Université Faculté de Droit Canonique www.iuscangreg.itCIC1983CCEODroit pour l’Église latineDroit orientalDroit particulierDroit propre / statutsSources historiques du droit canoniqueJurisprudence STSAAccords internationauxSites webLittérature——  Bases de données ——  Revues ——  Collections ——  Thèses de doctorat ——  Autres liens ——  Classificazione PUG Periodica de re canonicaBibliographie canoniqueMoteurs de rechercheLinklistSitemapProfesseursProfesseurs connus du 20e siècle

Articles de la revue «Annales Canonici»
qui sont accueillis dans la Bibliografia CanonisticaVolume et Pages Article Champ du droit
17/2 (2021) 159-172Wójcik, A., «Konsens małżeński w świetle antropologii adekwatnej Jana Pawła II jako perspektywa rozumienia relacji pomiędzy człowiekiem a fenomenem prawa. Matrimonial consent in the context of adequate anthropology of John Paul II as a perspective to the relationship between human being and the phenomenon of law»Mariage
17/2 (2021) 143-158Story, M., «Duchowny w świetle księgi pokutnej z Paryża. Clergyman in the light of the penitential book of Paris»Ministres Sacrés / Histoire du droit
17/2 (2021) 101-142Skonieczny, P., «Kanon 1311 § 2 kodeksu prawa kanonicznego jako program odnowionego prawa karnego kanonicznego. Pierwsze uwagi. Canon 1311 § 2 of the Code of Canon Law as a programme for a renewed canonical penal law. First remarks»Délits et peines
17/2 (2021) 83-100Michowicz, P., «Ancora sul concetto di diritto soggettivo nell’ordinamento della Chiesa»Fidèles
17/2 (2021) 49-81Majer, P., «Przełożony kościelny a notitia criminis zastrzeżonego dla Kongregacji Nauki Wiary w sprawie przestępstwa przeciwko VI przykazaniu Dekalogu. Church superior and notitia criminis in the case of a crime against VI Commandment of the Decalogue reserved to the Congregation for the Doctrine of the Faith»Délits et peines
17/2 (2021) 33-47Czarnowicz, R. — Kroczek, P., «Wydanie opinii psychologicznej sporządzonej na potrzeby formacji w optyce ochrony danych osobowych w Kościele katolickim. Issuing of the document of a psychological opinion for formation purposes in the light of personal data protection in the Catholic Church»Ministres Sacrés / Vie Consacrée
17/2 (2021) 7-32Brzemia-Bonarek, A., «Wykorzystanie akt sprawy małżeńskiej w kanonicznym postępowaniu karnym. The use of acts of the matrimonial nullity process into the canonical penal proceedings»Procès
17/1 (2021) 57-73Walencik, D., «Legitymacja czynna domu zakonnego Ojców Augustianów w Krakowie w postępowaniu regulacyjnym. The standing (locus standi) of the convent of Augustinian Fathers in Krakow in regulatory proceeding»Droit ecclesiastique
17/1 (2021) 39-56Nieczarowska, A., «Wolontariat jako forma zatrudnienia przez parafie na przykładzie muzyka kościelnego. Volunteering as a form of employment by parishes on the example of church musician»Droit ecclesiastique
17/1 (2021) 23-37Karsten, K, «Kilka uwag dotyczących zastosowania dekretu Konferencji Episkopatu Polski o ochronie danych osobowych z 2018 r. do spraw małżeńskich lub rodzinnych. Some comments on the application of the Decree on the protection of personal data 2018 in matrimonial or family matters»Mariage
17/1 (2021) 7-21Czarnowicz, R. — Kroczek, P., «Przetwarzanie danych osobowych w pracy kapelanów szpitalnych wyznania rzymskokatolickiego. Wybrane zagadnienia. Processing of personal data in the work of Roman Catholic hospital chaplains. Selected issues»Droit ecclesiastique
16/2 (2020) 109-128Story, M., «Sakrament chrztu w świetle średniowiecznych ksiąg pokutnych. The Sacrament of Baptism in the light of the Medieval Penitential Books»Baptême / Histoire du droit
16/2 (2020) 91-108Mazur, K., «Obowiązek zaradzania potrzebom Kościoła w zakresie sprawowania kultu Bożego (kan. 222 § 1 KPK). The obligation to meet the needs of the Church in the terms of exercise of God’s worship»Fidèles
16/2 (2020) 37-44Kroczek, P., «Pracownik organu nadrzędnego parafii katolickiej jako jej pełnomocnik procesowy. Employee of the superior authority of the Catholic parish as its court agent»Églises particulière / Droit ecclesiastique
16/2 (2020) 21-35Klimkiewicz, D., «Uważnienie zwykłe małżeństwa z powodu braku formy kanonicznej (kan. 1137 CIC 17, kan. 1160 KPK). The simple convalidation of marriage due to lack of canonical form (Can. 1137 CIC 17, Can. 1160 CIC)»Mariage
16/2 (2020) 7-19Dappa, R., «Biegły jako asesor w procesie skróconym przed biskupem. A court expert as an assessor in the briefer matrimonial process before the bishop»Procès
16/1 (2020) 59-106Skonieczny, P., «Przestępstwo kanoniczne naruszenia przepisów Kościoła w Polsce o ochronie danych osobowych. Komentarz do art. 42 ust. 2—4 dekretu KEP z 13 marca 2018 roku. The canonical delict of violating the regulations of the Church in Poland on the protection of personal data. Commentary on Article 42 section 2—4 of the General decree of the Polish Bishops’ Conference of 13 March 2018»Délits et peines
16/1 (2020) 39-58Rozkrut, T., «Współczesne kanony na temat Biskupa Rzymskiego: łacińskie i wschodnie. Porównanie oraz ich źródła. Modern canons relating to the Bishop of Rome: Latin and Eastern. Comparison and their sources»Constitution hiérarchique
16/1 (2020) 7-23Kroczek, P., «Rejestr duchowieństwa w perspektywach: praktycznej, ochrony dobrego imienia i ochrony danych osobowych. Register of clergy in: practical perspectives, the perspectives of protection of the good name, in the perspectives of protection of personal data»Délits et peines
15/2 (2019) 101-113Story, M., «Kościół, urząd czy plener — miejsce zawarcia małżeństwa w Polsce. In the church, in the office or outdoors: places where marriage can be contracted in Poland»Mariage
15/2 (2019) 81-100Steczkowski, P., «Dopuszczalność krytyki ideologii gender w kontekście prawa do swobodnego pełnienia misji przez Kościół katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej. Admissibility of criticism of gender ideology in the context of the right to free mission of the Catholic Church in the Republic of Poland»Études générales / Munus docendi
15/2 (2019) 61-80Rozkrut, T., «Studium i studia prawa kanonicznego w służbie reform papieża Franciszka. Canon law study and studies in service of the Pope Francis’s reforms»Études générales
15/2 (2019) 39-60Moras, M. — Kroczek, P., «Podmiot związku wyznaniowego jako zamawiający: wybrane zagadnienia. Religious entity of religious associations as the public purchaser: selected issues»Droit ecclesiastique
15/2 (2019) 9-38Durã, V.N., «About “Justitia” (Righteousness) and “Aequitas” (Equity). The contribution of Lactantius († 325) in the specifying of the content of the two constituent elements of the “Jus”»Histoire du droit
15 (2019) 117-129Chojara-Sobiecka, M., «Teologiczne podstawy Dekretu ogólnego KEP z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie ochrony osób fizycznych. The theological foundations of the General Decree of the Polish Episcopate Conference of March 13, 2018, on the protection of individuals in relation to the processing of personal data in the Catholic Church»Études générales
15 (2019) 75-115Skonieczny, P., «Grzech przeciwko VI przykazaniu Dekalogu popełniony z małoletnimi — aktualne wyzwanie kanonicznego prawa karnego. Uwagi de lege ferenda w związku ze spotkaniem na szczycie w Watykanie w dniach 21-24 lutego 2019 roku. The Sin against the Sixth Commandment of the Decalogue with minors — a current challenge for Penal Canon Law. Some observations de lege ferenda in connection with the summit meeting in the Vatican from 21 to 24 February 2019»Délits et peines
15 (2019) 49-74Skonieczny, P., «Pojęcie zamieszkania w obowiązującym prawie kanonicznym. The Notion of Domicile in Current Canon Law»Normes génerales
15 (2019) 35-47Chojara-Sobiecka, M. — Karsten, K. — Kroczek, P., «Transgraniczny przepływ danych osobowych wiernych Kościoła katolickiego z Polski — na przykładzie kazusu. Cross-Border Flow of Personal Data of the Catholic Church’s Faithful from Poland — on the Example of a Case Study»Études générales
15 (2019) 7-33Adamczyk, J., «Urząd kapelana w aspekcie kanonicznym. Chaplaincy in the canonical aspect»Églises particulière
14 (2018) 323-344Świto, L. — Tomkiewicz, M., «Czynności administracyjne i cywilnoprawne poprzedzające zawarcie małżeństwa konkordatowego przez pełnomocnika w Polsce. Administrative and Legal Acts Preceding Entering into Concordat Marriage by Proxy in Poland»Mariage / Droit ecclesiastique
14 (2018) 291-321Stypułkowska, B., «Rady ewangeliczne w życiu dziewicy konsekrowanej. Evangelical counsels in the life of a consecrated virgin»Vie Consacrée
14 (2018) 271-290Rozkrut, T., «Apelacja ze strony obrońcy węzła małżeńskiego we współczesnym zreformowanym procesie małżeńskim. Appeal by the protector of marital node in the modern reformed matrimonial process»Procès
14 (2018) 253-270Pisz, Ł., «Zeznania świadków a pewność moralna sędziego w sprawach o nieważność małżeństwa. Witnesses’ testimony and moral certainty of the judge in cases regarding the nullity of marriage»Procès
14 (2018) 215-235Iwańczak, S., «Kary zastrzeżone Stolicy Apostolskiej. Penalties Reserved to the Apostolic See»Délits et peines
14 (2018) 203-214Dùllek, B.A., «Małżeństwa wolne od zapowiedzi w prawie kanonicznym (z uwzględnieniem polskiego prawa partykularnego). Marriages immune to banns in canon law (considering particular Polish law)»Mariage
14 (2018) 183-202Dohnalik, J., «Forma kanoniczna zawierania małżeństwa — spojrzenie historyczne i projekt reformy. Canonical form of concluding marriage — historical perspective and proposal of reform»Mariage
14 (2018) 123-146Tomkiewicz, M., «Czynności przeszukania w pomieszczeniach kościołów i innych związków wyznaniowych. Zatrzymanie dokumentów i innych rzeczy. Search activities in the rooms of churches and religious organisations. Retention of documents and other item»Normes génerales
14 (2018) 87-122Skonieczny, P., «Zamieszkanie w prawie kanonicznym. Założenia i ewolucja koncepcji. Domicile in canon law. The principles and the evolution of the concept»Normes génerales
14 (2018) 69-86Skonieczny, P., «Zakres podmiotowy Dekretu ogólnego KEP z 13 marca 2018 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Prawnoporównawczy punkt widzenia. Personal scope of the General decree by Polish Bishops’ Conference of 13 March 2018 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data in the Catholic Church. Comparative legal viewpoint»Normes génerales
14 (2018) 51-68Rozkrut, T., «Terminy procesowe w kontekście reformy kanonów dotyczących spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa dokonanej przez papieża Franciszka. Process dates in the context of the cannons reform made by Pope Francis concerning cases of marriage nullity»Procès
14 (2018) 23-50Majer, P., «Rezygnacja z urzędu kościelnego — wybrane aspekty ascetyczne i prawne w oparciu o motu proprio papieża Franciszka Imparare a congedarsi z 12 lutego 2018 roku. Resignation from the church office — selected ascetic and legal aspects based on the motu proprio of Pope Francis Imparare a congedarsi of 12 February 2018»Églises particulière
14 (2018) 9-22Kroczek, P., «Kilka uwag dotyczących Dekretu Konferencji Episkopatu Polski z 13 marca 2018 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim na podstawie kazusu przedszkola. Several comments on the Decree of the Polish Bishops’ Conference of 13 March 2018 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data in the Catholic Church on the basis of the case study of a kindergarten»Droit ecclesiastique
13 (2017) 295-334Sosnowski, A., «Impedimentum clandestinitatis. Kształtowanie się kanonicznej formy zawarcia małżeństwa. Impedimentum clandestinitatis. Forming of the Canonical Form of Contracting the Marriage»Mariage
13 (2017) 249-294Skonieczny, P., «Przynależność do Kościoła łacińskiego. Komentarz prawnoprównawczy do kan. 111 i kan. 112, zmienionych przez motu proprio papieża Franciszka De Concordia inter Codices z 2016 roku. Belonging to the Latin Church. A Comparative Legal Comment on can. 111 and can. 112 CIC as Modified by Pope Francis's Motu Proprio De Concordia inter Codices of 2016»Normes génerales
13 (2017) 229-248Rozkrut, T., «Zawieszenie, umorzenie oraz zrzeczenie w procesie małżeńskim w kontekście procesowej reformy papieża Franciszka z 2015 roku. Suspension, Dismissal and Waiver in the Marital Process, in the Context of the Pope Francis's 2015 Litigation Reform»Procès
13 (2017) 183-228Minelli, C., «Rationabilitas e revisione del Codice piobenedettino. Un confronto con il pensiero di Eugenio Corecco»Études générales
13 (2017) 139-154Michowicz, P., «Concetto di responsabilità oggettiva nell'ordinamento canonico»Études générales
13 (2017) 109-137Majer, P., «Chrzestni, świadkowie bierzmowania i świadkowie zawarcia małżeństwa. Perspektywa ekumeniczna. Godparents, Sponsors for Confirmation and Witnesses for Marriage. Ecumenical Perspective»Mariage / Confirmation
13 (2017) 73-90Iwańczak, S., «Rady, które wspierają biskupa diecezjalnego»Églises particulière
13 (2017) 57-71Dyduch, J., «Dykasteria ds. Laikatu, Rodziny i Życia. Geneza, zadania i struktura. The Dicastery for the Laity, the Family and Life. Origin, Tasks and Structure»Constitution hiérarchique
13 (2017) 39-56Dohnalik, J., «I precetti ecclesiali - la pastorale e il diritto tra universale e particolare»Fidèles
12 (2016) 185-186Kroczek, P., «Czy kapłan będący szafarzem sakramentu, może jednocześnie pełnić funkcję ojca chrzestnego?»Baptême
12 (2016) 155-182Skonieczny, P., «Upoważnienia habitualne (facultates habituales) - wprowadzenie do problematyki. Habitual faculties (facultates habituales) - an introduction to the problematic»Normes génerales
12 (2016) 131-153Pieron, B., «Tajemnica zawodowa (duszpasterska) duchownego. Professional secrecy (pastoral secrecy) of clergyman»Pénitence
12 (2016) 115-129Michowicz, P., «Kanoniczne postępowanie administracyjne. Zarys problematyki na przykładzie wartości dowodowej środków komunikacji elektronicznej. The canonical administrative proceeding. Outline of the problematic through example as the legal value of proofs involving electronic communication»Procès
12 (2016) 91-114Majer, P., «Pogreb symboliczny po donacji zwłok na cele naukowe - aspekty prawnokanoniczne. The symbolic funeral after donation of the body for scientific purposes - legal and canonical aspects»Funérailles
12 (2016) 79-89Kroczek, P., «Funkcje klauzul generalnych na przykładzie kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku. Functions of general clauses - Code of Canon Law 1983 as an example»Normes génerales
12 (2016) 27-44Czajkowski, M., «Kryteria oceny ekspertyzy psychologiczno-psychiatrycznej w kanonicznym procesie małżeńskim z tytułu niezdolności psychicznej. Criteria for evalutaion of the expert opinion in the ecclesiastical cases to declare the nullity of marriage based on psychological incapacity»Procès
12 (2016) 9-26Adamczyk, J., «Urząd kierownika duchowego w wyższym seminarium duchownym. The post of the spiritual director in major seminary»Ministres Sacrés
11 (2015) 217-234Szczot, E., «Władza rodzicielska a wolnołść religijna dziecka w prawie kanonicznym. Parents' authority and child's religious freedom in canon law»Études générales
11 (2015) 195-216Skonieczny, P., «Sprawca aborcji: głos w dyskusji nad przestępstwem z kan. 1398 KPK. The procurer of an abortion: a comment relating to the debate on the delict specified in canon 1398 CIC»Délits et peines
11 (2015) 177-193Rozkrut, T., «Recepcja instrukcji procesowej Dignitas connubii w Polsce. Reception of the process instruction Dignitas connubii in Poland»Procès
11 (2015) 157-175Michowicz, P., «Rimozione del Superiore religioso stanto munere: cause e procedimento»Vie Consacrée
11 (2015) 135-155Majer, P., «Znaczenie kanonicznej formy zawarcia małżeństwa»Mariage
11 (2015) 117-133Lewandowski, P., «Małżeństwo i rozwód w Kościele waldensów se Włoszech w perspektywie małżeństwa mieszanego»Mariage
11 (2015) 31-62Álvarez de las Asturias, N., «Sobór Trydencki i nierozerwalność małżeństwa: hermeneutyczne refleksje na temat zasięgu jego doktryny. The Trident Council and the indissolubility of marriage: hermeneutic reflections over the range of the doctrine»Mariage
11 (2015) 9-29Adamczyk, J., «Rekolekcje parafialne w aspekcie kanonicznym. The canonical aspect of parish retreat»Églises particulière
10 (2014) 153-163Kornecki, T., «Prawa i obowiązki wiernych ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków rodziny. The rights and duties of the Christ's faithful in the CIC1983 with particular focus on the rights and duties of family»Fidèles
10 (2014) 139-152Mititelu, C., «The celebrant of the Holy Sacrament of the Eucharist. Rules and canonical norms of the Orthodox Church»Eucharistie
10 (2014) 121-138Michowicz, P., «È possibile risolvere la questione dell'incardinazione anomala di cui al can. 701 del CIC/83? Is it possible to find a constructive solution in relation to the anomalous incardination (can. 701 CIC/83)?»Vie Consacrée
10 (2014) 105-119Kroczek, P., «Teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z pięciodniownym terminem na złożenie wniosku do USC w celu rejestracji kanonicznego małżeństwa (art. 10 ust. 1 pkt 3 Konkordatu). Theoretical and practical problems with the five-day deadline for appli»Droit ecclesiastique
10 (2014) 81-103Adamczyk, J., «Misje ludowe jako nadzwyczajna forma przepowiadania słowa Bożego w parafii. Aspekt kanoniczno-pastoralny. Parish mission as extraordinary form of preaching the Word of God in the parish. The legal aspect»Munus docendi
10 (2014) 59-80Skonieczny, P., «Kim jest proboszcz zakonny? O relacji między przełożonym zakonnym a proboszczem w parafii powierzonej instytutowi zakonnemu. Who is a religious pastor? Concerning the relationship between the religious superior and the pastor in a parish entrusted to a»Vie Consacrée / Églises particulière
10 (2014) 45-57Dzierżon, G., «Kontrowersje wokól normatywnego podziału na osoby prawne publiczne i osoby prawne prywatne (kan. 116 KPK). Controversies over normative division into public and private juridical persons (can. 116 CIC)»Normes génerales
10 (2014) 29-43Durã, V.N., «The right to freedom of religion»Droit ecclesiastique
9 (2013) 161-182Mucha, M., «Zderzenie katolickiej i muzułmańskiej wizji małżeństwa. Podstawowe trudności. The Clash between the Catholic and the Muslim Vision of Marriage. Fundamental Difficulties»Mariage
9 (2013) 139-159Zaborowski, M., «Ograniczenie prawa wiernego do Eucharystii. Kan. 915 Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku. Restricting the Believer's Right to Holy Communion. Canon 915 CIC 1983»Eucharistie
9 (2013) 119-137Kaleta, P., «Zasady zawierania umowy dzierżawy w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku. The Rules of Lease Agreement in the Code of Canon Law 1983»Biens temporels
9 (2013) 93-117Jakubiak, T., «Intencja przyjęcia chrztu u dorosłego. Intention of Receiving the Baptism by Adult»Baptême
9 (2013) 75-92Adamczyk, J., «Choroba celiakii w odniesieniu do sakramentu święceń. Coeliac Disease and the Sacrament of Holy Orders»Ordre
9 (2013) 55-73Kroczek, P., «Teologiczne podstawy reguł sensu czynności konwencjonalnych i norm kompetencyjnych w prawie kanonicznym i ich konsekwencje dla decyzji prawodawczych. Theological Basis of the Rules of Sense of the Conventional Acts and Norms of Competency in Canon Law a»Études générales
9 (2013) 39-54Majer, P., «Rezygnacja papieża z urzędu. Resignation of a Pope from His Office»Constitution hiérarchique
9 (2013) 17-38Skonieczny, P., «Potestas sacra według Klausa Mörsdorfa. Założenia teologiczne, struktura, sposób przekazywania i charakter. The Potestas Sacra according to Klaus Mörsdorf. Theological Principles, Structure, Mode of Transmission and Nature»Théologie du droit
8 (2012) 211-216Rozkrut, T., «Hermeneutyka prawa kanonicznego przedmiotem rotalnego przemówienia papieża Benedykta XVI w 2012 roku. Hermeneutic of Canon Law as a Subject of Pope Benedict XVI's Speech to the Roman Rota in 2012»Normes génerales
8 (2012) 141-160Fober, B., «Nierozerwalność małżeństwa w luterańskim porządku prawnym ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej. Indissolubility of Marriage in the Lutheran Legal Order with Focus on Legislatio»Mariage
8 (2012) 125-140Wójcik, A., «Rozum i wiara a małżeństwo. Znaczenie ścisłej tożsamości pomiędzy węzłem małżeńskim a jego wymiarem sakramentalnym w małżeństwie ochrzczonych (kan. 1055 §2). Reason, Faith and Marriage. The Meaning of the Identity Between Marital Bond and»Mariage
8 (2012) 109-123Zaborowski, M., «Małżeństwo i rozwód w Kościele prawosławnym. Aspekt prawno-kanoniczny. Marriage and Divorce in the Orthodox Church. A Legal and Canonical Aspect»Mariage
8 (2012) 99-108Dzierżon, G., «Wykonywanie władzy delegowanej kilku lub wielu osobom (kan. 140-141 KPK). Exercising Power Delegated to One or Many Persons (can. 140-141)»Normes génerales
8 (2012) 69-80Kroczek, P., «Czy można rozdzielić prymat nauczania od prymatu jurysdykcji? Perspektywa ekumeniczna. Is it Possible to Separate the Primacy of Jurisdiction from the Primacy of Teaching? Ecumenical Perspective»Constitution hiérarchique / Munus docendi
8 (2012) 47-68Majer, P., «Wybór Biskupa Rzymskiego w perspektywie jedności Kościoła. The Election of the Roman Pontiff in Perspective of the Unity of the Church»Constitution hiérarchique
8 (2012) 35-45Nitkiewicz, K., «Prymat papieski a zakres autonomii zebrań biskupów. The Pope's Primacy and the Autonomy of Groups of Bishops»Constitution hiérarchique
8 (2012) 23-33Migliore, C., «Rola Kościoła partykularnego w procedurze mianowania biskupów przez papieża. The Role of the Particular Church in the Procedure of Nominating Bishops by the Pope»Églises particulière
8 (2012) 5-21Erdő, P., «Władza Biskupa Rzymu. Ujęcie historyczno-pranwne. The Power of the Roman Pontiff. Legal and Historical Perspective»Constitution hiérarchique
5 (2009) 231-235Rozkrut, T., «Przywołanie do poprawnej interpretacji procesowej kan. 1095 - Benedykt XVI do Roty Rzymskiej w 2009. Calling for a Proper Judicial Interpretation of can. 1095 - Pope Benedict XVI to Roman Rota in 2009»Mariage
5 (2009) 213-230Zaborowski, M., «Sakrament namaszczenia chorych w aspekcie prawno-historycznym. The Anointing of the Sick - The law and History Aspect»Onction des malades
5 (2009) 197-212Rakoczy, T., «Małżeństwo dla lepszych i gorszych katolików. The Marriage for Better and Worse Catholics»Mariage
5 (2009) 179-195Majer, P., «Nowelizacja prawa o wyborze papieża dokonana przez Benedykta XVI. The Benedict XVI's Amendments in the Law on the Election of a Pope»Constitution hiérarchique
5 (2009) 161-177Kroczek, P., «The Theological Foundations of the Reception of Canon Law. Teologiczne podstawy recepcji prawa w Kościele»Études générales / Théologie du droit
5 (2009) 149-160Kantor, R., «Sankcje karne nakładane na świeckich w oficjalacie foralnym w Tarnowie w latach 1656-1781. The Penal Sanctions Inflicted upon Lay Persons in the Tribunal in Tarnow (1656-1781)»Délits et peines / Histoire du droit
5 (2009) 125-148Jóźwik, M., «Uczestnictwo rodziny w życiu i misji Kościoła i w rozwoju społeczeństwa. Participation of a family in the life and mission of the Church and in the development of the society»Munus docendi / Mariage
5 (2009) 101-123Adamczyk, J., «'Wyznanie wiary' i 'przysięga wierności' w świetle obowiązujących przepisów. 'The profession of faith' and the Oath of Fidelity in the Light of Present Norms»Munus docendi / Vœu et serment
5 (2009) 79-99Sztychmiler, R., «Trybunał metropolitalny II instancji. The Metropolitan Tribunal of Second Instance»Procès
5 (2009) 59-77Rozkrut, T., «Pierwszy Synod Prowincji Krakowskiej. Autonomia diecezji i tożsamość metropolii. Primo Concilio della Provincia Ecclesiastica di Cracovia. Autonomia della diocesi e identità della provincia ecclesiastica»Églises particulière
5 (2009) 45-57Dyduch, J., «Synodalność jako forma uczestnictwa we władzy kościelnej. La sinodalità come la forma di partecipazione al potere ecclesiale»Églises particulière / Constitution hiérarchique
5 (2009) 27-44Pieronek, T., «Metropolita i metropolia w posoborowej praktyce Kościoła katolickiego w Polsce. An Ecclesiastical Province and the Metropolitan in Life of the Post-conciliar Church in Poland»Églises particulière
5 (2009) 7-26Wroceński, J., «Instytucja metropolii w dziejach Kościoła. Aspekt historyczno-prawny. The Development of the Institution of Ecclesiastical Province in Church History. Canonical and Historical Aspect»Églises particulière / Histoire du droit
4 (2008) 293-302Steczkowski, P., «Dekret generalny Kongregacji Nauki Wiary z dnia 19 grudnia 2007 r. Komentarz. General Decree of the Congregation for the Doctrine of the Faith (December 19, 2007). Commentary»Délits et peines
4 (2008) 287-291Rozkrut, T., «Znaczenie orzecznictwa rotalnego - Benedykt XVI do Roty Rzymskiej. The significance of the verdicts of the Tribunal of the Roman Rota - Speeches of Benedict XVI to the Tribunal»Procès
4 (2008) 271-285Skonieczny, P., «Koncepcja teoretycznoprawna ochrony dobrego imienia w kan. 220 'Kodeksu Prawa Kanonicznego' Jana Pawła II. Theoretical and legal concept of protection of good reputation according to can. 220 CIC»Fidèles
4 (2008) 255-270Wójcik, A., «Interpretacja 'wolności religijnej' w stosowaniu konkordatowego prawa małżeńskiego w Hiszpanii. Kilka ważniejszych kontrowersji. Theoretical and legal concept of protection of good reputation according to can. 220 CIC»Droit ecclesiastique
4 (2008) 231-254Walencik, D., «Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych. Wątpliwości interpretacyjne i postulaty de lege ferenda. A flat-rate income tax for clergy. The uncertainties concerning interpretation of law and the postulates de lege ferenda»Droit ecclesiastique
4 (2008) 207-229Rakoczy, T., «Rozwiązanie węzła małżeńskiego w rozumieniu 'Norm' Kongregacji Nauki Wiary z 30 kwietnia 2001 roku. The dissolving of a ratified marriage in the meaning of the 'Norms' of Congregation for the Doctrine of the Faith from 2001»Mariage
4 (2008) 181-205Małek, P., «Spawowanie urzędu diakona według odnowionej struktury władzy świętej. Exercising the office of the deacon according to the renewed structure of the sacred authority»Ministres Sacrés
4 (2008) 181-205Dzierżon, G., «Problem zawierania powtórnych małżeństw w piśmiennictwie łacińskich Ojców Kościoła żyjących na przełomie IV i V wieku aż do czasów św. Augustyna. The Problem of Contracting Another Marriage in the Writings of Latin Church Fathers at the Turn of the 5th Century Up to the Times of Saint Augustine»Ministres Sacrés
4 (2008) 173-180Kroczek, P., «'Funkcja prawa' jako skutek wprowadzenia do systemu prawnego normy prawnej. The Function of Law as a Result of a new Norm of Law in the System of Law»Philosophie du droit
4 (2008) 129-148Jóźwik, M., «Krysys współczesnej rodziny a sens duszpasterski i osobisty zaręczyn. The weakness and the threat to the contemporary family»Mariage
4 (2008) 113-127Adamczyk, J., «Biskup diecezjalny jako ustawodawca. Diocesan Bishop as a legislator»Églises particulière
4 (2008) 99-111Dyduch, J., «Udział biskupów w posłudze pasterskiej w świetle Instrukcji 'Apostolorum successores'. Participation of bishops in the pastoral ministry according to the instruction 'Apostolorum successores'»Églises particulière
4 (2008) 83-97Steczkowski, P., «Dopuszczenie rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach do komunii świętej. Forum externum czy forum internum? Admission to Holy Communion of faithful who are Divorced and Remarried. Forum externum or forum internum?»Eucharistie
4 (2008) 63-82Majer, P., «Zawarcie małżeństwa kanonicznego a obowiązki naturalne wynikające z poprzedniego związku. Contraction of canonical marriage and natural obligations resulting from previous relationship»Mariage
4 (2008) 39-62Adamowicz, L., «Stwierdzenie stanu wolnego nieochrzczonych i niekatolików przed zawarciem małżeństwa kanonicznego. Establishment of the freedom to marry for non-baptized and non-Catholic before a canonical marriage»Mariage
4 (2008) 21-37Góralski, W., «Zawarcie małżeństwa przez osobę, która formalnym aktem odstąpiła od Kościoła katolickiego. Contraction of marriage by a person who left the Catholic Church by a formal act»Mariage
4 (2008) 5-20Sobański, R., «Wpływ mentalności wolnych związków na ważność zgody małżeńskiej. The influence of free unions on validity of matrimonial consent»Mariage
3 (2007) 245-263Steczkowski, P., «Normy 'De gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis' - wybrane aspekty. Le norme 'De gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis' - problemi scelti»Délits et peines
3 (2007) 231-244Sobczyk, P., «Stanowisko Prymasa Polski w sprawie wartości religijnej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. The Position of the Primate of Poland on the Religious Values and Religious Freedom in the constitution of the Republic of Poland»Droit ecclesiastique
3 (2007) 217-229Saj, M., «Prawno-duszpasterskie aspekty posługi egzorcysty. Aspetti giuridico-pastorali dell'ufficio di esorcista»Sacramentaux
3 (2007) 199-216Rakoczy, T., «Przesłanki perymptoryjne do rozpoczęcia kanonicznego procesu karnego. Presupposti perentori per iniziare un processo penale canonico»Délits et peines / Procès
3 (2007) 187-197Kroczek, P., «Co prawodawca miał na myśli? - czyli czym jest 'mens legislatoris' i gdzie jej szukać? What did the legislator have in his mind? That is, what is 'mens legislatoris' and where can one find it?»Normes génerales
3 (2007) 169-186Jóźwik, M., «Istotne okoliczności i elementy prawne przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego w Polsce»Droit ecclesiastique / Mariage
3 (2007) 151-167Glinkowski, B., «Odpowiedzialność moralna wspólnoty parafialnej za potrzebujących - rola Parafialnych Zespołów Caritas. La responsabilité de la Communauté paroissiale envers les plus démunis - le rôle des équipes paroissiales du Secours Catholique»Églises particulière
3 (2007) 135-149Chrapkowski, A., «Zarząd dobrami doczesnymi w instytutach zakonnych. The administration of temporal goods in religious institutes»Biens temporels / Vie Consacrée
3 (2007) 121-133Adamczyk, J., «Budowle kultu jako miejsca święte - pojęcie i kategorie. Die Bauwerke des Kultes als heilige Orte - der Begriff und die Kategorien»Lieux sacrés
3 (2007) 101-120Janczewski, Z., «'Facultas ad confessiones' jako akt powierzenia kapłanowi misji sprawowania sakramentu pokuty i pojednania w Kościele katolickim. 'Facultas ad confessiones' as the act of entrusting with mission exercise the sacrament of penance to a priest in the Catho»Pénitence
3 (2007) 89-99Dyduch, J., «Udział biskupów w posłudze uświęcającej w świetle dyrektorium 'Apostolorum successores'. Partecipazione dei vescovi al ministero di santificazione nella luce del direttorio 'Apostolorum successores'»Églises particulière / Munus sanctificandi
3 (2007) 67-87Wójcik, A., «Prawo obywatela-katolika do niedzielnego odpoczynku. El derecho del ciudadano-católico al descanso dominical»Droit ecclesiastique / Temps sacrés
3 (2007) 55-65Rapacz, J., «Autonomia sądownistwa kościelnego. Autonomia del potere giudiziario della Chiesa»Procès / Droit ecclesiastique
3 (2007) 39-53Wasowski, K.A., «Status prawny komisji majątkowej. Regulacja roszczeń majątkowych Kościoła katolickiego na gruncie prawa polskiego. Legal status of the Property Committee. Adjustment of property claims of the Roman Catholic Church in the light of Polish Law»Droit ecclesiastique
3 (2007) 23-38Krukowski, J., «Obowiązki i uprawnienia prawno-kanoniczne duchownych a ich prawa polityczne. Doveri e diritti politici e canonici degli ecclesiastici»Droit ecclesiastique / Ministres Sacrés
3 (2007) 5-21Uruszczak, W., «Recepcja prawa kanonicznego w obowiązującym prawie polskim. Réception du droit canonique au droit polonais en vigeur»Droit ecclesiastique
2 (2006) 229-247Mielecki, P., «Posługa diakona w sprawowaniu sakramentów. Service of deacon in holding of sacraments»Ministres Sacrés / Sacraments en général
2 (2006) 211-227Wójcik, A., «Covenant Marriage Law - cywilne prawo małżeńskiego przymierza w Stanach Zjednoczonich. Próba oceny z perspektywy kanonicznej koncepcji małżeństwa. Covenant Mariagge Law - un derecho civil de la alianza matrimonial en los Estados Unidas. El intento»Mariage / Droit ecclesiastique
2 (2006) 195-210Wegrzyn, B., «Istota, cel i motywy formacji ciągłej. The concept and the foundations of the permanent monastic formation»Vie Consacrée
2 (2006) 179-194Steczkowski, P., «Wystąpienie z Kościoła katolickiego aktem formalnym w świetle dokumentu Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych z 13 marca 2006 r. Abbandono della Chiesa cattolica con un atto formale alla luce del documento del Pontificio Consiglio per i Testi Legislat»Normes génerales / Fidèles
2 (2006) 163-177Kroczek, P., «Kiedy prawo kanoniczne jest efektywne? Effectiveness of canon law»Études générales
2 (2006) 147-162Chrapkowski, A., «Zakonnicy - osoby konsekrowane po Soborze Watykańskim II. Die Ordensleute - Die geweihten Personen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil»Vie Consacrée
2 (2006) 133-145Adamczyk, J., «Przestrzenie legislacyjne powierzone władzy ustawodawczej biskupa diecezjalnego przez Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku w zakresie munus regendi. I spazi della legislazione affidati al potere legislativo del vescovo diocesano secondo il Codice del Di»Églises particulière
2 (2006) 113-132Janczewski, Z., «Dopuszczanie do chrztu niemowląt w aspekcie odpowiedzialności za Kościoł. Admission to baptism of the infants and liability for the Church»Baptême
2 (2006) 81-112Wenz, W., «Kanoniczność wzajemnych relacji między biskupami diecezjalnymi i wspólnotami osób konsekrowanych. La canonicità delle relazioni reciproche tra i vescovi diocesani e le comunità delle persone consacrate»Églises particulière / Vie Consacrée
2 (2006) 67-80Rozkrut, T., «Come celebrare oggi il sinodo diocesano? Jak należy dzisiaj odbywać synody diecezjalne?»Églises particulière
2 (2006) 17-36Uruszczak, W., «Dwunastowieczna polemika w sprawie zawarcia małżeństwa. Une polémique sur la conclusion du mariage au XII-e siècle»Mariage / Histoire du droit
2 (2006) 3-15Dyduch, J., «Udział biskupów w posłudze prorockiej Kościoła w świetle dyrektorium Apostolorum successores. La partecipazione dei vescovi alla missione profetica della Chiesa nella luce del Direttorio Apostolorum successores»Munus docendi / Églises particulière
1 (2005) 187-212Majer, P., «Kanoniczne zasady ustanawiania parafii. Reglas canónicas de creación de parroquias»Églises particulière
1 (2005) 175-185Kroczek, P., «Niedookreśloność i nieostrość zwrotów w prawie kanonicznym na przykładzie KPK z 1983 r. The indeterminate and unclear expressions in canon law, CIC 1983 as an example»Études générales
1 (2005) 139-174Bednarz, J., «Administratura apostolska personalna 'Świętego Jana Marii Vianneya'. La Administración apostólica personal 'San Juan María Vianney'»Églises particulière
1 (2005) 109-138Janczewski, Z., «Istota posługi szafarza sakramentów. The essence of the minister of sacraments service»Sacraments en général
1 (2005) 95-108Dyduch, J., «Udział świeckich w misji kapłańskiej Chrystusa w prawodawstwie powszechnym i polskim w latach 1983-2005. La partecipazione dei laici alla missione sacerdotale di Cristo nella legislazione universale e particolare polacca negli anni 1983-2005»Fidèles laïcs
1 (2005) 77-92Chrapkowski, A., «Troska Kościoła o świętość Eucharystii w regulacjach dotyczących ofiar mszalnych. Sollecitudine della Chiesa riguardo alla santità dell'Eucaristia nelle norme concernenti le offerte per la celebrazione della Santa Messa»Eucharistie
1 (2005) 59-75Wójcik, A., «Ochrona tajemnicy eucharystii w normach wyznaczających szafarza Komunii świętej. La protección del misterio de la Eucaristía en las normas que determinan al ministro de la sagrada comunión»Eucharistie
1 (2005) 45-57Rapacz, J., «Ochrona Eucharystii w prawie karnym (KPK, kan. 1367).Tutela della santissima Eucaristia nel diritto canonico (can. 1367 del CIC 1983)»Eucharistie
1 (2005) 31-44Rozkrut, T., «Ochrona Eucharystii a zakaz dopuszczania do Komunii świętej osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim. La tutela dell'Eucaristia e il divieto di ammettere alla sacra comunione gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifest»Eucharistie
1 (2005) 13-30Szczot, E., «Ochrona Eucharystii w normach dotyczących communicatio in sacris. Tutela dell'Eucaristia nelle norme che riguardano communicatio in sacris»Eucharistie