Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEODiritto per la Chiesa latinaDiritto orientaleDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenza STSAAccordi internazionaliSiti webLetteratura——  Banche dati ——  Riviste ——  Collane ——  Tesi dottorali ——  Altri collegamenti ——  Classificazione PUG Periodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo

Articoli della rivista «Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich»
che sono stati inseriti nella Bibliografia CanonisticaVolume e Pagine Articolo Campo del diritto
31 (2021) 177-194Sadowski, P., «Wybrane elementy celebracji Mszy św. w obowiązującym prawodawstwie liturgicznym. Selected Elements of the Celebration of the Holy Mass in the Liturgical Legislation in Force»Eucaristia
31 (2021) 143-158Sadowski, P., «Examination of Witnesses outside the Seat of the Tribunal in the Light of Can. 1558 of the 1983 Code of Canon Law»Processi
31 (2021) 123-142Mazur, P., «Dochodzenie wstępne w sprawie duchownych podejrzanych o popełnienie przestępstwa przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu z nieletnim. Preliminary Investigation Into Clerics Suspected of Committing Crimes Against the Sixth Commandment of the Decalogue With a Minor»Processi
31 (2021) 111-122Kusiak, P., «Annulment and Divorce of Marriages within the Polish Legal System»Diritto ecclesiastico
31 (2021) 93-110Kołodziej, M., «Kolegialne działanie biskupów w aspekcie efektywnym i afektywnym. Collegial Activity of Bishops in an Effective and Affective Aspect»Costituzione gerarchica
31 (2021) 81-91Kamiński, K., «Moralno-prawne aspekty przestępstwa według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Moral and Legal Aspects of Crime According to the 1983 Code of Canon Law»Delitti e Pene
31 (2021) 67-80Fiałek, P., «Zadania delegata ds. ochrony małoletnich przed przemocą seksualną — realizacja w Kościele partykularnym w Polsce. Assignments of the Designated Safeguarding Lead in the Minor Protection Against Sexual Abuse — Implementation in the Particular Church in Poland»Delitti e Pene
31 (2021) 51-65Dzierżon, G., «Status kapłanów Bractwa św. Piusa X w przedmiocie asystowania do zawierania małżeństwa w kontekście wytycznych Listu Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei” z 27 marca 2017 roku. Status of Priests of the Confraternity of St. Pius X on the Subject of Assisting in Marriage in the Context of the Guidelines of the Letter of the Pontifical Commission “Ecclesia Dei” of 27 March 2017»Matrimonio
31 (2021) 33-49Dziemski, W., «Źródła impedimentum ligaminis (kan. 1085 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku) w pierwszej redakcji Decretum Gratiani. The Sources of impedimentum ligaminis (can. 1085 § 1 of the 1983 Code of Canon Law) in the First Recension of Gratian’s Decretum»Matrimonio
31 (2021) 9-32Andrzejewski, M., «Realizacja zasady kontradyktoryjności w kanonach Kodeksu Prawa Kanonicznego po reformie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa papieża Franciszka (dyspozycyjność i niezawisłość). Implementation of the Principle of Contradiction in the Canons of the Code of Canon Law Following the Reform by Pope Francis of the Process to Declare Nullity of Marriage (Availability and Neutrality)»Processi
30 (2020) 209-220Sztolf, Ł., «Sposoby utraty urzędu proboszcza według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. The Loss of the Office of Pastor under the 1983 Code of Canon Law»Chiesa particolare
30 (2020) 197-207Rycek, M., «Nowe spojrzenie na funkcję asesora w motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. A New Approach to the Functions of Assessor in Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus»Processi
30 (2020) 181-195Majer, P., «Małżeństwo kanoniczne osób po rozwodzie cywilnym. Canonical Marriage of Persons after Civil Divorce»Matrimonio
30 (2020) 171-180Krzywda, J., «Konsekwencje zbieżności zasad i norm małżeńskiego prawa kanonicznego z polskim prawem rodzinnym oraz zachodzących między nimi różnic. The Consequences of the Differences Between and Convergence of the Rules and Norms of Marital Canon Law and Polish Family Law»Matrimonio
30 (2020) 129-149Kohútek, M., «Ponowne włączenie do stanu duchownego. Etap diecezjalny. Readmission to the Clerical State. Diocesan Stage»Ministri Sacri
30 (2020) 91-112Kamiński, K., «Władza w Kościele. Ujęcie teologiczno-prawne. Authority in the Church. A Theological and Legal View»Norme generali
30 (2020) 53-69Gałązka, W., «Głos dotyczący opłat sądowych. Opinion on Tribunal Fees»Processi
30 (2020) 41-51Dzierżon, G., «Problem retroaktywności kan. 1098 w wyroku c. Erlebach z 17 maja 2018 roku. The Problem of Retroactivity of Can. 1098 in the Judgment of the c. Erlebach of 17 May 2018»Processi
30 (2020) 7-22Andrzejewski, M., «Powstanie kontradykcji w procesie o nieważność małżeństwa. Emergence of Contradiction in the Process to Declare the Nullity of Marriage»Processi
29 (2019) 245-262Wróbel, P., «The Same Duties and Limitations of Religious and Clergy»Ministri Sacri / Vita Consacrata
29 (2019) 225-244Tumanevych, G., «Wpływ osobowości dyssocjalnej na rozeznanie oceniające co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich. The Influence of the Antisocial Personality on Discretionary Judgement Regarding Essential Matrimonial Rights and Obligations»Matrimonio
29 (2019) 195-224Sztychmiler, R., «Aspekty finansowe spraw o nieważność małżeństwa. Financial Aspects in Cases of Nullity of Marriage»Processi
29 (2019) 159-193Słowiński, J., «Incapacity to Contract Marriage due to Gender Identity Disorders»Matrimonio
29 (2019) 119-134Lewandowski, P., «The Fund for the Support of the Clergy According to the 1983 Code of Canon Law»Beni Temporali
29 (2019) 107-118Krzywda, J., «Szczególne zobowiązania i zadania małżonków względem siebie w perspektywie Kościoła i Narodu. Special Obligations and Tasks of the Spouses in Relation to each Other in the Perspective of the Church and the Nation»Matrimonio
29 (2019) 87-105Kot, M., «Udzielenie zezwolenia oraz dyspensy do zawarcia małżeństwa osobom dotkniętym przeszkodą wieku w prawie polskim i w prawie kanonicznym. Granting Permission and Dispensation to Conclude Marriage to Persons Affected by Impediment of Age in Polish Law and Canon Law»Matrimonio
29 (2019) 69-86Jarząbek, T., «Przestępstwa seksualne wobec małoletnich w prawie kanonicznym. Sexual Offences against Minors under Canon Law»Delitti e Pene
29 (2019) 49-67Góralski, W., «Gravis defectus discretionis iudicii — czy tytuł nieważności małżeństwa rozpoznawany? Gravis defectus discretionis iudicii — is this Ground for Invalidity of Marriage Raised by Ecclesiastical Tribunals Frequently Enough?»Matrimonio
29 (2019) 31-48Dryja, D., «Urząd i władza biskupa diecezjalnego. The Office and Authority of the Dioecesan Bishop»Chiesa particolare
28 (2018) 143-161Rozkrut, T., «Rola adwokata w zreformowanym procesie małżeńskim. Role of Attorney-at-Law in Reformed Matrimonial Process»Processi
28 (2018) 111-141Pastwa, A., «Bonum coniugum: problem hermeneutyczny orzecznictwa kościelnego. Bonum coniugum: Hermeneutical Problem of the Ecclesiastical Jurisprudence»Matrimonio
28 (2018) 95-109Kroczek, P., «Kompetencje promotora sprawiedliwości w nowym procesie małżeńskim. Competences of the Promotor of Justice in the Revised Matrimonial Process»Processi
28 (2018) 77-93Dzierżon, G., «Fides et sacramentum. Wiara nupturienta a ważność małżeństwa. Fides et sacramentum. The Faith of the Nupturient and Validity of Marriage»Matrimonio
27 (2017) 103-116Sitarz, M., «Wymogi na urząd kanclerza kurii diecezjalnej. Requirements for the Office of Chancellor of the Diocesan Curia»Chiesa particolare
27 (2017) 47-69Góralski, W., «Wykluczenie bonum sacramenti (kan. 1101 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku) w wyroku c. Benedetto Tuzia (biskup Orvieto-Todi) z 16 maja 2016 roku w procesie skróconym. Exclusion of bonum sacramenti (canon 1101 § 2 of the Code of Canon Law of 1983) in the Judgment Concerning Benedetto Tuzia (Bishop Orvieto-Todi) of 16 May 2016 in Shortened Proceedings»Matrimonio
26 (2016) 71-89Kaleta, P., «Statuty parafii. The Statutes of the Parish»Chiesa particolare
26 (2016) 43-69Góralski, W., «Problem prewencyjnego zapobiegania nieważności małżeństw na drodze kanonicznego badania przedślubnego. The Issue of Preventing the Nullity of Marriage Through Canonical Pre-marriage Interview»Matrimonio
1 (1991) 15-22Góralski, W., «Nieważność małżeństwa z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich oraz poważnego braku rozeznania oceniającego u pozwanego — Wyrok Roty Rzymskiej z 6.II.1987 r. C. Pinto. Invalidità del matrimonio per incapacità di assumere gli obblighi coniugali essenziali e grave mancanza di discrezione di giudizio nel convenuto - Sentenza della Rota Romana del 6.II.1987 C. Pinto»Matrimonio
1 (1991) 11-15Pieronek, T., «Prace wstępne II Polskiego Synodu Plenarnego. Lavori preliminari del secondo Sinodo plenario polacco»Chiesa particolare