Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEODiritto per la Chiesa latinaDiritto orientaleDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenza STSAAccordi internazionaliSiti webLetteratura——  Banche dati ——  Riviste ——  Collane ——  Tesi dottorali ——  Altri collegamenti ——  Classificazione PUG Periodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo

Articoli della rivista «Ius matrimoniale»
che sono stati inseriti nella Bibliografia CanonisticaVolume e Pagine Articolo Campo del diritto
34/1 (2023) 167-178Borucki, J., «Wyrok Sądu Kościelnego Diecezji Włocławskiej (c. Borucki) z 2.09.2021 z tytułu niezdolności z przyczyn natury psychicznej powódki i/lub pozwanego do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (1095 n. 3 KPK/83). Sentence of Church Court in Wloclawek coram Borucki in case of nullity of marriage due to mental incapacity to undertake essential obligations of matrimony (can. 1095 n. 3)»Matrimonio
34/1 (2023) 129-148Adamczyk, J., «Rola biskupa diecezjalnegow procesie skróconym o nieważność małżeństwa. The role of the diocesan bishop in the shortened process for nullity of marriage»Processi
34/1 (2023) 97-127Pietras, D., «The ecclesiastical discipline of the celebration of marriageaccording to the books of the Roman Rite of 1962 after the Second Vatican Council in 1965-2007»Matrimonio
34/1 (2023) 83-96Leszczyński, G., «Błąd co do wierności małżeńskiej w kontekście jej wykluczenia. Error about marriage fidelity in the context of her exclusion»Matrimonio
34/1 (2023) 63-82Sacher, A., «Coitus w rzymskim prawie małżeńskim. Coitus in Roman marriage law»Matrimonio
34/1 (2023) 45-62Dzierżon, G., «Znaczenie zwrotu "humano modo” w kan. 1061 § 1 KPK/83. Meaning of the phrase “humano modo” in can. 1061 § 1 CIC/83»Matrimonio
34/1 (2023) 5-44Góralski, W., «Wzajemne powiązanie między wiarą i małżeństwem w świetle dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej Reciprocità tra fede e sacramenti nell’economia sacramentalez 3 marca 2020 roku. The mutual relationship between faith and marriage in the light of the document of the International Theological Commission Reciprocità tra fede e sacramenti nell’economia sacramentale of march 3, 2020»Matrimonio
33/2 (2022) 211-228Kamiński, R., «Poważny brak rozeznania oceniającego (kan. 1095, n. 2 KPK) oraz niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich zprzyczyn natury psychicznej (kan. 1095, n. 3 KPK). Wyrok Roty Rzymskiej c. McKay z 15 kwietnia 2013 roku. Gravis defectus discretionis iudicii (can. 1095, n. 2 CIC) and incapacitas assumendi obligationes matrimoniales essentiales (can. 1095, n. 3 CIC). Judgment of the Roman Rota c. McKay of 15 April 15, 2013»Matrimonio
33/2 (2022) 191-210Kuciński, M., «Sakrament małżeństwa wpostanowieniach I(XIV) Synodu Archidiecezji Warmińskiej. The sacrament of marriage in the resolutions of I(XIV) Synod of Archdiocese the Warmia»Matrimonio
33/2 (2022) 175-189Kantor, R., «Threats to the institution of marriage in letters and messages of the Polish bishops in 1918-1939»Matrimonio
33/2 (2022) 161-174Wilk, J., «The status of Messianic Jews on mixed marriage in the canonical legal order and its canonical implications»Matrimonio
33/2 (2022) 115-135Nowakowski, B., «Biegły wsprawach onieważność małżeństwa spowodowanych zaburzeniami nastroju — trzy objaśnienia. Expert in cases of nullity of marriage caused by mood disorders — three explanations»Processi
33/2 (2022) 91-114Kiwior, W., «Sprawy incydentalne wprocesie ostwierdzenie nieważności małżeństwa. Incidental causes in the marriage nullity process»Processi
33/2 (2022) 33-90Olejnik, B., «Czy zaburzenie osobowości typu borderline może stanowićprzyczynę nieważności małżeństwa kanonicznego? Analiza woparciu oorzecznictwo Roty Rzymskiej. Could borderline personality disorder may be the cause of nullity of acanonical marriage? Analysis based on the jurisprudence of the Roman Rota»Matrimonio
33/2 (2022) 5-32Świto, L., «Czasowe wykluczenie potomstwa: terminologia i problemy praktyczne. Temporary exclusion of offspring: terminology and practical problems»Matrimonio
33/1 (2022) 211-226Góralski, W., «Incapacitas assumendi (kan. 1095, n. 3 KPK/83) w wyroku Roty Rzymskiej c. Verginelli z 25 marca 2011 roku. Incapacitas assumendi (can. 1095, n. 3 CIC/83) in the sentence of the Roman Rota c. Verginelli of March 25, 2011»Matrimonio
33/1 (2022) 195-210Kilanowski, I.M., «Instytucja małżeństwa w porządku kanonicznymKościoła Anglii. The institution of marriage in the canonical order of the Church of England»Matrimonio
33/1 (2022) 177-193Nowicka, U., «Instytucja apelacji wpadkowej w systemie prawa kanonicznego. Institution of incidental appeal in the system of canon law»Processi
33/1 (2022) 141-176Krajczyński, J., «Okoliczności sprawy a dowodzenie w procesie o nieważność małżeństwa ob exclusionem indissolubilitatis. The circumstances of the case and proving in a trial for nullity of a marriage ob exclusionem indissolubilitatis»Processi / Matrimonio
33/1 (2022) 117-140Sztychmiler, R., «Przesłuchania stron, udział adwokata. Hearings of the parties, attorney participation»Processi
33/1 (2022) 79-116Pietras, D., «Status kanoniczny małżeństw zawieranych przy asystowaniu kapłanów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X (FSSPX) po wydaniu listu Papieskiej Komisji Ecclesia Dei z 27 marca 2017 r. The canonical status of marriages in assisting the priests of the Priestly Fraternity of Saint Pius X (FSSPX) after the issuance of the letter of the Pontifical Commission Ecclesia Dei of March 27, 2017»Matrimonio
33/1 (2022) 31-78Adamczyk, J., «Zakupoholizm (oniomania) w odniesieniu do niezdolności wyrażenia ważnej zgody małżeńskiej. Shopaholism (oniomania) in relation to an inability to express valid consent»Matrimonio
33/1 (2022) 5-30Majer, P., «Nowe polskie tłumaczenie Kodeksu prawa kanonicznego — uwagi na temat kanonów regulujących małżeństwo. New Polish Translation of the Code of Canon Law — some remarks on canons regulating marriage»Matrimonio
32/2 (2021) 145-160Dzierżon, G., «Bojaźń szacunkowa w wyroku c. Ferreira Pena z 30 października 2013 roku. Reverential fear in the judgment of c. Ferreira Pena of 30 October 2013»Matrimonio
32/2 (2021) 131-143Dappa, R., «Dowód z dokumentów prywatnych w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Proof from private documents in trial for marriage nullity»Processi
32/2 (2021) 111-130Bartczak, A., «Odpowiedzialność sądownictwa kościelnego za małżeństwo. Responsibility of the church judiciary for marriage»Processi
32/2 (2021) 95-109Kuźma, A., «Przeszkody do zawarcia związku małżeńskiego w dokumencie o małżeństwie Wielkiego Soboru Kościoła Prawosławnego, Kreta 2016. Impediments to getting marriage in the document of Grand Council of the Orthodox Church, Crete 2016»Matrimonio
32/2 (2021) 73-94Sikorska, E.E., «Aplikacja wskazań "Amoris laetitia" o przygotowaniu do małżeństwa — dylemat prawny i społeczny. Krótki zarys problemu w kontekście aktualnych wyzwań. The application of the indications of Amoris Laetitia on preparation for marriage — a legal and social dilemma. A brief outline of the problem in the context of current challenges the Church in Poland»Matrimonio
32/2 (2021) 49-72Szczot, E., «Separacja małżeńska — fikcja nierozerwalności czy szansa trwałości związku? Marital separation — fiction of indissolubility or the chance of permanence of a relationship?»Matrimonio / Diritto ecclesiastico
32/2 (2021) 21-48Krajczyński, J., «Badanie okoliczności, które pomagają ustalić myślenie i wolę domniemanego symulanta w sprawach o nieważność małżeństwa ob exclusionem indissolubilitatis. Examination of circumstances to assist in determination of the method of thinking and the will of the alleged simulator in cases concerning nullity of marriage ob exclusionem indissolubilitatis»Matrimonio / Processi
32/2 (2021) 5-20Leszczyński, G., «„Causa simulandi” a wykluczenie dobra wierności małżeńskiej. Causa simulandi and the good faithfulness of marriage»Matrimonio
32/1 (2021) 153-170Białobrzeski, T., «Komentarz do sprawy S-J o stwierdzenie nieważności małżeństwa z tytułu przeszkody węzła małżeńskiego. Commentary on the S-J case for declaration of marriage nullity due to impediment to the marriage bond»Matrimonio
32/1 (2021) 125-151Kamiński, R., «Wykluczenie dobra potomstwa oraz bojaźń szacunkowa w wyroku c. Ferreira Pena z dnia 18 kwietnia 2012 roku. Exclusion of the good of the offspring and estimated fear in the judgment of c. Ferreira Pena of 18 April 2012»Processi
32/1 (2021) 107-123Gałkowski, T., «Terminy i odroczenia sądowe w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Time limits and delays in cases declaring nullity of marriage»Processi
32/1 (2021) 87-105Zyskowska, E., «Osobowość niedojrzała a zdolność do wyrażenia zgody małżeńskiej. Wpływ rodziny pochodzenia na kształtowanie dojrzałości osoby. Immature personality and ability to express marital consent. The influence of the family of origin on shaping the maturity of a person»Matrimonio
32/1 (2021) 71-86Szymańska, K., «Parafilia a nieważność małżeństwa kanonicznego w wybranych publikacjach. Paraphilia and canonical marriage nullity in selected publications»Matrimonio
32/1 (2021) 49-70Nowakowski, B., «Zaburzenia nastroju jako przyczyna niezdolności osoby do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Mood disorders as the cause of the inability of a person to assume the essential obligations of marriage»Matrimonio
32/1 (2021) 21-47Jakubiak, T., «Przeszkody małżeńskie tajne i publiczne według Codex Iuris Canonici z 1917. Public and occult impediments to marriage pursuant to Codex Iuris Canonici 1917»Matrimonio
32/1 (2021) 5-29Rozkrut, T., «Poprawna interpretacja kan. 538 § 3 i kan. 1110 z Kodeksu Jana Pawła II. Dwa zapytania z Krakowa do Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych. Correct interpretation of can. 538 § 3 and can. 1110 of the Code of John Paul II. Two inquiries from Cracow to the Pontifical Council for Legislative Texts»Chiesa particolare / Matrimonio
32/1 (2021) 5-19Góralski, W., «Orzeczenie w sprawie nullitatis matrimonii — i co dalej? Franciszek do Roty Rzymskiej z okazji inauguracji nowego Roku Sądowego 2021. The sentence on nullitatis matrimonii — and what next? Francis to the Roman Rota on the occasion of the inauguration of the new Judicial Year 2021»Processi
31/1 (2021) 71-86Szymańska, K., «Immature personality and ability to express marital consent. The influence of the family of origin on shaping the maturity of a person»Matrimonio
31/2 (2020) 147-157Niemczycki, D., «Interes prawny a proces kościelny. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 08 maja 2015 r., II OSK 2416/13. Legal interest and the ecclesiastical trial. Gloss of approval of the judgement of the Supreme Administrative Court of 8 May 2015, II OSK 2416/13»Processi / Diritto ecclesiastico
31/2 (2020) 131-146Kantor, R., «"Ne bis in eadem" based on the judgement of the Tribunal of the Rota of the Apostolic Nunciature in Spain coram Carlos Morán Bustos of 15th June 2007»Processi
31/2 (2020) 115-130Dzierżon, G., «Wykluczenie dobra sakramentu, dobra wiary oraz dobra potomstwa po stronie pozwanej, a także wykluczenie dobra potomstwa po stronie powodowej (kan. 1101 § 2 KPK) w wyroku Roty Rzymskiej c. Bottone z 2 lutego 2010 roku»Matrimonio
31/2 (2020) 91-114Góralski, W., «Poważny brak rozeznania oceniającego (kan. 1095, n. 2 KPK) w wyroku Roty Rzymskiej c. Caberletti z 20 listopada 2018 roku. Grave defect of discretion of judgment (can. 1095, n. 2 CIC) in the sentence of the Roman Rota c. Caberletti of 20 November 2018»Matrimonio
31/2 (2020) 65-89Sztychmiler, R., «Praca i honoraria adwokatów kościelnych. Work and fees of ecclesiastical advocates»Processi
31/2 (2020) 47-63Saj, M., «Soborowe źródła prawa małżeńskiego w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku. Conciliar roots of marital law in the Canon Law Code of 1983»Matrimonio
31/2 (2020) 31-46Dullak, K., «Przygotowanie dalsze i bliższe do małżeństwa po Dekrecie ogólnym Konferencji Episkopatu Polski z 2019 r. Preparation for further and closer marriage following the general decree of the Polish Bishops’ Conference of 2019»Matrimonio
31/2 (2020) 5-29Rozkrut, T., «Poprawna interpretacja kan. 538 § 3 i kan. 1110 z Kodeksu Jana Pawła II. Dwa zapytania z Krakowa do Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych. Correct interpretation of can. 538 § 3 and can. 1110 of the Code of John Paul II. Two inquiries from Cracow to the Pontifical Council for Legislative Texts»Chiesa particolare / Matrimonio
31/1 (2020) 153-166Dzierżon, G., «Problem konwalidacji zwykłej w wyroku c. Caberletti z 18 stycznia 2008 roku. The problem of a simple convalidation in a judgment of c. Caberletti of the 18 January 2008»Processi
31/1 (2020) 135-152Wybult, W., «Misja kanoniczna dla doradców życia rodzinnego. Canonical mission for family life counsellors»Norme generali / Chiesa particolare / I fedeli in genere
31/1 (2020) 119-133Bartczak, A., «Nieważność czynności prawnej na przykładzie małżeństwa kanonicznego. Invalidity of a juridical acts from the perspective of marriage canon law»Matrimonio / Norme generali
31/1 (2020) 85-117Kamiński, R., «Deontologia adwokata kościelnego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Advocate deontology in the process of the nullity of marriage»Processi
31/1 (2020) 65-83Gałkowski, T., «Wezwanie sądowe i prawo do obrony. The Citation and the Right of Defense»Processi
31/1 (2020) 51-64Dappa, R., «Instytucja zapowiedzi w aktualnym porządku prawnym Kościoła katolickiego w Polsce. The institution of the examination of spouses in the current legal order of the Catholic Church in Poland»Matrimonio
31/1 (2020) 25-49Szymańska, K., «Parafilia wyzwaniem dla małżeństwa kanonicznego. Paraphilia as a challenge for canonical marriage»Matrimonio
31/1 (2020) 5-23Góralski, W., «Przyczyna dalsza wykluczenia nierozerwalności małżeństwa w świetle współczesnego orzecznictwa Roty Rzymskiej (2000-2012). The reason for the further exclusion of the indissolubility of marriage in the light of the contemporary jurisprudence of the Roman Rota (2000-2012)»Matrimonio
30/4 (2019) 101-122Góralski, W., «Poważny brak rozeznania oceniającego (kan. 1095, n. 2 KPK) w wyroku Roty Rzymskiej c. Salvatori z 7 maja 2020 roku. Grave defect of discretion of judgment (can. 1095, n. 2 CIC) in the sentence of the Roman Rota c. Salvatori of 07 May 2020»Matrimonio
30/4 (2019) 81-99Poniatowski, M., «Ochrona danych osobowych świadków w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego. Protection of witnesses’ personal data in cases regarding the nullity of canonical marriage»Processi
30/4 (2019) 17-36Leszczyński, G., «Brak wiary a wykluczenie godności sakramentalnej małżeństwa. Lack of faith and the exclusion of the sacramental dignity of marriage»Matrimonio
30/4 (2019) 5-15Dzierżon, G., «Status małżeństw nieważnych z powodu zaistniałej przeszkody lub braku formy kanonicznej w kanonicznym porządku prawnym (kan. 1107 KPK). Status of void marriages due to the existing impediment or lack of canonical form in the canon law order (can. 1107 of the Code of Canon Law)»Matrimonio
30/3 (2019) 111-124Smoliński, T., «Istotne cele małżeństwa katolickiego. Important purposes of catholic marriage»Matrimonio
30/3 (2019) 97-109Szymańska, K., «Tytuły prawne, z których mogłyby być prowadzone sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w których istotną rolę odegrała akrotomofilia. Legal titles from which nullity of marriage cases could be conducted, in which acrotomophilia played an important role»Matrimonio
30/3 (2019) 75-95Adamczyk, J., «Normy komplementarne do Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. w sprawach małżeńskich Konferencji Episkopatów Stanów Zjednoczonych i Kanady. Complementary norms to the 1983 Code of Canon Law in matrimonial matters issued by the Episcopal Conferences of the United States and Canada»Matrimonio
30/3 (2019) 57-73Gałkowski, T., «Papież Franciszek jako sędzia w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Pope Francis as a Judge in the Process of Nullity of Marriage»Processi
30/3 (2019) 5-56Góralski, W., «Uzupełnienie braku upoważnienia do asystowania przy zawieraniu małżeństwa wyrazem ochrony dobra wspólnego. Asupplying the lack of delegation to assist in celebrating marriage as an expression of protection of the common good»Matrimonio
30/2 (2019) 95-131Góralski, W., «Podstępne wprowadzenie w błąd (kan. 1098 KPK) w opublikowanych orzeczeniach Roty Rzymskiej z lat 2010-2012. Deceptive misleading (can. 1098 CIC) in published sentences of the Roman Rota from 2010-2012»Matrimonio
30/2 (2019) 79-93Kilanowicz, R., «Obrzędy sakramentu małżeństwa w ujęciu wymogów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. The Rites of the Sacrament of Marriage — Implementation of the Code of Canon Law»Matrimonio
30/2 (2019) 63-77Danto, L., «Sentence matrimoniale pro nullitate erronée et secondes noces canoniques: un apax juridique à la suite de la faculté II du 11 février 2013»Processi
30/2 (2019) 49-62Gałkowski, T., «Zgoda małżonków w procesie skróconym przed biskupem. Consent of the Spouse in the Briefer Matrimonial Process before the Bishop»Processi
30/2 (2019) 29-47Janczewski, Z., «Prawo o sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego jako imperatyw budujący communio familiaris. Canon law regarding christian initiation sacraments as a family communion-forming imperative»Sacramenti in generale
30/2 (2019) 5-27Adamczyk, J., «Kompetencje legislacyjne konferencji episkopatu w sprawach małżeńskich w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku. The legislative competences of the Episcopal Conference concerning the issues of marriage as included in the Code of Canon Law of 1983»Matrimonio
30/1 (2019) 93-107Góralski, W., «Wykluczenie bonum sacramenti w wyroku Roty Rzymskiej c. Erlebach z dnia 3 lutego 2011 roku. The exclusion of bonum sacramenti in the Roman Rota sentence c. Erlebach of 3 February 2011»Matrimonio
30/1 (2019) 77-91Żarkowski, A., «Sakrament pojednania i pokuty w przygotowaniu nupturientów do zawarcia małżeństwa sakramentalnego. The Role of the Sacrament of Reconciliation and Penance in Preparing Prospective Spouses for the Sacrament of Matrimony»Matrimonio / Riconciliazione
30/1 (2019) 65-76Smoliński, T., «Zgoda małżeńska jako przyczyna sprawcza małżeństwa. Marital consent as the causative cause of marriage»Matrimonio
30/1 (2019) 39-63Adamczyk, J., «Przyrzeczenie zawarcia małżeństwa. Aspekt prawno-pastoralny. A promise of marriage. Legal and pastoral aspect»Matrimonio
30/1 (2019) 17-37Rozkrut, T., «Zadania biegłego w zreformowanym przez papieża Franciszka procesie małżeńskim. Duties of an expert in the marriage process reformed by Pope Francis»Processi
30/1 (2019) 5-16Dzierżon, G., «Ewolucyjny charakter reform papieża Franciszka w prawie małżeńskim. The Evolutionary Nature of Pope Francis’ Reforms in Marital Law»Matrimonio
29/4 (2018) 93-101Wieczorek, M., «Niedojrzałość emocjonalna w powiązaniu z uzależnieniem od alkoholu i gier hazardowych jako przyczyna niezdolności konsensualnej w świetle wyroku c. Monier z dnia 21 listopada 2018 roku. Emotional immaturity in conjunction with alcohol addiction and gambling as the cause of consensual disability in the Monier’s sentence of 21 November 2018»Matrimonio
29/4 (2018) 75-91Góralski, W., «Warunek co do przyszłości (kan. 1102 § 1 KPK) w wyroku Roty Rzymskiej c. Alwan z dnia 18 kwietnia 2008 roku. Condition for the future (can. 1102 § 1 CIC) in the sentence of the Roman Rota c. Alwan of 18 April 2008»Matrimonio
29/4 (2018) 25-39Kamiński, R., «Apelacja obrońcy węzła małżeńskiego w procesie skróconym o stwierdzenie nieważności małżeństwa. The appeal of the defender of the bond in the processus brevior or nullity of marriage»Processi
29/3 (2018) 101-112Dzierżon, G., «Wpływ homoseksualizmu na niezdolność do zawarcia małżeństwa w wyroku Roty Rzymskiej c. Arokiaraj z 6 lipca 2011 roku. Influence of Homosexuality on the Inability to Marry in the Sentence of the roman rota c. Arokiaraj of 6th Ju ly 2011»Matrimonio
29/3 (2018) 85-99Białobrzeski, T., «Współpraca adwokatów z sądami kościelnymi. Cooperation of advocates with church courts»Matrimonio
29/3 (2018) 63-83Kamiński, R., «Apelacja obrońcy węzła małżeńskiego w procesie zwyczajnym o stwierdzenie nieważności małżeństwa. The appeal of the defender of the bond in an ordinary process for nullity of marriage»Matrimonio
29/3 (2018) 45-62Dohnalik, J., «Ogólna sanatio in radice udzielona przez Stolicę Apostolską (kan. 1165 §1). Przykład uważnienia małżeństw zawartych bez zachowania formy kanonicznej w Ordynariacie Polowym. General radical sanation granted by the Holy See (can. 1165 § 1). A case of the convalidation of marriages concluded without observing the canonical form in the polish Military Ordinariate»Matrimonio
29/3 (2018) 25-43Góralski, W., «List okólny Inter munera Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej w sprawie stanu i działalności Trybunałów z 30 lipca 2016 r. Circular Letter Inter munera of the Supreme tribunal of the Apostolic Signatura on the state and activities of the tribunals of 30 July 2016»Processi
29/3 (2018) 5-24Świto, L. — Tomkiewicz, M., «Kanoniczne przesłanki formalno-porządkowe i ceremonia zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika w Kościele łacińskim w Polsce. Canonical formal-structuring grounds and the marriage license granted by proxy in the Latin church in poland»Matrimonio
29/2 (2018) 133-147Białobrzeski, T., «Komentarz do dekretu Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii c. Moran Bustos z dnia 1 kwietnia 2007 roku dotyczący właściwości sądowej w sprawie wniesionej jako nova causae propositio. commentary on the decree of the court of the rota of the Apostolic Nunciature in Spain c. Moran Bustos of 1 April 2007 on the jurisdiction of the case brought as nova causae propositio»Processi
29/2 (2018) 83-116Haduch, Ł., «Małżeństwo w prawie Kościoła Anglii. Wybrane zagadnienia istotne w kontekście zawierania małżeństw mieszanych pomiędzy wiernymi Kościoła Anglii a katolikami. Marriage in the law of the church of england. Selected issues as important in the context of mixed marriages between the faithful of the church of england and catholics»Matrimonio
29/2 (2018) 65-81Nowicka, U., «Biegły psycholog wobec tezy o niezdolności psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Analiza przypadku. Expert psychologist on the thesis of psychic incapacity to assume the essential obligations of marriage. case study»Processi
29/2 (2018) 41-64Trojnar, T. — Wójcik, M., «Udział biegłego psychologa w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa z uwzględnieniem nieobecności w procesie strony pozwanej. The contribution of psychological assessor in cases of ascertainment annulment of marriage including the faultless absence of a respondent»Processi
29/1 (2018) 109-129Białobrzeski, T., «Poważny brak rozeznania oceniającego (kan. 1095 n. 2 KPK) w świetle wyroku Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii c. Ponce Gallén z dnia 25 marca 2007 r. Grave defect of discretion of judgment concerning (can. 1095 n. 2 of the CIC) under sentence of the Tribunal of the Rota of the Apostolic Nunciature in Spain c. Ponce Gallén of 25 March 2007»Matrimonio
29/1 (2018) 83-108Góralski, W., «Brak wystarczającego używania rozumu (kan. 1095 n. 1 KPK), poważny brak rozeznania oceniającego (kan. 1095 n. 2 KPK), przymus lub bojaźń (kan. 1103 KPK), symulacja zgody małżeńskiej (kan. 1101 §2 KPK) po stronie mężczyzny w sprawie (rozpoznanej z powództwa syna nieżyjącego ojca) rozstrzygniętej wyrokiem roty rzymskiej c. erlebach z dnia 28 lipca 2015 r. Lack the sufficient use of reason (can. 1095 n. 1 CIC), grave defect of discretion of judgment (can. 1095 n. 2 CIC), force or fear (can. 1103 CIC), simulation of matrimonial consent (can. 1101 § 2 CIC) by a man in a case brought to judgment by the son of a late father, settled by the sentence of the roman rota c. Erlebach of 28 July 2015»Matrimonio
29/1 (2018) 65-81Czujek, M., «Zasada zachowania integralności prawa do obrony. Analiza przypadków. Principle of preserving the integrity of the right of defense. Case analysis»Processi
29/1 (2018) 27-49Rosochacki, P.L., «Nierozerwalność małżeństwa w rozumieniu Cerkwi prawosławnej. Indissolubility of marriage according to the Orthodox Church»Matrimonio
29/1 (2018) 5-25Gałkowski, T., «„Amoris laetitia” w perspektywie „lectio divina”. „Amoris laetitia” in the perspective of „lectio divina”»Matrimonio
28/4 (2017) 83-107Góralski, W., «Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej (kan. 1095, n. 3 KPK) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Stankiewicz z dnia 27 lipca 2010 r. Incapacitas assumendi (can. 1095, n. 3 CIC) in the judgment of the Roman Rota c. Stankiewicz of 27 July 2010»Matrimonio
28/4 (2017) 67-81Kamiński, R., «Udział biegłego w procesie do dyspensy od małżeństwa zawartego a niedopełnionego. The participation of an expert in the process for the dispensation of a marriage ratum et non consummatum»Processi
28/4 (2017) 45-66Pawlak, T., «Badanie przedprocesowe czyli duszpasterskie, w świetle motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus”. The pre-judicial or the priestpriestly inquiry in the light of the motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus”»Processi
28/4 (2017) 29-44Bartczak, A., «Właściwość sądu w procesie zwykłym w „Mitis Iudex Dominus Iesus”. Tribunal’s competencies in the process for the declaration of the nullity of marriage in the Mitis Iudex Dominus Iesus»Processi
28/4 (2017) 5-14Dzierżon, G., «Walor prawny małżeństw tajnych w epoce kanonistyki klasycznej. The Legal Value of Secret Marriages in the Times of Classical Canon Law»Matrimonio
28/3 (2017) 99-114Góralski, W., «Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa i potomstwa przez pozwaną w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Monier z 6 marca 2015 roku.The exclusion of indissolubility of marriage and offspring by the defendant in the light of the sentence of the Roman Rota c. Monier of 6 March 2015»Matrimonio
28/3 (2017) 83-97Wybult, W., «Waginizm jako źródło niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich w świetle kan. 1095 n. 3 KPK z 1983 r. Vaginismus as the source of inability to take important marital duties in the light of canon. 1095 n. 3 KpK of 1983»Matrimonio
28/3 (2017) 61-81rzemia-Bonarek, A., «Zakaz łączenia stanowisk w procesie małżeńskim według art. 36 Instrukcji „Dignitas Connubii” — kilka uwag o charakterze deontologicznym. Prohibition on combining functions in the matrimonial proceedings pursuant to Article 36 of Instruction Dignitas Connubii - few deontological remarks»Processi
28/3 (2017) 35-60Maj, Z., «Przeszkody małżeńskie w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Marital impediments in the light of Code of Canon Law and The Family and Guardianship Code»Matrimonio
28/3 (2017) 17-33Góralski, W., «Przygotowanie do małżeństwa oraz towarzyszenie młodym małżonkom poprzez budzenie wiary potrzebą chwili. Na kanwie przemówienia Franciszka do Roty Rzymskiej z 21 stycznia 2017 roku. Preparation for marriage and accompanying young spouses by awakening faith — the need of the hour On the basis on the speech of Pope Francis to Roman Rota of 21 January 2017»Matrimonio
28/3 (2017) 5-16Dzierżon, G., «Forma wyrażenia zgody małżeńskiej określona w kan. 1104 § 1-2 KPK. The Form of Expressing Matrimonial Consent Specified in can. 1104 § 1-2 of the CIC»Matrimonio
28/2 (2017) 107-145Góralski, W., «Poważny brak rozeznania oceniającego (kan. 1095, n. 2 KPK) u powoda i wykluczenie przezeń nierozerwalności małżeństwa (kan. 1101 § 2 KPK) w wyroku Roty Rzymskiej c. Erlebach z 21.07.2016 r.. Serious lack of discretion of judgement (can. 1905 n. 2 of the CIC) of the complainant and exclusion of the indissolubility of marriage because of it (can. 1101 § 2 of the CIC) in in the light of the judgment of the Roman Rota c. Erlebach of 21 July 2016»Matrimonio
28/2 (2017) 83-106Rychlicki, Cz., «Tożsamość sakramentalnego misterium w przymierzu Chrystusa z Kościołem i w małżeństwie. The identity of sacramental mystery in the covenant between Christ and Church and marriage covenant»Matrimonio
28/2 (2017) 65-82Adamczyk, J., «Zadania proboszcza w zakresie poradnictwa rodzinnego. Tasks of the preacher in the area of family counselling»Matrimonio
28/2 (2017) 47-63Wybult, W., «Waginizm jako przyczyna nieważności małżeństwa w świetle kan. 1084 KPK z 1983 r. Vaginismus as the marital impediment (can. 1084 CIC of 1983)»Matrimonio
28/2 (2017) 17-46Krajczyński, J., «Droga rozeznawania. Pomoc dla osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach. Way of discernment. Assistance for divorced persons living in new relationships»Eucaristia / Riconciliazione
28/2 (2017) 5-15Dzierżon, G., «Zmiany zapisów kanonów w obszarze materialnego prawa małżeńskiego na mocy motu proprio De concordia inter Codices. The Changes in the Text of Canons in the Area of Material Marital Law Based on Motu Proprio De concordia inter Codices»Matrimonio
28/1 (2017) 123-144Góralski, W., «Błąd co do nierozerwalności małżeństwa (kan. 1099 KPK) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Erlebach z dnia 9 lipca 1999 r. Error regarding the indissolubility of marriage (can. 1099 of the Code of Canon Law) in the light of the judgment of the Roman Rota concerning Erlebach of 09 July 1999»Matrimonio
28/1 (2017) 103-121Poczmański, M., «Analiza i ocena skutków wprowadzenia motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus w zakresie określania właściwości miejscowej. Analysis and impact assessment of the implementation of Mitis Iudex Dominus Iesus in terms of defining the local jurisdiction»Processi
28/1 (2017) 81-102Nowicka, U., «Czy osoba z zespołem Downa może ważnie zawrzeć małżeństwo w Kościele katolickim? Can a person with Down syndrome have a valid marriage in the Catholic Church?»Matrimonio
28/1 (2017) 29-39Dzierżon, G., «Poglądy św. Augustyna w kwestii możliwości zawarcia powtórnego małżeństwa. The Views of Saint Augustine on the Question of the Possibility of Remarriage»Matrimonio
27/4 (2016) 123-140Góralski, W., «Symulacja całkowita zgody małżeńskiej (kan. 1101 §2 KPK) w wyroku Roty Rzymskiej c. Erlebach z 22.10.2015 r. Total simulation of marriage consent (canon 1101 §2 of the Code of Canon Law) in the sentence of the Roman Rota c. Erlebach of 22.10.2015»Matrimonio
27/4 (2016) 95-122Czujek, M., «Psychologia sądowa w ocenie zeznań stron i świadków. Forensic psychology in the evaluation of the testimony of parties and witnesses»Processi
27/4 (2016) 79-94Nowicka, U., «Stwierdzenie stanu wolnego wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce przed zawarciem małżeństwa w Kościele katolickim. Establishment the free state of the faithful Lutheran Church in Poland before their marriage in the Catholic Church»Matrimonio
27/4 (2016) 61-77Adamczyk, J., «Przygotowanie do małżeństwa w świetle Directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en España. Marriage preparations acording to Directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en España»Matrimonio
27/4 (2016) 43-59Dzierżon, G., «Realizacja warunków dotyczących nupturientów w przypadku zawierania małżeństwa mieszanego przez katolika z wiernym Kościoła lub Wspólnoty kościelnej nie mającej pełnej łączności z Kościołem katolickim (kan. 1125, n. 1-3 KPK). The Realization of Conditions Concerning Nupturients in the Case of Contracting a Mixed Marriage Between a Catholic and a Member of a Church or Ecclesial Community not in Full Communion with the Catholic Church (can. 1125, n. 1-3 CIC)»Matrimonio
27/4 (2016) 5-42Góralski, W., «Problem rozwodu i powtórnego małżeństwa w pierwotnym Kościele do Soboru Nicejskiego włącznie. The issue of divorce and remarriage in early Church up to the Council of Nicaea»Matrimonio
27/3 (2016) 111-123Białobrzeski, T., «Komentarz do dekretu Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii c. Morán Bustos z dnia 23 marca 2007 r. zarządzający przyjęcie sprawy o orzeczenie nieważności małżeństwa do zwyczajnego postępowania w II instancji. Comments to decree of the Tribunal of the Rota of the Apostolic Nunciature in Spain c. Morán Bustos on 23 March 2007 managing to take the case about the nullity of the marriage to ordinary examination in II instance»Processi
27/3 (2016) 93-109Góralski, W., «Symulacja całkowita zgody małżeńskiej (kan. 1101 §2 KPK) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Ciani z 18.02.2009 roku. Simulation of marriage consent (canon 1101 §2 of the Code of Canon Law) in the light of sentence of the Roman Rota concerning Ciani of 18 February 2009»Matrimonio
27/3 (2016) 49-80Adamczyk, J., «Celebracja sakramentu małżeństwa według wybranych dyrektoriów duszpasterstwa rodzin. Celebration of marriage according to selected directories of ministry of families»Matrimonio
27/3 (2016) 35-47Dzierżon, G., «Problem zawierania powtórnych małżeństw w piśmiennictwie łacińskich Ojców Kościoła żyjących na przełomie IV i V wieku aż do czasów św. Augustyna. The Problem of Contracting Another Marriage in the Writings of Latin Church Fathers at the Turn of the 5th Century Up to the Times of Saint Augustine»Matrimonio
27/3 (2016) 5-33Malecha, P., «Odpowiedzialność biskupa diecezjalnego w procesie sądowym małżeńskim po ogłoszeniu motu proprio Mitis Iudex papieża Franciszka. The Responsibility of the Diocesan Bishop in the Judicial Process for Marriage Nullity after the Promulgation of the motu proprio Mitis Iudex of Pope Francis»Processi
27/2 (2016) 123-132Urbanowska-Wójcińska, D., «Wykluczenie prawa do potomstwa (kan. 1101 §2 KPK) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Sciacca z 27 kwietnia 2007 r. Exclusion of bonum prolis (can. 1101 §2 CIC) in the light of the judgment c. Sciacca of 27 April 2007»Matrimonio
27/2 (2016) 105-121Góralski, W., «Błąd co do przymiotu osoby zamierzonego bezpośrednio i zasadniczo (kan. 1097 §2 KPK) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Bottone z 31 stycznia 2008 r. Error concerning a quality of a person that is directly and principally intended (can. 1097 §2 of the Code of Canon Law) in the light of the judgment of the Roman Rota coram Bottone of 31 January 2008»Matrimonio
27/2 (2016) 55-77Jakubiak, T., «Czy diakon może w Polsce zgodnie z przepisami Kościoła łacińskiego asystować jako świadek urzędowy przy zawarciu małżeństwa w zwykłych okolicznościach? Whether the deacon can, according to regulations of the Latin Church, assist as The Official Witness at the solemnization of a marriage in ordinary circumstances?»Matrimonio
27/2 (2016) 21-53Gałkowski, T., «Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych wobec wątpliwości związanych z Listem apostolskim Mitis Iudex Dominus Iesus. Pontifical Council for Legislative Texts with regard to doubts connected with the Apostolic Letter Mitis Iudex Dominus Iesus»Processi
27/2 (2016) 5-19Góralski, W., «Polskojęzyczne podręczniki i komentarze do skodyfikowanego prawa małżeńskiego Kościoła Łacińskiego i Kościołów Wschodnich. Część II. Manuals and commentaries in the Polish language to the codified marital law Latin Church and Eastern Churches. Part II»Matrimonio
27/1 (2016) 129-140Dzierżon, G., «Problematyka warunku co do przyszłości w świetle rotalnego wyroku c. McKay z dnia 14 maja 2012 r. The Problem of the Condition Concerning the Future in the View of the Rotal Sentence c. McKay of 14 May 2012»Matrimonio
27/1 (2016) 109-128Nowicka, U., «Proces skrócony przed biskupem. The Briefer Matrimonial Process before the Bishop»Processi
27/1 (2016) 75-107Góralski, W., «Problem reformy kan. 1095 KPK. Problem of the reform of the can. 1095 CIC»Matrimonio
27/1 (2016) 45-73Jakubiak, T., «Diakon świadkiem urzędowym zawarcia małżeństwa w zwykłych warunkach według prawa obowiązującego od promulgacji Kodeksu z 1983 roku. Deacon as the Official Witness of Marriage under normal conditions according to the law in force since the promulgation of the 1983 Code»Matrimonio
27/1 (2016) 25-43Czujek, M., «Wiara a intencja małżeństwa — ich wzajemna relacja na płaszczyźnie kanoniczno-teologicznej. The faith and the intention of marriage - their mutual relationship at the canonical and theological level»Matrimonio
27/1 (2016) 5-23Góralski, W., «Polskojęzyczne podręczniki i komentarze do skodyfikowanego prawa małżeńskiego Kościoła Łacińskiego i Kościołów Wschodnich. Część I. Manuals and commentaries in the Polish language to the codified marital law Latin Church and Eastern Churches. Part I»Matrimonio
26/4 (2015) 109-116Góralski, W., «Błąd co przymiotu osoby u powoda (kan. 1097 §2 KPK) i wykluczenie dobra potomstwa przez pozwaną (kan. 1101 §2 KPK) w wyroku Roty Rzymskiej c. Monier z 13 maja 2011 r. Error by the petitioner concerning a quality of a person (can. 1097 §2 CIC) and exclusion of offspring by the respondent (can. 1101 §2 CIC) in sentence of the Roman Rota c. Monier of 13.05.2011»Matrimonio
26/4 (2015) 67-82Dzierżon, G., «Nierozerwalność małżeństwa a przywileje wiary w kanonicznym porządku prawnym. Indissolubility of Marriage and the Privilege of the Faith in the Canonical Legal Order»Matrimonio
26/4 (2015) 53-66Urbanowska-Wójcińska, D., «Przymus i bojaźń w kanonicznym prawie małżeńskim a groźba w polskim prawie rodzinnym. Coercion and fear in canon marriage law compared to threat in Polish family law»Matrimonio
26/4 (2015) 29-52Góralski, W., «Kanoniczne przeszkody małżeńskie. Zarys problematyki. Canonical impediments to marriage. An outline of the issues»Matrimonio
26/4 (2015) 5-28Rychlicki, Cz., «Małżeństwo przymierzem miłości i miłosierdzia. Marriage covenant of love and mercy»Matrimonio
26/3 (2015) 97-108Dzierżon, G., «Dowodzenie udzielenia dyspensy od przeszkody pokrewieństwa w wyrokach Roty Rzymskiej c. Turnaturi z dnia 25 stycznia 2001 r. i c. De Angelis z dnia 14 lutego 2003 r. The Process of Granting a Dispensation from the Impediment of Consanguinity in the Verdicts of the Roman Rota: c. Turnaturi of 25th January 2001 and c. De Angelis of 14th February 2003»Matrimonio
26/3 (2015) 83-95Góralski, W., «Przeszkoda uprowadzenia kobiety oraz ciężka bojaźń po jej stronie w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Lefebvre z 24 maja 1969 r. Barrier to abducting a woman and her serious fear in the light of the sentence of Roman Rota c. Lefebvre of 24.05.1969»Matrimonio
26/3 (2015) 61-82Jakubiak, T., «Synod o rodzinie zwiastunem zmian? Synod about family as a sign of changes?»Matrimonio / Eucaristia / Riconciliazione
26/3 (2015) 43-60Nowicka, U., «Okoliczności dopuszczające rozpoznanie sprawy o nieważność małżeństwa w procesie skróconym przed biskupem. Circumstances of things and persons that can allow a case for nullity of marriage to be handled by means of the briefer process before the Bishop»Processi
26/3 (2015) 25-41Nowakowski, B., «Mitis Iudex Dominus Iesus — nadzieje i obawy sądownictwa kościelnego w sprawach o nieważność małżeństwa. Mitis Iudex Dominus Iesus — hopes and fears ecclesiastical courts in cases of nullity of marriage»Processi
26/3 (2015) 5-23Góralski, W., «Motu proprio papieża Franciszka Mitis Iudex Dominus Iesus. Prezentacja dokumentu. Motu proprio of Pope Francis’ Mitis Iudex Dominus Iesus. Presentation of document»Processi
26/2 (2015) 101-112Góralski, W., «Problem nieważności wyroku w świetle dekretu Roty Rzymskiej c. Salvatori z 22 marca 2013 r. The problem of annulment a sentence in the light of the Roman Rota decree c. Salvatori of 22 March 2013»Processi
26/2 (2015) 85-100Nowicka, U., «Małżeństwa mieszane wedle koncepcji Kościoła katolickiego, Kościoła prawosławnego oraz Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce. Mixed marriages in the concept of the Catholic Church, the Orthodox Church and the Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland»Matrimonio
26/2 (2015) 73-84Dappa, R., «Duchowny jako świadek w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. A clergyman as a witness in cases to declare the nullity of marriage»Processi
26/2 (2015) 61-72Dzierżon, G., «Nierozerwalność małżeństwa w pismach łacińskich ojców Kościoła z IV wieku. Indissolubility of Marriage In the Writings of 4th Century Latin Church Fathers»Matrimonio
26/2 (2015) 45-60Góralski, W., «Wpływ koncepcji małżeństwa na rozumienie zdolności konsensualnej w okresie poprzedzającym promulgację KPK z 1983 r. Influence of the concept of marriage on the understanding of consensual ability regarding the period preceding the CIC promulgation of 1983»Matrimonio
26/1 (2015) 97-111Białobrzeski, T., «Komentarz do dekretu Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii c. Morán Bustos z dnia 26 marca 2007 r. zarządzający przyjęcie sprawy o orzeczenie nieważności małżeństwa do zwyczajnego postępowania w II instancji. Comments to decree of the Tribunal of the Rota of the Apostolic Nunciature in Spain c. Morán Bustos on 26 March 2007 managing to take the case about the nullity of the marriage to ordinary examination in II instance»Processi
26/1 (2015) 77-95Góralski, W., «Metus reverentialis jako tytuł nieważności małżeństwa w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Erlebach z 13 grudnia 2007 r. Metus reverentialis as a marriage invalidity title in the light of the verdict of the Roman Rota c. Erlebach as of 13.12.2007»Matrimonio
26/1 (2015) 59-76Dzierżon, G., «Jedność i nierozerwalność małżeństwa w pismach łacińskich ojców Kościoła z II i III wieku. The Unity and Indissolubility of Marriage in the Writings of Latin Church Fathers of 2nd and 3rd Century»Matrimonio
26/1 (2015) 39-58Góralski, W., «Problem istoty małżeństwa oraz istoty zgody małżeńskiej. Refleksja antropologiczna. The problem of the marriage essence and the nature of matrimonial consent. An anthropological reflection»Matrimonio
26/1 (2015) 23-38Rychlicki, Cz., «Godność małżeństwa i rodziny w przesłaniu Konstytucji Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II. Dignity of the marriage and family through the prism of the Gaudium et Spes Constitution of the II Vatican Council»Matrimonio
25/4 (2014) 103-111Góralski, W., «Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa (kan. 1101 §1 KPK) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Serrano z 27 maja 2005 r. Exclusion of marriage indissolubility (can. 1101 §1 CIC) in the light of the judgment c. Serrano of 27 May 2005»Matrimonio
25/4 (2014) 57-75Urbanowska-Wójcińska, D., «Zgoda małżeńska w kanonicznym systemie prawnym a oświadczenie o zawarciu małżeństwa w prawie polskim rodzinnym. Matrimonial consent in canon law versus a declaration of marriage in Polish family law»Matrimonio
25/4 (2014) 45-55Dzierżon, G., «Problem konieczności wypełnienia warunków dotyczących stron umowy małżeńskiej określonych przez ustawodawstwo Kościoła Polskokatolickiego w przypadku zawierania małżeństwa mieszanego przez katolika w Kościele polskokatolickim. The Issue of the Necessity to Meet the Requirements Concerning the Parties Contracting a Marriage as Specified by the Legislation of the Polish Catholic Church in the Case of a Mixed Marriage Contracted by a Catholic in the Polish Catholic Church»Matrimonio
25/4 (2014) 27-44Góralski, W., «Gravis defectus discretionis iudicii w opublikowanych wyrokach Roty Rzymskiej z 2005 r. Część II. Gravis defectus discretionis iudicii in published sentences of the Roman Rota of 2005. Part II»Matrimonio
25/4 (2014) 5-26Góralski, W., «Sędziowska ocena dowodów na przykładzie wyroku Roty Rzymskiej c. Defilippi z 26 lutego 2009 r. (incapacitas assumendi, exclusio boni sacramenti, exclusio boni coniugum). Część II. Judge’s evaluation of evidence illustrated with an example of the Roman Rota sentence c. Defilippi of February 26st, 2009 (incapacitas assumendi, exclusio boni sacramenti, exclusio boni prolis). Part II»Matrimonio
25/3 (2014) 91-105Góralski, W., «Deceptio dolosa (kan. 1098 KPK) w wyroku Roty Rzymskiej c. Erlebach z 4 października 2012 r. Deceptio dolosa (can. 1098 CIC) in the judgment of the Roman Rota c. Erlebach of 4 October 2012...»Processi
25/3 (2014) 77-90Góralski, W., «Skarga o stwierdzenie nieważności małżeństwa czy prośba o jego unieważnienie? Refleksja kanonistyczno-duszpasterska na kanwie introductio causae. Claim for declaration of marriage invalidity or a request for its annulment? Canonistic-pastoral reflection on the grounds of introductio causae»Processi
25/3 (2014) 57-76Góralski, W., «Gravis defectus discretionis iudicii w opublikowanych wyrokach Roty Rzymskiej z 2005 r. Część I. Gravis defectus discretionis iudicii in published sentences of the Roman Rota of 2005. Part I»Matrimonio
25/3 (2014) 45-55Góralski, W., «Sędziowska ocena dowodów na przykładzie wyroku Roty Rzymskiej c. Defilippi z 26 lutego 2009 r. (incapacitas assumendi, exclusio boni sacramenti, exclusio boni coniugum). Część I. Judge’s evaluation of evidence illustrated with an example of the Roman Rota sentence c. Defilippi of February 26st, 2009 (incapacitas assumendi, exclusio boni sacramenti, exclusio boni prolis). Part I»Matrimonio
25/3 (2014) 29-43Jakubiak, T., «Obrzęd zawarcia małżeństwa w nadzwyczajnej formie. Marriage rite in extraordinary form»Matrimonio
25/3 (2014) 19-28Dzierżon, G., «Figura małżeństwa mniemanego w kanonicznym porządku prawnym (kan. 1061 §3 KPK). The Figure of Putative Marriage in Canonical Legal Order (can. 1061 §3 CIC)»Matrimonio
25/3 (2014) 5-17Nowicka, U., «Nieważność małżeństwa z tytułu przeszkody węzła małżeńskiego. Analiza przypadku w oparciu o deklarację Sygnatury Apostolskiej z 18 czerwca 1987 r. Nullity of a marriage on the ground of the impediment of prior bond of marriage. Case study based on the declaration of the Apostolic Signatura of 18 June 1987»Matrimonio
25/2 (2014) 105-117Nowakowski, B., «Aplikacja materialnych i procesowych przesłanek prawnych, w sprawie o nieważność małżeństwa z powodu choroby alkoholowej pozwanego, na przykładzie wyroku trybunału III instancji c. Nowakowski z 6 maja 2013 r. Application of material and procedural juridical reasons, in case of nullity of marriage because of alcoholism of a defendant, for example the sentence of Tribunal third Instance c. Nowakowski of May, 6, 2013»Matrimonio
25/2 (2014) 89-103Brzeziński, M., «Kanoniczne aspekty płci i transseksualizmu. Canonical aspects of sex and transsexualism»Matrimonio
25/2 (2014) 63-88Cynkier, P., «Uwarunkowania środowiskowe związku przedślubnego i małżeństwa a opiniowanie w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed Sądem Biskupim. Environmental conditions of premarital relationships and marriages and giving opinion in cases of marriage annulment in Bishop Court»Matrimonio
25/2 (2014) 43-62Jakubiak, T., «Nadzwyczajna forma zawarcia małżeństwa według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 i 1983 r. Extraordinary form of contracting marriage according to Code of Canon Law 1917 and 1983»Matrimonio
25/2 (2014) 31-42Nowicka, U., «Obrońca węzła małżeńskiego gwarantem prawdy i sprawiedliwości — refleksje na kanwie przemówienia papieża Franciszka do członków Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej z 8 listopada 2013 r. Defender of the bond the guarantor of the truth and justice — reflections based on the speech of Pope Francis to the members of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura, November 8, 2013»Processi
25/2 (2014) 5-30Góralski, W., «Wykluczenie bonum sacramenti w opublikowanych wyrokach Trybunału Roty Rzymskiej z 2004 r. Exclusion of bonum sacramenti in published judgments of the Roman Rota of 2004»Matrimonio
25/1 (2014) 107-114Góralski, W., «Poważny brak rozeznania oceniającego (kan. 1095, n. 2 KPK) w wyroku Roty Rzymskiej c. McKay z 14.10.2004 r. Gravis defectus discretionis iudicii in the judgment c. McKay of 14.10.2004»Matrimonio
25/1 (2014) 89-105Białobrzeski, T., «Komentarz do dekretu Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii C. Santiago Panizo Orallo z dnia 2 marca 1998 r. rozstrzygającego prośbę o nowe wniesienie sprawy. Comments to decree of the Tribunal of the Rota the Apostolic Nunciature in Spain on 3 March 1998 adjudicated recourse in order to obtain a new presentation of the case»Processi
25/1 (2014) 65-87Adamczyk, J., «Kanoniczne aspekty formacji alumnów wyższych seminariów duchownych w dziedzinie duszpasterstwa rodzin. Canonical aspects of the formation of higher seminary students in the area of family pastoral care»Ministri Sacri
25/1 (2014) 55-64Necel, W., «Małżeńska wspólnota życia i miłości w świetle Ef 5,21-33. Marriage as a communion of life and love in the light of Ephesians 5,21-33»Matrimonio
25/1 (2014) 41-54Dzierżon, G., «Przygotowanie do zawarcia małżeństwa katolika z protestantem. Preparation for Entering Marriage Between a Catholic and a Protestant»Matrimonio
18/24 (2013) 165-179Nowicka, U., «Kompetencja sądów kościelnych w Polsce do rozpatrywania spraw wiernych należących do katolickich Kościołów wschodnich (art. 16 DC). Church court competence in Poland in trying cases of the faithful belonging to the Eastern Catholic Churches (art.»Processi
18/24 (2013) 151-163Nowakowski, B., «Uczestnictwo strony pozwanej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Participation of a respondent party in the process for the declaration of the nullity of marriage»Processi
18/24 (2013) 123-150Hołubowicz, R., «Kanoniczna forma zawarcia małżeństwa w świetle Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Canonical form of marriage contraction in Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium»Matrimonio
18/24 (2013) 101-122Cynkier, P. — Majchrzak, Z., «Nadmierna zależność małżonka od rodziny generacyjnej jako źródło niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Immoderate dependence of the spouse on the family of origin as the source of inability to assume the essential oblig»Matrimonio
18/24 (2013) 73-99Góralski, W., «Wykluczenie bonum prolis w opublikowanych wyrokach Roty Rzymskiej z 2002 r. Exclusion of bonum prolis in published judgments of the Roman Rota of 2002»Matrimonio
18/24 (2013) 25-72Jakubiak, T., «Procedury kanoniczne zmierzające do stwierdzenia stanu wolnego. Canonical procedures leading to non-married status statement»Matrimonio
18/24 (2013) 7-23Janczewski, Z., «Materia i forma sakramentu małżeństwa. The matter and form of sacrament marriage»Matrimonio
17 (2012) 203-216Białobrzeski, T., «Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa (kan. 1101 § 2 KPK) w świetle wyroku Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii c. Ponce Gallén z 25 czerwca 2007 roku. L’esclusione dell’indissolubilità (can. 1101 § 2 CIC) alla luce della sentenza del Tribunale della Rota della Nunziatura Apostolica della Spagna c. Ponce Gallén del 25 giugno 2007»Matrimonio
17 (2012) 185-201Dzierżon, G., «Nieważność małżeństwa z tytułów braku formy kanonicznej i przeszkody różności religii w kontekście sprawy spadkowej w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Alwan z dnia 22 października 2009 roku. La nullità del matrimonio dai titoli della mancanza della forma canonica e del impedimento disparitas cultus nel contesto della causa di eredità alla luce della sentenza della Rota Romana c. Alwan del 22 ottobre 2009»Matrimonio
17 (2012) 173-183Dzierżon, G., «Brak formy kanonicznej w świetle wyroku c. De Angelis z dnia 9 lipca 2009 roku. La mancanza della forma canonica alla luce della sentenza c. De Angelis del 8 luglio 2009»Matrimonio
17 (2012) 161-172Góralski, W., «Błąd co do nierozerwalności i sakramentalności małżeństwa oraz wykluczenie nierozerwalności i sakramentalności w wyroku Roty Rzymskiej c. Bottone z 12 maja 2006 roku. L’errore circa l’indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio nonché l’esclusione dell’indissilubilità e della sacramentalità alla luce della sentenza della Rota Romana c. Bottone del 12 maggio 2006»Matrimonio
17 (2012) 139-159Góralski, W., «Błąd co do przymiotu osoby (kan. 1097 § 2 KPK), brak rozeznania oceniającego (kan. 1095, n. 2) i niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095. n. 3 KPK) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. De Angelis z 16 czerwca 2006 roku. L’errore circa una qualità (can. 1097 § 2 CIC) e l’incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095, n. 3 CIC) alla luce della sentenza della Rota Romana c. De Angelis del 16 giugno 2006»Matrimonio
17 (2012) 125-138Góralski, W., «Impotencja kobiety w świetle dekretu ratyfikacyjnego Roty Rzymskiej c. Erlebach z 19 lipca 2007 roku. La impotenza della donna alla luce del decreto di ratifica della Rota Romana c. Erlebach del 19 luglio 2007»Matrimonio
17 (2012) 113-123Góralski, W., «Lex agendi — lex credendi. O właściwą interpretację prawa kanonicznego. Przemówienie Benedykta XVI do Roty Rzymskiej z 21 stycznia 2012 roku. Lex agendi — lex credendi. Per una giusta interpretazione di diritto canonico. L’allocuzione di Benedetto XVI alla Rota Romana del 21 gennaio 2012»Processi
17 (2012) 97-111Nowakowski, B., «Processus brevior — zwykła formalność czy wyraz wielkiego zaufania? Processus brevior — la semplice formalità o il voto di grande fiducia?»Processi
17 (2012) 85-95Nowicka, U., «Pro veritate et iustitia. Deontologia sędziego kościelnego w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Pro veritate et iustitia. Deontologia del giudice ecclesiastico nel processo canonico di nullità matrimoniale»Processi
17 (2012) 65-84Gołębiowska, A., «Forma wykluczenia bonum prolis w doktrynie i orzecznictwie Roty Rzymskiej. La forma dell’ esclusione del bonum prolis nella dottrina e girisprudenza della Rota Romana»Matrimonio
17 (2012) 45-64Mierzejewski, K., «Wpływ anoreksji (jadłowstrętu psychicznego) na zdolność osoby do zawarcia małżeństwa. L’influsso della anoressia sull’abilità della persona a contrarre il matrimonio»Matrimonio
17 (2012) 7-43Pastwa, A., «"Komunia w Duchu”. Małżeństwo a Eucharystia w świetle norm kanonów 1065 § 2 i 1119 KPK. "La comunione nello Spirito”. Il matrimonio e Eucaristia alla luce delle norme dei canoni 1065 § 2 e 1119 CIC»Matrimonio / Eucaristia
16/22 (2011) 161-175Pietrzak, H., «Odmowa sporządzenia aktu małżeństwa. Il rifiuto della trascrizione del matrimonio»Matrimonio
16/22 (2011) 143-159Krajczyński, J., «Swoboda wyboru formy zawarcia małżeństwa w Polsce. La libertà nel scegliere la forma della celebrazione del matrimonio in Polonia»Matrimonio
16/22 (2011) 117-141Białobrzeski, T., «Małżeństwo katolika z muzułmaninem w świetle Instrukcji Konferencji Episkopatu Hiszpanii z 2008 roku. Il matrimonio fra cattolico e musulmano alla luce della Istruzione della Conferenza Episcopale Spagnola del 2008»Matrimonio
16/22 (2011) 99-116Kraiński, W., «Bonum coniugum i jego wykluczenie w doktrynie i orzecznictwie Roty Rzymskiej. Il bonum coniugum e la sua esclusione nella dottrina e nella giurisprudenza della Rota Romana»Matrimonio
16/22 (2011) 75-98Góralski, W., «Error qualitatis w doktrynie okresu poklasycznego (od połowy XIV do końca XVI wieku). Error qualitatis nella dottrina del periodo dopoclassico (dalla metà del XIV alla fine del XVI secolo)»Matrimonio
16/22 (2011) 59-73Dzierżon, G., «Brak wiedzy koniecznej o małżeństwie jako wada zgody małżeńskiej (kan. 1096 §§1-2 KPK). La mancanza della scienza necessaria sul matrimonio come vizio del consenso matrimoniale (can. 1096 §§1-2 CIC)»Matrimonio
16/22 (2011) 27-57Mierzejewski, K., «Pracoholizm jako przyczyna niezdolności do zawarcia małżeństwa. L'iperattivismo come causa di incapacità a contrarre il matrimonio»Matrimonio
16/22 (2011) 7-25Nowicka, U., «Aplikacja zasady favor matrimonii w rozstrzyganiu spraw o nieważność małżeństwa. L'applicazione del principio del favor matrimonii nel decidere della cause di nullità del matrimonio»Matrimonio
15 (2010) 125-154Pietrzak, H., «Rejestr intercyz w aspekcie polskim i międzynarodowym. Il registro delle intercise nell'aspetto polacco ed internazionale»Diritto ecclesiastico
15 (2010) 117-124Góralski, W., «O właściwe rozumienie niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa. Papież Benedykt XVI do Roty Rzymskiej w dniu 29 stycznia 2009 roku. Per comprendere meglio l'incapacità consensuale a contrarre il matrimonio. Il papa Benedetto XVI alla Rota»Matrimonio
15 (2010) 85-115Krajczyński, J., «Zasada nierozerwalności małżeństwa a migracja zewnętrzna Polaków. Il principio di indissolubilità del matrimonio e la migrazione esterna dei Polacchi»Matrimonio
15 (2010) 69-84Dzierżon, G., «Konieczność ponownego wyrażenia zgody małżeńskiej w przypadku aplikacji uważnienia zwykłego małżeństwa z racji wystąpienia przeszkody zrywającej. La necessità del rinnovo del consenso matrimoniale nel caso della applicazione della convalida»Matrimonio
15 (2010) 43-67Góralski, W., «'Error qualitatis' w doktrynie kanonistycznej okresu klasycznego. 'Error qualitatis' nella dottrina canonistica del periodo classico»Matrimonio
15 (2010) 27-42Kraiński, W., «Osobowość dyssocjalna jako przyczyna psychiczna nieważności małżeństwa. Il disturbo antisociale di personalità come causa psichica di nullità del matrimonio»Matrimonio
15 (2010) 7-25Nowicka, U., «Przeszkody małżeńskie w perspektywie międzyobrządkowej według KPK i KKKW. Gli impedimenti matrimoniali nella prospettiva interrituale secondo CIC e CCEO»Matrimonio
14 (2009) 155-169Bartczak, A., «Obrona ważności małżeństwa w perspektywie poszukiwania prawdy o małżeństwie w czynnościach obrońcy węzła małżeńskiego. La difesa della validità del matrimonio in prospettiva della ricerca della verità sul matrimonio nelle funzioni del dif»Matrimonio
14 (2009) 139-154Necel, W., «Troska o małżeństwo migranta i jego rodzinę w świetle Instrukcji Erga migrantes caritas Christi. La cura del matrimonio del migrante e della sua famiglia alla luce della Istruzione Erga migrantes caritas Christi»Matrimonio
14 (2009) 131-138Góralski, W., «Znaczenie orzecznictwa rotalnego dla wymiaru sprawiedliwości w Kościele. Przemówienie papieża Benedykta XVI do Roty Rzymskiej z dnia 26 stycznia 2008 roku. L'importanza della giurisprudenza rotale per l'amministrazione della giustizia nella Chiesa. Il»Processi
14 (2009) 115-130Zaborowski, M., «Forma nadzwyczajna zawarcia małżeństwa. La forma straordinaria del matrimonio»Matrimonio
14 (2009) 89-113Nowicka, U., «Małżeństwo pod warunkiem według tradycji i prawa katolickich Kościołów Wschodnich. Il matrimonio condizionato secondo la tradizione e diritto delle Chiese Orientali cattoliche»Matrimonio
14 (2009) 61-87Góralski, W., «Od error fidei św. Tomasza z Akwinu do kan. 1099 KPK z 1983 roku. Proces kształtowania się normy prawnej w przedmiocie error iuris. Dall'error fidei di s. Tommaso d'Aquino al can. 1099 del Codice di Diritto Canonico del 1983. Il processo della formazio»Matrimonio
14 (2009) 39-59Adamczyk, J., «Przystąpienie do sakramentu pokuty i Najświętszej Eucharystii warunkiem owocnego przyjęcia sakramentu małżeństwa. L'accostamento ai sacramenti della penitenza e della Santissima Eucaristia come condizione del fruttuoso ricevimento del sacramento de»Eucaristia / Riconciliazione / Matrimonio
14 (2009) 7-37Krajczyński, J., «Eucharystia a przygotowanie wiernych do życia w małżeństwie. L'Eucaristia e la preparazione dei fedeli alla vita in matrimonio»Eucaristia
13 (2008) 163-178Jędrejek, G., «Uczucia religijne a regulacja stosunków między małżonkami oraz między rodzicami i dziećmi. I sentimenti religiosi e la regolazione dei rapporti tra i coniugi nonché tra i genitori e i figli»Matrimonio
13 (2008) 145-162Adamczyk, J., «Obowiązek przyjęcia sakramentu bierzmowania przez nupturientów (kan. 1065 §1 KPK). L 'obbligo della recezione del sacramento della confermazione dagli sposi (can. 1065 §1 CIC)»Matrimonio / Confermazione
13 (2008) 125-144Krajczyński, J., «Uzupełnienie uprawnienia do asystowania przy zawieraniu małżeństwa. La supplenza della facoltà per l'assistenza al matrimonio»Matrimonio
13 (2008) 111-123Leszczyński, G., «Gwarancje prawa do obrony w świetle Instrukcji Dignitas connubii. Le garanzie del diritto di difesa in luce d'Istruzione Dignitas connubii»Processi
13 (2008) 99-110Leszczyński, G., «Prawo do obrony w przemówieniach Jana Pawła II do Roty Rzymskiej. Il diritto alla difesa nei discorsi del Giovanni Paolo II alla Rota Romana»Processi
13 (2008) 91-98Góralski, W., «Wymiar prawny małżeństwa w świetle przemówień papieży Benedykta XVI do Roty Rzymskiej z 27 stycznia 2007 roku. La dimensione giuridica del matrimonio alla luce del discorso del papa Benedetto XVI alla Rota Romana del 27 gennaio 2007»Matrimonio
13 (2008) 79-90Góralski, W., «Urząd obrońcy węzła małżeńskiego w świetle przemówienia papieża do Roty Rzymskiej z lat 1939-2007. L'ufficio del difensore del vincolo matrimoniale alla luce dei discorsi dei papi alla Rota Romana negli anni 1939-2007»Processi
13 (2008) 43-78Góralski, W., «Znaczenie, rola i zadania Roty Rzymskiej w świetle przemówień papieskich wygłoszonych do tego trybunału w latach 1939-2007. Il valore, il ruolo e i compiti della Rota Romana alla luce delle allocuzioni dei sommi pontefici allo stesso tribunale negli»Processi
13 (2008) 29-41Sobański, R., «Prawda jako entelechia procesu o nieważność małżeństwa w świetle przemówień Piusa XII do Roty Rzymskiej. La verità come entelechia del processo di nullità del matrimonio alla luce dei discorsi del Pio XII alla Rota Romana»Processi
13 (2008) 7-27Erlebach, G., «Ogólna charakterystyka przemówień dziekanów Roty Rzymskiej do papieży. La caratteristica generale dei discorsi dei decani della Rota Romana ai papi»Matrimonio / Processi
12 (2007) 113-144Krajczyński, J., «Duszpasterz w służbie komunii małżeńskiej. Il pastore nel servizio della comunione matrimoniale»Matrimonio
12 (2007) 97-111Leszczyński, G., «Bojaźń szacunkowa jako przyczyna nieważności małżeństwa (kan. 1103 KPK). Il timore riverenziale come causa di nullità del matrimonio (can. 1103 CIC)»Matrimonio
12 (2007) 81-95Leszczyński, G., «Istotny element małżeństwa jako przedmiot symulacji częściowej (kan. 1101 §2 KPK). L'elemento essenziale del matrimonio come l 'oggetto della simulazione parziale (can. 1101 §2 CIC)»Matrimonio
12 (2007) 67-79Dzierżon, G., «Prawo do zawarcia małżeństwa muzułmanina z katolikem. Założenia generalne. Il diritto alla celebrazione del matrimonio fra musulmani e cattolici. Premesse generali»Matrimonio
12 (2007) 51-66Janczewski, Z., «Zapowiedzi przedmałżeńskie a prawo do ochrony danych osobowych. Le pubblicazioni matrimoniali e il diritto alla tutela dei dati personali»Matrimonio
12 (2007) 35-49Janczewski, Z., «Małżeństwo niesakramentalne chrześcijan. Il matrimonio non sacramentale dei cristiani»Matrimonio
12 (2007) 7-33Góralski, W., «Nierozdzielność ważnej umowy małżeńskiej zawartej między ochrzczonymi i sakramentu (kan. 1055 §2 KPK i kan. 776 §2 KKKW). L'inseparabilità del valido contratto fra i battezzati e del sacramento (can. 1055 §2 CIC e can. 776 §2 CCEO)»Matrimonio
11 (2006) 139-152Leszczyński, G., «Urząd adwokata stałego w świetle Instrukcji Dignitas connubii. L'ufficio di avvocato alla luce della Istruzione Dignitas connubii»Processi
11 (2006) 103-118Dzierżon, G., «Zawieranie małżeństw tajnych. Celebrazione dei matrimoni segreti»Matrimonio
11 (2006) 91-101Dzierżon, G., «Dyspensowanie od formy małżeństw mieszanych. Dispensazione dalla forma della celebrazione dei matrimoni misti»Matrimonio
11 (2006) 79-89Dzierżon, G., «Przeszkoda występku (kan. 1090 §§1-2 KPK). L'impedimento di crimine (can. 1090 §§1-2 CIC)»Matrimonio
11 (2006) 52-78Krajczyński, J., «Posłannictwo kapłańskie małżeństwa chrześcijańskiego. La missione sacerdotale del matrimonio cristiano»Matrimonio
11 (2006) 19-51Góralski, W., «Przesłanki zawarcia małżeństwa w prawie polskim i w prawie kanonicznym. Premesse a contrarre il matrimonio nel diritto polacco e nel diritto canonico»Matrimonio / Diritto ecclesiastico
11 (2006) 7-18Erlebach, G., «Wizja małżeństwa: kontraktualistyczna czy personalistyczna? Zarys zagadnienia w perspektywie spraw o niewzżność małżeństwa. Visione del matrimonio: contrattualistica o personalistica? Il problema nella prospettiva delle cause di nullità del matr»Matrimonio
10 (2005) 139-156Sztychmiler, R., «Ochrona prawa do dobrego imienia i własnej intymności w kanonicznym prawie małżeńskim i rodzinnym. La protezione del diritto alla buona reputazione e alla propria intimità nel diritto canonico matrimoniale e famigliare»Matrimonio
10 (2005) 119-137Góralski, W., «Domniemania prawne w dziedzinie materialnego prawa małżeńskiego w KPK z 1983 roku. Presunzioni iuris nel diritto matrimoniale sostanziale del CIC 1983»Matrimonio
10 (2005) 85-118Dzierżon, G., «Privilegium fidei w kanonicznym prawie małżeńskim. Il privilegium fidei nel diritto canonico matrimoniale»Matrimonio
10 (2005) 71-84Leszczyński, G., «Przedmiot wykluczenia dobra wierności małżeńskiej w świetle kan. 1101 §2 KPK z 1983 roku. L 'oggetto della esclusione del bonum fidei alla luce del can. 1101 §2 CIC 1983»Matrimonio
10 (2005) 53-70Graczyk, K., «Osobowość neurotyczna a zdolność do wypełniania istotnych obowiązk 'ow małżeńskich. Pr 'oba kanonicznej implikacji medycznych skutk 'ow. La personalità neurotica e la capacità ad assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio. Una prova del»Matrimonio
10 (2005) 29-52Dzierżon, G., «Wpływ schizofrenii na ważność małżeństwa kanonicznego. Rilevanza della schizofrenia per la validità del matrimonio canonico»Matrimonio
10 (2005) 7-27Pastwa, A., «Communio a prawne ujęcie małżeństwa. Communio e la concezione giuridica del matrimonio»Matrimonio
9 (2004) 137-150Leszczynski, G., «Wartość dowodowa opinii beigłego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Il valore probativo della perizia nelle cause di nullità del matrimonio»Matrimonio
9 (2004) 115-136Góralski, W., «Wykluczenie dobra potomstwa w nowszym orzecznictwie rotalnym. L'esclusione del bonum prolis nella più recente giurisprudenza rotale - di un quadro della magistratura ecclesiastica in Polonia»Matrimonio
9 (2004) 87-115Rygula, P., «Zaburzenia psychiczne powodujące niezdolność podmiotu do wyrażenia zgody przed promulgacją Kodeksu Jana Pawła II (Wybrane aspekty zagadnienia w ujęciu Johna R. Keatinga). L'influenza delle perturbazioni psichiche sulla incapacità al consenso matri»Matrimonio
9 (2004) 47-86Krayczynski, J., «Nierozerwalność małżeństwa w doktrynie i ustawodawstwie Kościoła. L'indissolubilità del matrimonio nella dottrina e nella legislazione della Chiesa»Matrimonio
9 (2004) 25-46Stawniak, H., «Trwałość i nierozerwalność małżeństwa a oczekiwane postawy od os 'ob występujących w aprawach rozwodozych. La stabilità e l'indissolubilità del matrimonio e gli atteggiamenti attesi dalle persone partecipanti alle cause di divorzio»Matrimonio
9 (2004) 7-24Pastwa, A., «Personalistyczna wizja małżeństwa: idealizm czy realizm? La visione personalistica del matrimonio: idealismo o realismo?»Matrimonio
8 (2003) 179-191Stepulak, M.Z., «Osobowy wymiar małżeństwa kanonicznego jako punkt odniesienia w pracy biegłego psychologa. La dimensione personale del matrimonio canonico come punto di riferimento per il perito psicologo»Processi
8 (2003) 147-177Dullak, K., «Postępowanie o dyspensę w sprawach super rato. Il processo nelle cause matrimoniali super rato»Processi
8 (2003) 133-145Sobański, R., «Czy dokumenty prywatne zdobyte w spos 'ob niegodziwy są dopuszczalne jako dowody w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa? I documenti privati ottenuti in modo illecito - sono permessi come le prove nel processo canonico di nullità del matri»Processi
8 (2003) 119-131Krajczyński, J., «Rota Rzymska a rzeczywistość małżeństwa. La Rota Romana e la realtà del matrimonio»Matrimonio / Processi
8 (2003) 87-118Kasprzyk, P., «Separacja małżonk 'ow - instytucja funkcjonująca w polskim prawie rodzinnym i w prawie kanonicznym. La separazione dei coniugi - l'istituzione di diritto polacco e di diritto canonico»Matrimonio / Diritto ecclesiastico
8 (2003) 71-86Majer, P., «Ślub na pokładzie statku lub samolotu - problem kanonicznej formy zawarcia małżeństwa. Il matrimonio contratto a bordo della nave o dell'aereo - il problema della forma canonica»Matrimonio
8 (2003) 55-69Leszczyński, G., «Podstępne wprowadzenie w błąd: norma z prawa naturalnego czy z prawa pozytywnego? Deceptio dolosa: una norma di diritto naturale o positivo?»Matrimonio
8 (2003) 35-54Góralski, W., «Działanie podstępne jako element normy kan. 1098 KPK. Actio dolosa come l'elemento della norma del can. 1098 CIC»Matrimonio
8 (2003) 23-34Krzywda, J., «Dlaczego nierozerwalność węzła małżeńskiego? Perché l'indissolubilità del vincolo matrimoniale?»Matrimonio
8 (2003) 5-21Pastwa, A., «Przymierze miłości małżeńskiej. L'alleanza dell'amore coniugale»Matrimonio
7 (2002) 167-190Majer, P., «Niestawiennictwo strony pozwanej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. La incomparizione del convenuto nel processo di nullità del matrimonio»Processi
7 (2002) 151-166Sztychmiler, R., «Stwierdzanie domniemanej śmierci wsp 'ołmałżonka. Affermazione di morte presunta del coniuge»Matrimonio
7 (2002) 119-149Świaczny, S., «Rozwiązanie węzła w małżeństwie nieochrzczonych. Pr 'oba systematyzacji. La dissoluzione del vincolo in matrimonio di non battezzati. Una prova della sistematizzazione»Matrimonio
7 (2002) 111-118Dzierżon, G., «Funkcje formy kanonicznej w kanonistycznym systemie prawa małżeńskiego. Le funzioni della forma canonica nel sistema matrimoniale canonico»Matrimonio
7 (2002) 87-110Leszczyński, G., «Niedojrzałość emocjonalna a wykluczenie dobra małżonk 'ow. Immaturità affetiva e l'esclusione del bonum coniugum»Matrimonio
7 (2002) 67-85Góralski, W., «Problem waloru prawnego deceptio dolosa w odniesieniu do zgod'y małżeńskiej w okresie do KPK z 1917 roku. Il problema della rilevanza invalidante del dolo rispetto al consenso matrimoniale prima della promulgazione dei CIC del 1917»Matrimonio
7 (2002) 45-65Czapla, M., «Charakterystyka prawna niezdolności psychicznej do przyjęcia istotnych obowiązk 'ow małżeńskich służących jedności i prokreacji (kan. 1095, n.3 KPK). La caratteristica giuridica di incapacità psichica di assumere gli obblighi essenziali matrimo»Matrimonio
7 (2002) 23-44Krajczyński, J., «Walor prawny relacji interpersonalnych w małżeństwie. Il valore delle relazioni interpersonali in matrimonio»Matrimonio
7 (2002) 7-22Góralski, W., «Naturalny charakter małżeństwa a jego wymiar sakramentalny w świetle przemówienia papieża Jana Pawła II do Roty Rzymskiej z 1 lutego 2001 roku. L'indole naturale del matrimonio e la sua dimensione sacramentale alla luce del discorso del papa Giovan»Matrimonio
6 (2001) 145-163Majer, P., «Uwagi odnośnie do małżeństwa konkordatowego - art. 10 konkordatu z 1993 r. a ustawodawstwo państwowe. Osservazioni riguardo al matrimonio concordatario - art. 10 del concordato del 1993 e la legislazione statale»Matrimonio / Diritto ecclesiastico
6 (2001) 127-144Adamczewski, W., «Przepisy małżeńskie konkordatu polskiego na tle innych um 'ow konkordatowych. Le norme matrimoniali del Concordato Polacco nel quadro degli accordi concordatari»Matrimonio / Diritto ecclesiastico
6 (2001) 101-125Sztychmiler, R., «Zawiązanie sporu w procesie kanonicznym. Die Streitfestlegung»Processi
6 (2001) 87-99Góralski, W., «Przedmiot podstępnego wprowadzenia w b/ąd (kan. 1098 KPK). L 'oggetto della deceptio dolosa (can. 1098 CIC)»Matrimonio
6 (2001) 65-85Czapla, M., «Impotencja funkcjonalna jako podstawa przeszkody zrywającej w świetle nauki prawa kanonicznego (kan. 1084 KPK). L'impotenza funzionale come base dell'impedimento dirimente alla luce della dottrina canonistica»Matrimonio
6 (2001) 45-63Stawniak, H., «Ingerencje medyczne przy impotencji fizycznej i ich kanoniczna ocena. Le ingerenze medicali in impotenza fisica e la loro valutazione canonica»Matrimonio
6 (2001) 33-44Krzywda, J., «Postulat radykalnych zobowiązań wynikających z faktu zawarcia małżeństwa. Gli obblighi radicali per i coniugi, risultanti dal fatto del matrimonio»Matrimonio
6 (2001) 7-31Dzierżon, G., «Nieważnośc małżeństwa oraz niezaistnienie małżeństwa w kanonicznym porządku prawnym. Invalidità del matrimonio e matrimonium inexistens nel sistema canonico»Matrimonio
5 (2000) 169-192Majer, P., «Koniezcność zezwolenia na zawarcie małżeństwa bez skutk 'ow cywilnych: racje uzasadniające taką decyczj'e Konferencji Episkopatu Polski. La necessità del permesso per il matrimonio senza effetti civili: i motivi di tale decisione della Conferenza»Matrimonio
5 (2000) 151-168Dzierżon, G., «Separacja stała podczas trwania węzła małżeńskiego. La separazione perpetua manente vinculo»Matrimonio
5 (2000) 139-150Sobański, R., «Orzekanie nieważmałżeństwa z dwu (lub więcej) tytułów wadliwego konsensu. Il sentenziare la nullità del matrimonio dai due (o più) titoli del consenso viziato»Matrimonio
5 (2000) 123-137Krajczyński, J., «Postanowienie wystąpienia o rozwód cywilny a pozytywna intencja zerwania węzła małżeńskiego. La decisione di divorziare e la intenzione della rottura del vincolo matrimoniale»Matrimonio
5 (2000) 103-122Sztychmiler, R., «Wykluczenie potomstwa w świetle najnowszego orzecznictwa Roty Rzymskiej. L'esclusione della prole alla luce più recente della giurisprudenza della Rota Romana»Matrimonio
5 (2000) 63-101Gierat, K., «Problematyka małżeństw mieszanych w kontekście wypełniania istotnych praw-obowiązk 'ow małżeńskich. La problematica dei matrimoni misti nel contesto dell'adempimento dei diritti - doveri essenziali matrimoniali»Matrimonio
5 (2000) 43-62Góralski, W., «Znaczenie prawne zwrotu bonum coniugum w kan. 1055, par. 1 KPK. Il significato dell'espressione bonum coniugum nel can. 1055, par 1 CIC»Matrimonio
5 (2000) 23-41Czapla, M., «Pojęcie matrimoniale foedus w kan. 1055, par. 1 KPK. Il significato dell'espressione matrimoniale foedus nel can. 1055, par. 1 CIC»Matrimonio
5 (2000) 9-21Dzierżon, G., «Aplikacja kategorii aktu prawnego w kanonicznym prawie małżeńskim. L'applicazione della categoria dell'atto giuridico nel diritto matrimoniale canonico»Norme generali / Matrimonio
4 (1999) 181-196Sobański, R., «Iudex veritatem de matrimonio dicit»Processi
4 (1999) 153-180Grocholewski, Z., «Zasady inspirujące Księge VII 'De processibus' KPK. Principi ispiratori del libro VII 'De processibus' del CJC»Processi
4 (1999) 139-152Krzywda, J., «Obowiązek wspólnej troski wiernych o stan małżeństwa i rodziny według wymogów kan. 1063 KPK. Il dovere della cura comune dei fedeli per lo stato coniugale e per la famiglia secondo le richieste del can. 1063 CJC»Matrimonio / I fedeli in genere
4 (1999) 125-138Rychlicki, C., «Problem osoby szafarza sakramentu małżeństwa. Il problema di persona del ministro del matrimonio»Matrimonio
4 (1999) 107-123Dzierżon, G., «Sakramentalność małżeństwa ochrzczonych. La sacramentalità del matrimonio dei battezzati»Matrimonio
4 (1999) 95-105Góralski, W., «Przedmiot intencui wykluczenia nierozerwalności małżeństwa w świetle nowszego orzecznictwa Roty Rzymskiej. L 'oggetto della intenzione della esclusione dell'indissolubilità del matrimonio alla luce della più recente giurisprudenza della Rota Romana»Matrimonio
4 (1999) 83-94Krajczyński, J., «'Positivus actus voluntatis' jako istotny element w dowodzeniu nieważności małżenstwa z tytułu wykluczenia nierozerwalności. 'Positivus actus voluntatis' elemento fondamentale nell'argomentazione d'invalidità del matrimonio a titolo di esclusione d»Matrimonio
4 (1999) 61-81Stankiewicz, A., «Pozytywny akt woli przy symulacji zgody małżenskiej. L'atto positivo di volontà nella simulazione del consenso matrimoniale»Matrimonio
4 (1999) 45-59Góralski, W., «Bład co do przymiotu osoby (kan. 1097 §2 KPK). L'errore sulla qualità della persona (can. 1097 §2 CJC)»Matrimonio
4 (1999) 29-43Pompedda, M.F., «Kan. 1095 v systematyce generalnej KPK i w ewolucji interpretacyjnej. Il can. 1095 nella sistematica generale del CIC e nella sua evoluzione interpretativa»Matrimonio
4 (1999) 7-28Erlebach, G., «Problem wymiaru antropologicznego i prawnego w rozumieniu zgody małżenskiej. Il problema della dimensione antropologica e giuridica nella concezione del consenso matrimoniale»Matrimonio
3 (1998) 115-134Sztychmiler, R., «Obowiązki małżeńskie - istotne i neistotne. Le obbligazioni matrimoniali essenziali e non essenziali»Matrimonio
3 (1998) 89-114Góralski, W., «Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa w świetle najnowszego orzecznictwa Roty Rzymskiej. L'esclusione dell'indissolubilità del matrimonio alla luce della più recente giurisprudenza della Rota Romana»Matrimonio
3 (1998) 75-87Góralski, W., «Problem niezdolności relatywnej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095, n. 3 KPK) w świetle najnowszego orzecznictwa Roty Rzymskiej. Il problema della incapacità relativa ad assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can»Matrimonio
3 (1998) 61-74Erlebach, G., «Problem retroaktywności kan. 1098 KPK w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej. Il problema della retroattività del can. 1098 del CJC alla luce della giurisprudenza della Rota Romana»Matrimonio
3 (1998) 45-59Sobański, R., «Uwagi o funkcji sędziego w procesie o nieważność małżeństwa. Le osservazioni sulla funzione del giudice nel processo di nullità del matrimonio»Processi
3 (1998) 9-43Grocholewski, Z., «Pewność moralna jako klucz do lektury norm procesowych. La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali»Processi
2 (1997) 9-38Sztychmiler, R. — Fryc, J. — Drelich, B., «Stwardnienie rozsiane a zdolność do podj'ecia istotnych obowiązk 'ow małżeńskich. 'Sclerosis multiplex' e capacità ad assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio»Matrimonio
2 (1997) 125-144Sobanski, R., «Udział adwokata w procesie o nieważność małżeństwa. La partecipazione dell'avvocato nel processo di nullità del matrimonio»Processi
2 (1997) 101-109Góralski, W., «Zalecenia Papieskiej Rady ds. Rodziny w sprawie duszpasterstwa os 'ob rozwiedzionych i związanych nowymi związkami małżeńskimi z 15 I 1997 r. Raccomandazioni del Pontificio Consiglio per la Famiglia in merito alla pastorale dei divorziati risposati d»Matrimonio
2 (1997) 95-100Góralski, W., «Walor prawny małżeństwa i jego wymiar osobowy. Przem 'owienie papieża Jana Pawła II do Roty Rzymskiej 27 I 1997 r. La valenza giuridica e realtà personale del matrimonio. Il discorso di Giovanni Paolo II al Tribunale della Rota Romana del 27 gennaio»Matrimonio
2 (1997) 87-93Góralski, W., «Natura proces 'ow o nieważność małżeństwa oraz zadania trybunału w ich prowadzeniu. Papież Jan Paweł II do Roty Rzymskiej 22 I 1996 r. La natura dei processi di nullità del matrimonio e i compiti del tribunale. Il papa Giovanni Paolo II alla Rot»Processi
2 (1997) 77-85Góralski, W., «Wykluczenie prawa do potomstwa w świetle nowszsego orzecznictwa rotalnego. L'esclusione del diritto alla prole nella più recente giurisprudenza rotale»Matrimonio
2 (1997) 39-75Majer, P., «Błąd co do jedności lub nierozerwalności małżeństwa. Na marginesie dyskusji na temat interpretacji kan. 1099 Kodeksu Prawa Kanonicznego. L'errore circa l'unità e l'indissolubilità del matrimonio. In margine alla discussione sulla interpretazione»Matrimonio
1 (1996) 169-193Adamczewski, W., «Uznanie skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego w najnowszych umowach konkordatowych. Il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico nei concordati più recenti»Matrimonio / Diritto ecclesiastico
1 (1996) 153-168Dudziak, J., «Odpowiedzi Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych w przedmiocie małżeństwa. Le risposte del Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi in materia matrimoniale»Matrimonio
1 (1996) 143-152Sobański, R., «Przyjęcie skargi o orzeczenie nieważności małżeństwa. L'ammissione del libello introduttorio per la dichiarazione di nullità del matrimonio»Processi
1 (1996) 137-142Krupa, W., «Zasady opracowywania opinii biegłego psychologa w sprawach o nieważność małżeństwa. I principi della elaborazione della opinione del psicologo nelle cause di nullità del matrimonio»Processi
1 (1996) 133-136Krupa, W., «Alkoholizm jako przyczyna nieważności małżeństwa. L'alcoolismo come la causa di nullità del matrimonio»Matrimonio
1 (1996) 119-132Góralski, W., «Sakrament małżeństwa w Katechizmie Kościoła Katoliskiego. Il matrimonio nel Catechismo della Chiesa Cattolica.»Matrimonio
1 (1996) 79-99Krzywda, J., «Istotne obowiązki małżeńskie w przemówieniach Jana Pawła II. I doveri essenziali del matrimonio nei discorsi di Giovanni Paolo II»Matrimonio
1 (1996) 59-77Sztychmiler, R., «Problem określenia istotnych obowiązków małżeńskich. Il problema della definizione dei doveri matrimoniali essenziali»Matrimonio
1 (1996) 45-58Sztychmiler, R., «Soborowa koncepcja celów małżeństwa. La concezione conciliare dei fini del matrimonio»Matrimonio
1 (1996) 29-43Lüdicke, K., «Przymus i bojaźń w kan. 1087 KPK z 1917 r. i w kan. 1103 KPK z 1983 r. La violenza e il timore nel can. 1087 del CJC 1917 e nel can. 1103 del CJC 1983»Matrimonio
1 (1996) 9-27Grocholewski, Z., «Bład co do jedności, nierozerwalności lub sakramentalnej godności małżeństwa. L'errore circa l'unità, l'indissolubilità o la sacramentale dignità del matrimonio»Matrimonio