strafrecht
1 (2012) 195-208Królik, M., «Zadanie votum separatum w procesie poszukiwania prawdy obiektywnej. Votum separatum in a process of search for the objective truth»Prozesse
1 (2012) 179-194Kołbuc, M., «Zakaz zawarcia małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i instrukcji procesowej Dignitas connubii. Prohibition of entering a marriage in the Code of Canon Law of 1983 and in Instruction Dignitas Connubii»Prozesse
1 (2012) 167-177Zonik, A., «Nauczanie religii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w polskim Konkordacie z 1993 r. Teaching of religion in the Code of Canon Law of 1983 and in the Polish Concordat of 1993»Kirche und Staat
1 (2012) 153-166Warmuz, A., «Pobożne zapisy jako sposób pozyskiwania dóbr doczesnych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w partykularnym prawie polskim. Pious wills as a means of acquisition of the temporal goods in the Code of Canon Law and the particular Polish law»Vermögensrecht
1 (2012) 119-136Tyl, S., «Przepisy prawne o sanktuariach w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w Pierwszym Synodzie Diecezji Kaliskiej (2007-2009). The legal norms concerning shrines in the Code of Canon Law of 1983 and in the First Synod of Diocese of Kalisz (2007-2009)»Heilige Orte
1 (2012) 105-117Sitko, M., «Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. The Pastoral Care of the Apostolic See concerning of Migrants and Itinerant People in the contemporary world»Kirchenrecht allgemein
1 (2012) 85-103Romanko, A., «Rada mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Mediation council in the Code of Canon Law of 1983»Prozesse
1 (2012) 67-83Lewicka, M., «Kompetencje legislacyjne konferencji biskupów dotyczące munus docendi. Legislative competences of the conference of bishops as regards munus docendi»Verkündigungsdienst
1 (2012) 47-66Delmanowicz, G., «Recepcja przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. dotyczących kompetencji pasterzy Kościoła w zakresie środków społecznego przekazu w Dyrektorium o pasterskim posługiwaniu biskupów Apostolorum successores. Adoption of norms of the Code of Canon Law of 1983 concerning the competences the pastors of the Church for instruments of social communication in Directory for the pastoral ministry of bishops Apostolorum Successores»Verkündigungsdienst
1 (2012) 39-46Bołtromiuk, E., «Rola Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych w stosowaniu prawa kanonicznego. The meaning of the Pontifical Council for Legislative Texts in canon law application»Hierarchische Verfassung
1 (2012) 25-37Słowikowska, A., «Uczestnictwo w liturgii Mszy św. — pojęcie i wymogi. Participation in the liturgy of the Holy Mass — concept and requirements»Eucharistie
1 (2012) 11-24Grochowina, M., «Zobowiązanie duchownych do celibatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Celibacy obligation for clerics according to the Code of Canon Law of 1983»Kleriker